Monthly Archive: February 2018

Fast-Track TOEIC grammar

AUTHOR  :  สุทิน พูลสวัสดิ์ CALL NO  :  PE1130.T5 ส779f 2560 IMPRINT  :  กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี, 2560 หนังสือ FAST-TRACK TOEIC GRAMMAR ของศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี. เล่มนี้ เป็นหนังสือที่มีคุณภาพในชุด FAST-TRACK TOEIC จัดทำขึ้นตามแนวการสอบ NEW TOEIC TESTS หรือ REDESIGNED TOEIC...

กระบวนการและจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องในการผลิตอาหารหมัก

AUTHOR  :  ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์ CALL NO  :  TP371.2 ป391ก 2560 IMPRINT  :  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 เนื้อหาของหนังสือได้กล่าวถึงความรู้เกี่ยวกับอาหารหมัก ปัจจัยที่ส่งผลต่อการผลิตอาหารหมัก แนวทางการพัฒนาอาหารหมัก การแบ่งชนิดและประเภทของอาหารหมัก รวมไปถึงแบคทีเรียแลกติกและชีวเคมีของแบคทีเรียแลกติก ก่อนเพิ่มเติมรายละเอียดของอาหารหมักแต่ละชนิดตามหมวดหมู่ในบทต่างๆ โดยพยายามครอบคลุมถึงอาหารและ

เทคโนโลยีการตรึงเอนไซม์

AUTHOR  :  ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล CALL NO  :  QU135 ป446ท 2560 IMPRINT  :  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 หนังสือ เทคโนโลยีการตรึงเอนไซม์ เล่มนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะของเอนไซม์ตรึงรูป สารพยุงชนิดต่างๆ เทคนิควิธีการตรึงเอนไซม์โดยละเอียดที่สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติ ถังปฏิกรณ์ของเอนไซม์ตรึงรูปเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์และการนำเอนไซม์ตรึงรูปไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับนักวิชาการและนักวิจัยใน

สรีรวิทยาของพืช

AUTHOR  : – CALL NO  :  QK711.2 ส356 2560 IMPRINT  :  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2560 สรีรวิทยาของพืช เป็นตำราที่มีเนื้อหาครอบคลุมกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับพืช โดยเฉพาะพืชมีดอก ซึ่งได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วน คือ ความสัมพันธ์ของน้ำและพืช ธาตุอาหารพืช เมแทบอลิซึม และการเติบโตและพัฒนาการของพืช โดยเน้นในหลักการ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายขึ้น เหมาะสำหรับเป็นตำราในการเรียนด้านสรีรวิทยาของพืชเบื้องต้น และการค้นคว้าวิจัยด้านพืช Source : ...

เซลล์และเนื้อเยื่อพืช

AUTHOR  :  ประศาสตร์ เกื้อมณี CALL NO  :  QK725 ป385ซ 2560 IMPRINT  :  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2560 เซลล์และเนื้อเยื่อพืชเป็นหนังสือที่ประมวลความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง หน้าที่ วิวัฒนาการ และการปรับตัวของเซลล์และเนื้อเยื่อพืช จึงเหมาะสำหรับครู อาจารย์ ที่สอนชีววิทยาพืช นักวิจัยทางด้านพฤกษศาสตร์และเกษตรศาสตร์ รวมทั้งนักเรียน นักศึกษา ที่เรียนวิชาชีววิทยา พฤกษศาสตร์ทั่วไป กายวิภาคศาสตร์พืช ทั้งในระดับพื้นฐานและขั้นสูง Source :  http://ku-press.ku.ac.th/newweb/index.php?option=com_content&view=article&Itemid=24&id=966

หลักสถิติ

AUTHOR  :  กัลยา วานิชย์บัญชา CALL NO  :  HA29.5.T5 ก399ห 2560 IMPRINT  :  กรุงเทพฯ : สามลดา, 2560 เป็นหนังสือทางสถิติครอบคลุมหลักการทางสถิติ โดยเริ่มต้นตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ทั้งแสดงด้วยข้อควม ตัวเลข และกราฟ การแจกความน่าจะเป็น การวิเคราะห์ด้วยข้อมูลขั้นต้น การประมาณค่า

สถิติประกันชีวิต

AUTHOR  :  สายชล สินสมบูรณ์ทอง CALL NO  :  HG8781 ส657ส 2560 IMPRINT  :  กรุงเทพฯ : จามจุรีโปรดักส์, 2560 หนังสือสถิติประกันชีวิต เหมาะสำหรับนิสิตและนักศึกษาในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ในคณะวิทยาศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี บริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น ทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ในหลายสาขาวิชา เช่น สถิติ สถิติประยุกต์ การวิจัยการดำเนินงาน คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ การประกันชีวิต...

การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ด้วยแมทมาทิกาและแมทแลบ

AUTHOR  :  ปราโมทย์ เดชะอำไพ CALL NO  :  TA347.F5 ป451ก 2560 IMPRINT  :  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ช่วยทำให้การเรียนรู้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เป็นไปได้โดยสะดวก หนังสือ “การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ด้วยแมทมาทิกาและแมทแลบ” อธิบายไฟไนต์เอลิเมนต์ไปพร้อมกับการใช้ซอฟต์แวร์แมทมาทิกาและแมทแลบ เนื้อหาประกอบด้วยความรู้จำเป็นของวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์การประดิษฐ์สมการไฟไนต์เอลิเมนต์จากสมการเชิงอนุพันธ์

สถิติคณิตศาสตร์ 2

AUTHOR  :  สายชล สินสมบูรณ์ทอง CALL NO  :  QA276 ส657ส 2558 IMPRINT  :  กรุงเทพฯ : จามจุรีโปรดักส์, 2558 หนังสือ “สถิติคณิตศาสตร์ 2 ฉบับปรังปรุง” เล่มนี้ เหมาะสำหรับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ในคณะวิทยาศาสตร์ สาขาสถิติ สถิติประยุกต์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ และสาขาใกล้เคียง ที่ต้องการนำหลักการในเชิงทฤษฎีไปใช้ประกอบในการเรียน การสอน การทำปัญหาพิเศษ การทำวิจัย...

เคล็ดลับสอบ TOEIC

AUTHOR  :  ธนพล จาดใจดี CALL NO  :  PE1128 ธ192ค 2560 IMPRINT  :  กรุงเทพฯ : ธนพลวิทยาการ, 2560 หนังสือเล่มนี้เป็นเป็นหนังสือที่แนะแนวการทำความเข้าใจกับข้อสอบ TOEIC ระบบใหม่ พร้อมซีดีประกอบ มีคำอธิบายภาษาไทยให้เข้าใจอย่างละเอียด แต่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและเหตุการณ์ทั่วโลก ภายในเล่มประกอบด้วยเนื้อหาของ NEW TOEIC ทุกส่วน พร้อมทั้งแบบฝึกหัดให้ฝึกทำพร้อมคำอธิบายโดยละเอียด พร้อมเฉลย โดยเริ่มจากส่วนต่าง ๆ ดังนี้