Monthly Archive: March 2018

โลกทฤษฎีจำนวน

AUTHOR  :  ดำรงค์ ทิพย์โยธา CALL NO  :  QA241 ด493ล 2556 IMPRINT  :  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556 หนังสือ “โลกทฤษฎีจำนวน” เหมาะสมสำหรับการเรียนการสอนวิชา ทฤษฎีจำนวน ในระดับปริญญาตรีและนักเรียนที่ต้องการเป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าสอบคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (IMO) ภายในเล่มได้รวบรวมเนื้อหาที่สำคัญเช่น หลักอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ การหารลงตัว ขั้นตอนวิธการหารของยุคลิด ตัวหารร่วมมาก ตัวคูณร่วมน้อย จำนวนเฉพาะ ทฤษฎีบทหลักมูลของเลขคณิต – ลงรอย ผลเฉลยของสมการลงรอย ฟังก์ชันเลขคณิต...

แมลงทางการแพทย์ : ชีววิทยาและนวัตกรรมในการป้องกันกำจัดแมลง

AUTHOR  :  – CALL NO  :  QX600 ม885 2559 IMPRINT  :  นนทบุรี : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, 2559 หนังสือ “แมลงทางการแพทย์ : ชีววิทยาและนวัตกรรมในการป้องกันกำจัดแมลง” ผู้เขียนได้รวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับชีววิทยาของแมลงและนวัตกรรมในการป้องกันกำจัดแมลงต่างๆ โดยเน้นแมลงที่มีความสำคัญทางการแพทย์ในปัจจุบัน ได้แก่ ยุง ริ้น

สารสกัดจากพืชควบคุมแมลง

AUTHOR  :  วสกร บัลลังก์โพธิ์ CALL NO  :  SB292.A2 ว357ส 2561 IMPRINT  :  กรุงเทพฯ: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2561 หนังสือ “สารสกัดจากพืชควบคุมแมลง” มีเนื้อหาเกี่ยวกับชนิดสารจากพืชพื้นฐาน ขั้นตอนการสกัดสารจากพืช การใช้ประโยชน์ของสารสกัดจากพืชเพื่อการควบคุมแมลงชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแมลงศัตรูทางการเกษตร แมลงศัตรูทางการแพทย์และสัตวบาล หรือ

วิธีมาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์อาหาร. เล่มที่ 5

AUTHOR  :  – CALL NO  :  TX541 ว614 2560 IMPRINT  :  นนทบุรี : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2560 หนังสือ “วิธีมาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์อาหาร” โดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดทำอย่างต่อเนื่องเป็นเล่มที่ 5 โดยเล่มนี้มีวิธีมาตรฐานทางเคมีจำนวน 14 วิธี สำหรับวิธีมาตรฐานทางจุลชีววิทยานั้นนอกจากทบทวนให้เป็นวิธีทันสมัย จำนวน 2

เซลล์วิทยาเบื้องต้นและการประยุกต์ใช้ในการวิจัย

AUTHOR  :  สิรินดา อังศุชวาล CALL NO  :  QU21 ส731ซ 2560 IMPRINT  :  เชียงใหม่ : เชียงใหม่โรงพิมพ์แสงศิลป์, 2560 หนังสือ “เซลล์วิทยาเบื้องต้นและการประยุกต์ใช้ในการวิจัย” ผู้เขียนได้รวบรวมความรู้พื้นฐานหลากหลายเรื่องเกี่ยวกับเซลล์ ได้แก่ องค์ประกอบของเซลล์ รูปร่างของเซลล์ วัฏจักรของเซลล์ การแบ่งเซลล์ การขนส่งสารของเซลล์แบบ endocytosis และ exocytosis การตายของเซลล์ โครโมโซมของมนุษย์ เซลล์ต้นกำเนิด รวมถึงเทคนิคในการทำวิจัยได้แก่ การเลี้ยงเซลล์ และอิมมูโนฮิสโตเคมี

ไข้หวัดนก H5N1

AUTHOR  :  – CALL NO  :  WC515 ข982 2559 IMPRINT  :  กรุงเทพฯ : สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย), 2559, [2016] การระบาดของโรคไข้หวัดนก H5N1 ซึ่งเกิดขึ้นในประเทศไทยในปลายปีพ.ศ. 2546 เป็นเหตุการณ์สําคัญเหตุการณ์หนึ่งของประเทศไทย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานการระบาดของโรคในสัตว์ปีกและในคนอย่างเป็นทางการพร้อมกันในวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.

สรีรวิทยาการตายของเซลล์ประสาท

AUTHOR  :  จิราภรณ์ โตจรัส CALL NO  :  QU375 จ535ส 2560 IMPRINT  :  เชียงใหม่ : พงษ์สวัสดิ์การพิมพ์, 2560 การตายของเซลล์ประสาทเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคเสื่อมของระบบประสาท ปัจจุบันพบว่าในกลุ่มผู้สูงอายุทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยมีอัตราการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้สูงขึ้น เนื้อหาในหนังสือ “สรีรวิทยาการตายของเซลล์ประสาท” ประกอบด้วยเรื่องระบบ

โรคติดเชื้อราชั้นตื้นที่พบบ่อยในภูมิภาคเขตร้อน

AUTHOR  :  – CALL NO  :  WC450 ร924 2561 IMPRINT  :  นครปฐม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561 หนังสือ “โรคติดเชื้อราชั้นตื้นที่พบบ่อยในภูมิภาคเขตร้อน” คณะผู้จัดทำได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการทำงานวิจัยด้านเชื้อราก่อโรคชั้นตื้น มีเนื้อหาและรายละเอียดที่กระชับ ทันสมัย เข้าใจง่าย ครอบคลุมถึงอาการทางคลินิก และการตรวจวินิจฉัยทาง

จากยอดเขาถึงใต้ทะเล 7 : ทรัพยากรไทย ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น

AUTHOR  :  – CALL NO  :  GC1000 จ291 2560 IMPRINT  :  กรุงเทพฯ : เวิร์ค สแควร์, 2560 หนังสือ “จากยอดเขาถึงใต้ทะเล 7 : ทรัพยากรไทย ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น” รวบรวมบทความจากงานวิจัยบางส่วนของคณะปฏิบัติงานวิทยาการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)