ดวงพร โพธิ์บุตร

ประวัติและผลงาน (Resume & Role Profile)

(ข้อมูลล่าสุด ประจำปีงบประมาณ 2562)

ชื่อ-สกุล
นางสาวดวงพร โพธิ์บุตร (Duangporn Phobut)
ตำแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ติดต่อ
โทรศัพท์ 0 2201 5721
e-mail: duangporn.pro@mahidol.ac.th
หน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1. งานบริการสารสนเทศงานวิจัย
  2. บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า
  3. งานวารสารฉบับพิมพ์ (ภาษาต่างประเทศ)
  4. งานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
  5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย