Monthly Archive: November 2021

ความรู้พื้นฐานเพื่อการป้องกันและรักษาโรคสมองเสื่อม Alzheimer

AUTHOR  วิภาวรรณ ตั้งนิพนธ์ CALL NO WT155 ว656ค 2564 IMPRINT กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564 (For MU Student and Staff can request here)       หนังสือเรื่อง “ความรู้พื้นฐานเพื่อการป้องกันและรักษาโรคสมองเสื่อม ALZHEIMER” เล่มนี้เขียนจากประสบการณ์ในการสอนวิชาชีววิทยาของโรคอัลไซเมอร์มานานกว่า 30 ปี โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการเกิดโรคอัลไซเมอร์ตั้งแต่สาเหตุที่เกี่ยวข้อง พยาธิวิทยาการเกิดโรค การตรวจวินิจฉัย การรักษาด้วยวิธีต่างๆ รวมทั้งการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งกล่าวถึงการรักษาในปัจจุบันทางเวชปฏิบัติ รวมทั้งยาและสารประกอบทางเคมีต่างๆ...

อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สกล พันธุ์ยิ้ม ณ ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2563

AUTHOR  – CALL NO Q143.S4 อ231 [2563] IMPRINT [ม.ป.ท.] : สตาร์บูมอินเตอร์พรินท์, [ม.ป.ป.]

การปลูกลำไยบนสวนยกร่อง

AUTHOR  อุษณีษ์ พิชกรรม CALL NO SB379.L84 อ863ก 2564 IMPRINT กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2564 (For MU Student and Staff can request here)       ลำไยเป็นไม้ผลที่มีพัฒนาการด้านการเกษตรคู่กับสังคมไทยมานาน การปลูกลำไยในแต่ละภูมิภาคจะมีแนวทางจำเพาะแตกต่างกันไป บริเวณพื้นที่ราบลุ่มปากแม่น้ำโดยเฉพาะบริเวณอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร มีการปลูกลำไยพันธุ์พวงทอง ซึ่งมีสภาพพื้นที่และภูมิอากาศแตกต่างจากการปลูกในพื้นที่อื่นของประเทศ ชาวสวนลำไยได้พัฒนาวิธีการจัดการสวนให้เหมาะสมสอดคล้องกับภูมิประเทศและภูมิสังคมอย่างเป็นเอกลักษณ์ องค์ความรู้นี้ได้ถูกรวบรวมและเผยแพร่ผ่านหนังสือ “การปลูกลำไยบนสวนยกร่อง” ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเกษตรของไทย Source...

การบริหารความเสี่ยง : แนวคิดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรและกรณีศึกษา = Enterprise risk management

AUTHOR  จุฑามน สิทธิผลวนิชกุล CALL NO HD61 จ627ก 2564 IMPRINT กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 (For MU Student and Staff can request here)       หนังสือเล่มนี้ครอบคลุมถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยงในองค์กรและการให้คำแนะนำแบบเป็นขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีที่องค์กรสามารถนำกรอบแนวทางการบริการความเสี่ยงไปใช้ในทางปฏิบัติ

Simpson’s forensic medicine

AUTHOR  – CALL NO W700 S613 2020 IMPRINT Boca Raton : CRC Press, c2020 (For MU Student and Staff can request here)       Prestigious and authoritative, this fully updated fourteenth edition of Simpson’s Forensic...

Human physiology

AUTHOR  Derrickson, Bryan H. CALL NO QT104 D438h 2019 IMPRINT Hoboken : Wiley, c2019 (For MU Student and Staff can request here)       The 2nd edition of Human Physiology is an integrated solution to the...

รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี 2564 = Outstanding scientist awards 2021

AUTHOR  มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ CALL NO Q141 ม686ร 2564 IMPRINT [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิ, 2564 (For MU Student and Staff can request here)     มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินการโครงการ “รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น” มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2525 เพื่อเชิดชูเกียรตินักวิทยาศาสตร์ไทยที่มีผลงานดีเด่น เป็นที่ประจักษ์ทางด้านวิชาการ ได้อุทิศตนพัฒนางานวิทยาศาสตร์มาอย่างต่อเนื่อง จนเกิดผลกระทบที่สำคัญต่อแวดวงวิชาการและสังคม เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีจรรยาบรรณ เป็นที่เคารพนับถือ เป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อให้เยาวชนได้ยึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินรอยตามได้ นอกจากนี้...

เทคโนโลยีการตัดต่อจีโนม ด้วยวิธี CRISPR/Cas9

AUTHOR  – CALL NO QH431 ธ152ท 2563 IMPRINT ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2563 (For MU Student and Staff can request here)        เทคโนโลยีการตัดต่อจีโนมด้วยวิธี CRISPR/Cas9 เป็นหนังสือเกี่ยวกับเทคนิค CRISPR/Cas9 เล่มแรก ๆ ในภาษาไทย หนังสือเล่มนี้ไม่ได้แค่เพียงเหมาะสำหรับนักวิชาการ นักวิจัย หรือครูอาจารย์ และนักเรียนนักศึกษาเท่านั้น แต่ยังเหมาะกับผู้สนใจความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนนโยบายหรือกฎหมาย...

สิ่งแวดล้อมปริทรรศน์ = The environment in perspective

AUTHOR  – CALL NO GE105 ส716 2564 IMPRINT กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 (For MU Student and Staff can request here)       วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Science) เป็นวิทยาการตรงเหตุด้านสิ่งแวดล้อมในรูปแบบความรอบรู้และประสบการณ์ จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงคุณภาพและศักยภาพของสิ่งแวดล้อมและผลการประเมินสถานการณ์ ได้นำไปสู่การควบคุมและการปรับแก้มลภาวะ ผนวกกับวิทยาการด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อสุขภาวะของประชากร โดยบริบทดังกล่าว ความรู้ทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องโดยตรง เช่น กายวิภาคศาสตร์สิ่งแวดล้อมจะครอบคลุมบริบทภูมิทัศน์ธรรมชาติและหรือภูมิทัศน์ที่ถูกดัดแปลง เช่น...