Mahidol's logo
Room A
A
08:30 - 10:00
10:30 - 12:00
12:30 - 14:00
14:30 - 16:00
16:30 - 18:00
Room B
B
08:30 - 10:00
10:30 - 12:00
12:30 - 14:00
14:30 - 16:00
16:30 - 18:00
Room C
C
08:30 - 10:00
10:30 - 12:00
12:30 - 14:00
14:30 - 16:00
16:30 - 18:00

ระเบียบการใช้งาน STANG Co-learning space

 1. ห้องสัมมนา 1 ห้อง (ห้อง A) ความจุเต็มพื้นที่ 11 ที่นั่ง
 2. ห้องประชุมย่อย 2 ห้อง (ห้อง B และ C) ความจุเต็มพื้นที่ 6 ที่นั่ง

ผู้มีสิทธิ์ใช้บริการ

 • อาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ มีสิทธิ์การใช้งาน 30 รอบ/เดือน (ส่วนงานสนับสนุนค่าใช้จ่าย)
 • นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มีสิทธิ์การใช้งาน 30 รอบ/เดือน (ส่วนงานสนับสนุนค่าใช้จ่าย)
 • กรณีบุคคลภายนอก อัตราค่าบริการเป็นไปตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าบำรุงการใช้ห้อง สถานที่ อุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ และโสตทัศนูปกรณ์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560 และประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ดูแลห้อง สถานที่ อุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ และโสตทัศนูปกรณ์ พ.ศ. 2560

เวลาให้บริการ

วันจันทร์-ศุกร์ (5 รอบ)

08.30-10.00 น.
10.30-12.00 น.
12.30-14.00 น.
14.30-16.00 น.
16.30-18.00 น.

วันเสาร์ (4 รอบ)

08.30-10.00 น.
10.30-12.00 น.
12.30-14.00 น.
14.30-16.00 น.

ข้อกำหนดสำหรับการให้บริการ

 1. ใช้สำหรับการประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน และงานวิจัยเท่านั้น งดกิจกรรมบันเทิงทุกชนิด
 2. ห้องสัมมนา (A) ต้องมีผู้ใช้ไม่น้อยกว่า 5 คน และห้องประชุมย่อย (B, C) ต้องมีผู้ใช้ไม่น้อยกว่า 3 คน
 3. สามารถจองห้องล่วงหน้าได้ไม่เกิน 7 วัน กรณีมีห้องว่างและไม่มีการจอง สามารถเข้าใช้ได้ทันที
 4. หากไม่สามารถเข้าใช้ได้ตามเวลาที่จอง ต้องแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 30 นาที หากไม่แจ้งยกเลิกล่วงหน้าเกิน 2 ครั้ง ห้องสมุดขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการในครั้งถัดไป
 5. ระยะเวลาในการใช้
  • การใช้ห้องเป็นไปตามรอบ ซึ่งห้องสมุดกำหนดเวลาไว้
  • ต่อเวลาการใช้งานได้ 1 ครั้ง/1 สิทธิ์ผู้ใช้
  • รักษาเวลาในการใช้ห้องอย่างเคร่งครัด
 6. ไม่ส่งเสียงดังหรือกระทำการใดๆ ที่เป็นการรบกวนผู้อื่นและรักษาความสะอาดของห้อง
 7. หากคีย์การ์ดหรืออุปกรณ์ภายในห้องเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการดัดแปลง สับเปลี่ยน ถอด ใช้งานผิดประเภท หรือเกิดจากความประมาท เลินเล่อ ผู้ใช้จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบตามระเบียบของคณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล
 8. หากทรัพย์สินสูญหาย ห้องสมุดจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี
 9. หากไม่มีผู้ใช้อยู่ในห้องเมื่อหมดเวลา ให้ติดต่อขอรับสัมภาระคืนที่เคาน์เตอร์บริการ
 10. ไม่กระทำการใดๆ ที่ไม่เหมาะสม ละเมิดกฎหมายหรือศีลธรรม หากพบจะดำเนินการตามระเบียบของคณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล
 11. ห้องสมุดมีสิทธิ์ยกเลิกการจองห้องหากมีเหตุจำเป็น โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขั้นตอนการขอใช้บริการ

 1. ทำการจองใช้ห้องโดยติดต่อด้วยตนเองหรือทางโทรศัพท์เท่านั้น
 2. แสดงตนเพื่อขอใช้บริการตามรอบที่ได้จองไว้ก่อนเวลาใช้งานอย่างน้อย 5 นาที
 3. หากประสงค์จะใช้ห้องต่อ ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนหมดเวลาอย่างน้อย 10 นาที ซึ่งจะต้องไม่มีผู้จองใช้ห้องในรอบถัดไป

ติดต่อจองห้องได้ที่

ผ่านระบบออนไลน์ หรือ เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 2 ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข หรือ โทร. 0 2201 5718