กนกพร งามสว่างรุ่งโรจน์

ประวัติและผลงาน (Resume & Role Profile)

(ข้อมูลล่าสุด ประจำปีงบประมาณ 2563)

ชื่อ-สกุล
นางสาวกนกพร งามสว่างรุ่งโรจน์ (Kanokporn Ngamsawangrungrot)
ตำแหน่ง
บรรณารักษ์
ติดต่อ
โทรศัพท์ 0 2201 5711
e-mail: kanokporn.ngm@mahidol.ac.th
หน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1. งานบริการสารสนเทศงานวิจัย
  2. งานวิเคราะห์หมวดหมู่ของทรัพยากรสารนิเทศ
  3. งานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
  4. งานจัดการรายได้จากการบริการของห้องสมุด
  5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย