Mahidol's logo
Room A
A
08:30 - 09:20
09:30 - 10:20
10:30 - 11:20
11:30 - 12:20
12:30 - 13:20
13:30 - 14:20
14:30 - 15:20
15:30 - 16:20
Room B
B
08:30 - 09:20
09:30 - 10:20
10:30 - 11:20
11:30 - 12:20
12:30 - 13:20
13:30 - 14:20
14:30 - 15:20
15:30 - 16:20
Room C
C
08:30 - 09:20
09:30 - 10:20
10:30 - 11:20
11:30 - 12:20
12:30 - 13:20
13:30 - 14:20
14:30 - 15:20
15:30 - 16:20

ระเบียบการใช้งาน STANG Co-learning space

 1. ห้องสัมมนา 1 ห้อง (ห้อง A) ความจุเต็มพื้นที่ 11 ที่นั่ง
 2. ห้องประชุมย่อย 2 ห้อง (ห้อง B และ C) ความจุเต็มพื้นที่ 6 ที่นั่ง

ผู้มีสิทธิ์ใช้บริการ

 • อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ทั้งปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา (SC) และนักศึกษาโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (PI)
 • กรณีบุคคลภายนอก อัตราค่าบริการเป็นไปตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าบำรุงการใช้ห้อง สถานที่ อุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ และโสตทัศนูปกรณ์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560 และประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ดูแลห้อง สถานที่ อุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ และโสตทัศนูปกรณ์ พ.ศ. 2560

เวลาให้บริการ

ช่วงเปิดภาคการศึกษา ช่วงสอบปลายภาคและก่อนสอบปลายภาค 2 สัปดาห์ ช่วงปิดภาคการศึกษา วันเสาร์
08.30-09.20 น.
09.30-10.20 น.
10.30-11.20 น.
11.30-12.20 น.
12.30-13.20 น.
13.30-14.20 น.
14.30-15.20 น.
15.30-16.20 น.
16.30-17.20 น.
17.30-18.20 น.
08.30-09.20 น.
09.30-10.20 น.
10.30-11.20 น.
11.30-12.20 น.
12.30-13.20 น.
13.30-14.20 น.
14.30-15.20 น.
15.30-16.20 น.
16.30-17.20 น.
17.30-18.20 น.
18.30-19.20 น.
19.30-20.20 น.
08.30-09.20 น.
09.30-10.20 น.
10.30-11.20 น.
11.30-12.20 น.
12.30-13.20 น.
13.30-14.20 น.
14.30-15.20 น.
15.30-16.20 น.
09.00-09.50 น.
10.00-10.50 น.
11.00-11.50 น.
12.00-12.50 น.
13.00-13.50 น.
14.00-14.50 น.
15.00-15.50 น.
16.00-16.50 น.

ข้อกำหนดสำหรับการให้บริการ

 1. ใช้สำหรับการประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน และงานวิจัยเท่านั้น งดกิจกรรมบันเทิงทุกชนิด
 2. ห้องสัมมนา (A) ต้องมีผู้ใช้ไม่น้อยกว่า 5 คน และห้องประชุมย่อย (B, C) ต้องมีผู้ใช้ไม่น้อยกว่า 3 คน
 3. หากไม่สามารถเข้าใช้ได้ตามเวลาที่จอง ต้องแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 30 นาที หากไม่แจ้งยกเลิกล่วงหน้าเกิน 2 ครั้ง ห้องสมุดขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการในครั้งถัดไป
 4. ระยะเวลาในการใช้
  • การใช้ห้องเป็นไปตามรอบ ซึ่งห้องสมุดกำหนดเวลาไว้
  • ผู้ใช้บริการสามารถต่อเวลาการใช้งานได้ 3 ครั้ง/1 สิทธิ์ผู้ใช้
  • ผู้ใช้บริการควรรักษาเวลาในการใช้ห้องอย่างเคร่งครัด
 5. ไม่ส่งเสียงดังหรือกระทำการใดๆ ที่เป็นการรบกวนผู้อื่นและรักษาความสะอาดของห้อง
 6. หากคีย์การ์ดหรืออุปกรณ์ภายในห้องเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการดัดแปลง สับเปลี่ยน ถอด ใช้งานผิดประเภท หรือเกิดจากความประมาท เลินเล่อ ผู้ใช้จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบตามระเบียบของคณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล
 7. หากทรัพย์สินสูญหาย ห้องสมุดจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี
 8. หากไม่มีผู้ใช้อยู่ในห้องเมื่อหมดเวลา ให้ติดต่อขอรับสัมภาระคืนที่เคาน์เตอร์บริการ
 9. ไม่กระทำการใดๆ ที่ไม่เหมาะสม ละเมิดกฎหมายหรือศีลธรรม หากพบจะดำเนินการตามระเบียบของคณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล
 10. ห้องสมุดมีสิทธิ์ยกเลิกการจองห้องหากมีเหตุจำเป็น โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขั้นตอนการขอใช้บริการ

 1. ทำการจองใช้ห้องโดยติดต่อด้วยตนเอง ผ่านระบบออนไลน์ (https://stang.sc.mahidol.ac.th/coworking) หรือทางโทรศัพท์เท่านั้น
 2. โปรดแสดงตนเพื่อขอใช้บริการตามรอบที่ได้จองไว้ก่อนเวลาใช้งานอย่างน้อย 5 นาที
 3. หากประสงค์จะใช้ห้องต่อ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนหมดเวลาอย่างน้อย 10 นาที ซึ่งจะต้องไม่มีผู้จองใช้ห้องในรอบถัดไป
 4. การจองห้องล่วงหน้า สามารถจองล่วงหน้าได้ไม่เกิน 7 วัน

ติดต่อจองห้องได้ที่

ผ่านระบบออนไลน์ (https://stang.sc.mahidol.ac.th/coworking) หรือ เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 2 ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข หรือ โทร. 0 2201 5718

อัตราค่าปรับ

 1. กรณีลืมแลกกุญแจและคีย์การ์ดคืน ค่าปรับ 100 บาท/วัน/ชุด
 2. กรณีกุญแจชำรุด สูญหาย ค่าปรับ 100 บาท/ดอก
 3. กรณีคีย์การ์ดชำรุด สูญหาย ค่าปรับ 100 บาท/ใบ
 4. กรณีอุปกรณ์ Accessories เสียหาย ไม่ส่งผลต่อการใช้งาน ค่าปรับ 100 บาท/ชิ้น
 5. กรณีอุปกรณ์ Accessories เสียหาย หรือ สูญหาย ให้ชดใช้เป็นอุปกรณ์คุณภาพอย่างเดียวกันหรือดีกว่า
*อัตราค่าปรับและค่าบริการวิชาการของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข พ.ศ. 2567