ดวงพร โพธิ์บุตร

(ข้อมูลล่าสุด ประจำปีงบประมาณ 2561)

ประวัติและผลงาน (Resume & Role Profile) :

ชื่อ-สกุล นางสาวดวงพร โพธิ์บุตร (Duangporn Phobut)
 
ตำแหน่ง : พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน
  ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
   
สถานที่ติดต่อ : ห้อง P201 ชั้น 2 ตึกฟิสิกส์
โทรศัพท์ 0 2201 5721
e-mail : duangporn.pro@mahidol.ac.th
     
การศึกษา : ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป), สถาบันราชภัฎสวนดุสิต  
  กำลังศึกษาต่อ ปริญญาโท สาขาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   
 
หน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
1. งานบริการสารสนเทศงานวิจัย
 

1.1 ปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บรวบรวม รายงานผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ลงในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (Proceedings) ของบุคลากรและนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ จำแนกตามภาควิชา/หน่วยงาน
1.2 บันทึกข้อมูลในคลังสารสนเทศสถาบัน (MUSC Repository) ที่จัดทำขึ้นด้วยโปรแกรม DSpace เผยแพร่ที่เว็บไซต์ http://ir.sc.mahidol.ac.th
1.3 รวบรวมและสรุปสถิติประจำเดือน จำแนกตามภาควิชา/หน่วยงาน

2. งานวารสารฉบับพิมพ์ (ภาษาต่างประเทศ)
 

2.1 ปฏิบัติหน้าที่ในการลงทะเบียนและบันทึกข้อมูลการรับเล่มวารสารภาษาต่างประเทศ ติดตาม ทวงถามวารสารที่ห้องสมุดบอกรับ และเพิ่มเติม แก้ไข ปรับปรุง Holding วารสารภาษาต่างประเทศ ในฐานข้อมูล Sierra ฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสาร Journal Link และส่งข้อมูลเพื่อให้ Webmaster นำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ห้องสมุด
2.2 รับผิดชอบและปฏิบัติงานเตรียมเล่มวารสารและนิตยสารภาษาอังกฤษ (ฉบับใหม่) ออกให้บริการพร้อมทั้งดูแลบริเวณนั่งอ่านวารสาร ชั้นวารสารภาษาต่างประเทศฉบับใหม่ และฉบับย้อนหลังให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น การจัดทำป้ายชื่อวารสาร การขยายชั้น การย้ายชั้น
2.3 รับผิดชอบในการจัดเก็บ รวบรวม และรายงานสถิติการให้บริการวารสารฉบับพิมพ์ในแต่ละเดือนเพื่อนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ห้องสมุด ได้แก่
- สถิติการใช้บริการวารสารฉบับพิมพ์ภาษาต่างประเทศ (ถ่ายเอกสาร, หยิบอ่านภายในห้องสมุด ยืมออก)
- สถิติการใช้นิตยสารภาษาต่างประเทศ
- สถิติรวมการใช้บริการวารสารฉบับพิมพ์ (ประจำปีงบประมาณ)
- สถิติการใช้วารสารภาษาไทยและวารสารภาษาต่างประเทศสูงสุด 10 อันดับ (ประจำเดือน)

3. งานบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า (Research Help Desk)
 

3.1 ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้าจากฐานข้อมูล วารสารอิเล็กทรอนิกส์ บนอินเทอร์เน็ต และวารสารฉบับพิมพ์ บริการสายคล้องล็อค Notebook บริการกระดาษสำหรับสำเนาสิ่งพิมพ์ในห้องสมุด และรับผิดชอบออกใบเสร็จค่าบริการสารสนเทศ ฯลฯ ณ เคาน์เตอร์บริการชั้น 2 ตามตารางเวรที่กำหนดในเวลาทำการ (08.00-16.00 น.) และนอกเวลาทำการ (16.00-19.30 น.)

4. ภาระงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 

4.1 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ หรือคณะทำงาน
4.2 เข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้พัฒนาตนเอง เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะในการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4.3 เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในโอกาสต่างๆ ที่คณะฯ จัดขึ้น
4.4 ปฏิบัติงานอื่นๆ หรือโครงการพิเศษตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
- ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยดูแลสถานที่และการจัดเลี้ยงสำหรับกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน

   
 
เป็นกรรมการและงานพิเศษอื่นๆ
  - คณะทำงานโครงการวิจัยเรื่อง "การประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี 2557 (คณะทำงาน 1)" ของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)