อัมฤตา เปรื่องกระโทก

(ข้อมูลล่าสุด ประจำปีงบประมาณ 2561)

ประวัติและผลงาน (Resume & Role Profile) :

     

ชื่อ-สกุล

นางสาวอัมฤตา เปรื่องกระโทก (Amaruta Pruangkrathok)

ตำแหน่ง :

นักเอกสารสนเทศ

   

สถานที่ติดต่อ :

ห้อง P106 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระรามที่ 6
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 5719
e-mail : amaruta.pru@mahidol.ac.th

   

การศึกษา :

วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

   
หน้าที่และงานในความรับผิดชอบ

 

1. งานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
  1.1 สแกนเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น วารสารฉบับย้อนหลัง หนังสือหายาก รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับคณะวิทยาศาสตร์ ให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล ตกแต่งและแก้ไขไฟล์ข้อมูลให้เรียบร้อย ก่อนนำไปจัดทำเป็นรูปเล่มในรูปแบบของไฟล์ .pdf
  1.2 ปฏิบัติหน้าที่แก้ไข ปรับปรุง และเพิ่มเติมข้อมูล ตามที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่
- เว็บคลังความรู้จดหมายเหตุฯ (http://wisdom.sc.mahidol.ac.th/archives) ร่วมกับคุณอภิชัย และคุณอริศรา
- เว็บไซต์พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข (http://stang.sc.mahidol.ac.th/stangmuseum/) ร่วมกับคุณอภิชัยและคุณอริศรา
- คลังวารสารวิชาการฉบับย้อนหลัง (Archive academic journal repository : http://archives.sc.mahidol/login) ร่วมกับคุณอภิชัย
   
2. งานบริการสารสนเทศ
  2.1 ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง แก้ไข เพิ่มเติมรายการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เผยแพร่บน เว็บไซต์ห้องสมุดตามลำดับอักษร ระยะที่หนึ่ง อักษร A-I (http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/ejournal.htm)
2.2 รวบรวมผลงานวิจัยฉบับเต็ม (Full-text) ของคณะวิทยาศาสตร์ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูล E- Publication เพื่อใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์
2.3 ปฏิบัติหน้าที่สืบค้นสารสนเทศเพื่อบริการ เช่น สืบค้นวารสารและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รายงานค่า Journal Impact Factor และสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ภาระงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในโอกาสต่างๆ ที่คณะวิทยาศาสตร์จัดขึ้น เข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. โครงการ / ผลงานที่ภาคภูมิใจ
  - โครงการพัฒนาคลังบทความวิชาการฉบับย้อนหลัง (Archive Academic Article Repository) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า (ร่วมกับคุณอภิชัย)
- โครงการแปลงเอกสารสมัครสมาชิกลงในระบบสมัครสมาชิกห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข (ร่วมกับคุณเฉลิมพันธุ์)
5. เป็นกรรมการและงานพิเศษอื่นๆ
  - คณะทำงานโครงการวิจัยเรื่อง "การประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี 2557 (คณะทำงาน 1)" ของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)