กนกพร งามสว่างรุ่งโรจน์

(ข้อมูลล่าสุด ประจำปีงบประมาณ 2561)

ประวัติและผลงาน (Resume & Role Profile) :

 
ชื่อ-สกุล นางสาวกนกพร งามสว่างรุ่งโรจน์
(Kanokporn Ngamsawangrungrot)

ตำแหน่ง : พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน
  ตำแหน่งบรรณารักษ์ งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
   
สถานที่ติดต่อ : ห้อง P203 ชั้น 2 ตึกฟิสิกส์
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระรามที่ 6
  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทรศัพท์ 0 2201 5711
  e-mail : kanokporn.ngm@mahidol.ac.th
     
การศึกษา : ศศ.บ (สารสนเทศศึกษา), มหาวิทยาลัยบูรพา
 
หน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
1. งานวิเคราะห์หมวดหมู่ของทรัพยากรสารนิเทศ
  1.1 สร้างหรือแก้ไขระเบียนบรรณานุกรม (BIBLIOGRAPHIC) และระเบียนฉบับ (ITEM) ในระบบห้องสมุด Sierra ของทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือวิชาการ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องรายปี (หมวด W1) หนังสืออ้างอิง รายงานการวิจัย รายงานการประชุม หนังสืออ่านนอกเวลา และซีดี/ดีวีดีที่มาพร้อมหนังสือ)
1.2 กำหนดเลขเรียกหนังสือ (Call number) โดยใช้ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (LC), ระบบหอสมุดแพทย์แห่งชาติอเมริกัน (NLM) และระบบ Local และกำหนดหัวเรื่อง ตามเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศ
2. งานเตรียมข้อมูลของทรัพยากรสารสนเทศก่อนออกให้บริการ
  2.1 จัดทำข้อมูลรายการหนังสือใหม่ สแกนหน้าปกหนังสือ เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของห้องสมุด
2.2 จัดทำรายชื่อหนังสือใหม่แนบกับหนังสือที่เตรียมให้บริการ และจัดทำรายชื่อผู้สั่งซื้อหนังสือเพื่อสำรองไว้ให้ผู้สั่งซื้อได้มีสิทธิ์ยืมก่อน (เฉพาะอาจารย์) ส่งให้งานบริการทรัพยากรสารสนเทศดำเนินการต่อไป
2.3 แก้ไขข้อมูล Holding ของสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องรายปี (หมวด W1) 3 ส่วน ได้แก่
- ฐานข้อมูลห้องสมุด Sierra
- ฐานข้อมูล Journal Link
- เว็บไซต์ห้องสมุด (แก้ไขข้อมูลในไฟล์โปรแกรม Dreamweaver และส่งให้เว็บมาสเตอร์นำขึ้นเว็บไซต์ห้องสมุด)
2.4 บันทึกสถิติงานวิเคราะห์ฯ ตามประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ สรุปข้อมูลสิถิติแต่ละเดือนแล้วส่งให้เว็บมาสเตอร์นำขึ้นเว็บไซต์ห้องสมุด
3. งานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
  ให้บริการที่เคาน์เตอร์ยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ บริการรับจองสิ่งพิมพ์ในระบบห้องสมุด Sierra และบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
4. งานจัดการรายได้จากการบริการของห้องสมุด
  เป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบการออกใบเสร็จค่าปรับสิ่งพิมพ์เกินกำหนดของห้องสมุด เพื่อตรวจทานและยืนยันความถูกต้องของการออกใบเสร็จ
5. ภาระงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  5.1. เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษของคณะ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
5.2. ไปอบรม ไปศึกษาดูงาน และประชุมสัมมนา มีการพัฒนาตนเอง เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะในการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
6. โครงการพิเศษหรือนวัตกรรมใหม่ในงาน
  - โครงการออกแบบสัญลักษณ์ (Logo) ของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
  - โครงการสำรวจหนังสือทางการแพทย์ (W-Z) (ระยะที่ 3) (เป็นผู้ช่วยโครงการ ร่วมกับบุญญาวดี พงษ์ศิลา)
  - โครงการสำรวจหนังสือในหมวดวิทยาศาสตร์ที่ไม่มีการใช้ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป ระยะที่ 1 (เป็นผู้ช่วยโครงการ ร่วมกับบุญญาวดี พงษ์ศิลา)
 
เป็นกรรมการและงานพิเศษอื่นๆ
  - เป็นผู้ช่วยคณะทำงานประจำห้องประชุมของงานประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2558 (16th Congress of Southeast Asian Librarians - CONSAL XVI)
- คณะทำงานโครงการวิจัยเรื่อง "การประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี 2557 (คณะทำงาน 1)" ของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)