พิชิต ลีรุ่งนาวารัตน์

ประวัติและผลงาน (Resume & Role Profile)

(ข้อมูลล่าสุด ประจำปีงบประมาณ 2564)

ชื่อ-สกุล
นายพิชิต ลีรุ่งนาวารัตน์ (Pichit Leerungnavarat)
ตำแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศทางวิชาการ
ติดต่อ
โทรศัพท์ 0 2201 5726
e-mail: pichit.lee@mahidol.ac.th
หน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1. หัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศทางวิชาการ
  2. ดูแล Web Server ของคณะวิทยาศาสตร์ และของหน่วยงาน
  3. งานบำรุงรักษาและบริหารความเสี่ยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
  4. งานบริการช่วยเหลือแก้ปัญหาทางเทคนิคสำหรับผู้ใช้บริการสืบค้นสารสนเทศ (IT Helpdesk)
  5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ (Publications)
พ.ศ. 2554

พิชิต ลีรุ่งนาวารัตน์ และ วรัษยา สุนทรศารทูล. "ระบบควบคุมคอมพิวเตอร์สำหรับบริการสืบค้นสารสนเทศ Information Café" ในการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารและจัดการเครือข่ายยูนิเน็ต: UniNOMS2011. 285-286. มหาวิทยาลัยมหิดล. 2554

รางวัล
พ.ศ. 2555

รางวัลพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ระดับส่วนงาน ประจำปี 2555