บุญญาวดี พงษ์ศิลา

(ข้อมูลล่าสุด ประจำปีงบประมาณ 2561)

ประวัติและผลงาน (Resume & Role Profile) :

     
ชื่อ-สกุล นางสาวบุญญาวดี พงษ์ศิลา
(Bunyawadee Pongsila)

ตำแหน่ง : นักเอกสารสนเทศ
  (ตำแหน่งเดิม ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด เปลี่ยนเมื่อ 1 ก.ค. 2561)
  (งานบริการยืมคืนทรัพยากรสารนิเทศ)
สถานที่ติดต่อ : ห้อง P201 ชั้น 2 ตึกฟิสิกส์
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระรามที่ 6
  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทรศัพท์ 0 2201 5715, 5714
  e-mail : bunyawadee.pon@mahidol.ac.th
   
การศึกษา : ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป), สถาบันราชภัฎสวนดุสิต
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา), วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
   
   
หน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
1. งานบริการยืมระหว่างห้องสมุด
  1.1 ตรวจสอบคำขอยืมหนังสือจากห้องสมุดต่างๆและให้บริการให้ยืมหนังสือระหว่างห้องสมุดภายในมหาวิทยาลัยมหิดล (Book Delivery)
1.2 ให้บริการขอยืมหนังสือระหว่างห้องสมุดภายในมหาวิทยาลัยมหิดล (Book Delivery)
1.3 ให้บริการจัดส่งหนังคืนหนังสือที่รับคืนจากห้องสมุดต่าง ๆ ที่ให้ยืมหนังสือระหว่างห้องสมุดภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
1.4 จัดทำสถิติการให้บริการให้ยืม-คืนหนังสือระหว่างห้องสมุด
2. งานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
  2.1 ให้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ รวมถึงบริการรับจองสิ่งพิมพ์ที่มีการยืมออก
  2.2 ให้บริการตอบคำถาม แนะนำการสืบค้นข้อมูล ชี้แนะแหล่งข้อมูลสารสนเทศ พร้อมทั้งตรวจสอบเล่มที่หาจากชั้นบริการไม่พบ ออกใบเสร็จค่าปรับสิ่งพิมพ์เกินกำหนดส่ง
  2.3 สรุปสถิติงานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ บริการระหว่างห้องสมุด และผู้เข้าใช้ห้องสมุด
3. งานบริการผู้ใช้ เตรียมความพร้อมและบำรุงรักษาทรัพยากรห้องสมุด
  3.1 ตรวจสอบความถูกต้องในการจัดเรียงหนังสือขึ้นชั้นเพื่อให้บริการ และฝึกเจ้าหน้าที่เดินเอกสารในการจัดเรียงหนังสือขึ้นชั้น
  3.2 ดูแลเจ้าหน้าที่เดินเอกสารทำความสะอาดชั้นเก็บหนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ ตู้โชว์ โต๊ะ เก้าอี้ จัดระเบียบที่นั่งให้บริการนั่งอ่านหนังสือให้เรียบร้อย
  3.3 นำหนังสือใหม่จัดแสดงบนตู้โชว์พร้อมทั้งทำจองหนังสือที่อาจารย์เสนอรอให้อาจารย์มายืมเล่ม และเปลี่ยน Status ในระบบ Sierra เตรียมเล่มให้บริการในชั้นบริการต่อไป
  3.4 ดูแลหนังสือที่ชำรุดที่ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดนำมาไว้ที่เคาน์เตอร์บริการ ทำการเปลี่ยน Status ในระบบ Sierra ของหนังสือเป็น (r) และจัดทำรายชื่อ เตรียมมัดเล่มก่อนส่งซ่อม และตรวจรับเล่มซ่อมดำเนินการเปลี่ยน Status เพื่อเตรียมขึ้นชั้นบริการต่อไป
4. งานสมาชิกห้องสมุด
  4.1 รับสมัครและต่ออายุสมาชิกห้องสมุดลงในฐานข้อมูลสมัครสมาชิกห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra : http://stang.sc.mahidol.ac.th/member/ (เป็นผู้ช่วยคุณเฉลิมพันธุ์ ตาทิพย์)
5. งานจัดการรายได้จากการบริการของห้องสมุด
  5.1 ดูแลการออกใบเสร็จรับเงินค่าบริการทุกประเภทของงานสารสนเทศและห้องสมุดฯ เพื่อนำส่งรายได้แก่งานคลังของคณะฯ ประจำวัน
  5.2 สรุปรายรับค่าปรับสิ่งพิมพ์เกินกำหนดส่ง ค่าบริการสารสนเทศและค่าบริการสำเนาบทความ ประจำเดือน
6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  6.1 รวมรวมสถิติและผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของบุคลากรเพื่อสรุปรายงานประกอบการเสนอขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลา
  6.2 เป็นกรรมการตัวแทนห้องสมุดในการเข้าร่วมประชุมงานบริการและเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ภายในคณะฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
7. โครงการ  
  7.1 โครงการสำรวจจำนวนหนังสือในหมวดทางการแพทย์ (W-Z) ระยะที่3 Weeding (โครงการร่วมกับนางสาวกนกพร งามสว่างรุ่งโรจน์)
7.2 โครงการสำรวจหนังสือในหมวดวิทยาศาสตร์ ที่ไม่มีการใช้ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป ระยะที่ 1 (โครงการร่วมกับนางสาวกนกพร งามสว่างรุ่งโรจน์ และนางสาวสุภร ผลโพธิ์)
   
เป็นกรรมการและงานพิเศษอื่นๆ
  - คณะทำงานโครงการวิจัยเรื่อง "การประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี 2557 (คณะทำงาน 1)" ของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
Poster Presentation
  นำเสนอผลงานประเภท Poster Presentation กลุ่มงานพัฒาคุณภาพงานบริการวิชาการ : บริการทั่วไป “การทำบัตรสมาชิกห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ด้วยระบบดิจิทัล” ในงาน R2R Expo 2014 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 ณ อาคารมหาวิทยาลัยมหิดดล สิทธาคาร มหวิทยาลัยมหิดลศาลายา