Tagged: TOEIC

พิชิต TOEIC 900++

AUTHOR :   ณัฐวิภา วิริยา CALL NO :   PE1128 ณ359พ 2561 IMPRINT : กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2561

สรุป Grammar TOEIC

AUTHOR :  นเรศ สุรสิทธิ์ CALL NO :  PE1128.A2 น266ส 2561 IMPRINT :   กรุงเทพฯ : บริษัท พี.เอส.เพรส, 2561

Fast-Track TOEIC grammar

AUTHOR  :  สุทิน พูลสวัสดิ์ CALL NO  :  PE1130.T5 ส779f 2560 IMPRINT  :  กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี, 2560 หนังสือ FAST-TRACK TOEIC GRAMMAR ของศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี. เล่มนี้ เป็นหนังสือที่มีคุณภาพในชุด FAST-TRACK TOEIC จัดทำขึ้นตามแนวการสอบ NEW TOEIC TESTS หรือ REDESIGNED TOEIC...

เคล็ดลับสอบ TOEIC

AUTHOR  :  ธนพล จาดใจดี CALL NO  :  PE1128 ธ192ค 2560 IMPRINT  :  กรุงเทพฯ : ธนพลวิทยาการ, 2560 หนังสือเล่มนี้เป็นเป็นหนังสือที่แนะแนวการทำความเข้าใจกับข้อสอบ TOEIC ระบบใหม่ พร้อมซีดีประกอบ มีคำอธิบายภาษาไทยให้เข้าใจอย่างละเอียด แต่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและเหตุการณ์ทั่วโลก ภายในเล่มประกอบด้วยเนื้อหาของ NEW TOEIC ทุกส่วน พร้อมทั้งแบบฝึกหัดให้ฝึกทำพร้อมคำอธิบายโดยละเอียด พร้อมเฉลย โดยเริ่มจากส่วนต่าง ๆ ดังนี้

เตรียมสอบ TOEIC

AUTHOR  :  ณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล CALL NO  :  PE1128 ณ352ต 2560 IMPRINT  :  กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2560, [2017] เตรียมสอบ TOEIC LISTENING & READING TEST แนวข้อสอบและเทคนิคการทำข้อสอบ แนวข้อสอบ TOEIC ทั้งการฟังและการอ่าน จำนวน 5 ชุด 500 ข้อ ฝึกทำให้ชำนาญ เพื่อสร้างความคุ้นเคยและกระชับเวลาในสนามสอบจริง...

ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++

AUTHOR  :  นเรศ สุรสิทธิ์ CALL NO  :  PE1128 น266ศ 2560 IMPRINT  :  กรุงเทพฯ : พี.เอส.เพรส, 2560 “ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++” นำเสนอการสร้างศัพท์ใหม่ด้วยวิธีประกอบศัพท์รูป prefix-toot-suffix ที่ทำให้จำศัพท์ได้มากมายในเวลาสั้นๆ เทคนิคการทำข้อสอบ Parts 1-7 อย่างสมบูรณ์ นำไปใช้ได้ผลจริงแน่นอน รวบรวมศัพท์มากมายที่เคยผ่านการออกสอบ TOEIC มาแล้วในรูป Family Words และเนื้อหาไวยากรณ์ที่จำเป็นสำหรับทำข้อสอบ...