อัมฤตา เปรื่องกระโทก

ประวัติและผลงาน (Resume & Role Profile)

(ข้อมูลล่าสุด ประจำปีงบประมาณ 2563)

ชื่อ-สกุล
นางสาวอัมฤตา เปรื่องกระโทก (Amaruta Pruangkrathok)
ตำแหน่ง
นักเอกสารสนเทศ
ติดต่อ
โทรศัพท์ 0 2201 5719
e-mail: amaruta.pru@mahidol.ac.th
หน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1. งานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
  2. งานพัฒนาสารสนเทศบนเว็บไซต์
  3. งานบริการสารสนเทศ
  4. งานพัฒนาคลังบทความวิชาการฉบับย้อนหลัง
  5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย