บุญญาวดี พงษ์ศิลา

ประวัติและผลงาน (Resume & Role Profile)

(ข้อมูลล่าสุด ประจำปีงบประมาณ 2563)

ชื่อ-สกุล
นางสาวบุญญาวดี พงษ์ศิลา (Bunyawadee Pongsila)
ตำแหน่ง
นักเอกสารสนเทศ
ติดต่อ
โทรศัพท์ 0 2201 5715, 5714
e-mail: bunyawadee.pon@mahidol.ac.th
หน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1. งานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ และบริการยืมระหว่างห้องสมุด
  2. งานสมาชิกห้องสมุด
  3. งานบริการผู้ใช้ เตรียมความพร้อมและบำรุงรักษาทรัพยากรห้องสมุด
  4. งานจัดการรายได้จากการบริการของห้องสมุด
  5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
รางวัล
พ.ศ. 2553

ได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่นระดับ 4-5 ระดับส่วนงาน ประจำปี 2553 (รับรางวัลในวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล 2 มี.ค. 2554)