พิชิต ลีรุ่งนาวารัตน์

(ข้อมูลล่าสุด ประจำปีงบประมาณ 2561)

ประวัติและผลงาน (Resume & Role Profile) :

 

ชื่อ-สกุล

นายพิชิต ลีรุ่งนาวารัตน์ (Pichit Leerungnavarat)

ตำแหน่ง :

พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
หัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศทางวิชาการ

 

 

สถานที่ติดต่อ :

ห้อง P106 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระรามที่ 6
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 5726 e-mail : pichit.lee@mahidol.ac.th

 

 

การศึกษา :

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), สถาบันราชภัฎธนบุรี

การฝึกอบรมและดูงาน :

 

พ.ศ.2548

ผ่านการอบรม Fundamentals of Linux และได้รับประกาศนียบัตรจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) (15-17 ก.ย. 48)

พ.ศ.2549

ผ่านการอบรม Linux System Administration และได้รับประกาศนียบัตรจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) (24-26 ก.ค. 49)

พ.ศ.2551

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การใช้ SQL และได้รับประกาศนียบัตรจากสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(19-21 มี.ค. 51)

พ.ศ.2552

ผ่านการอบรม Network & Internet Security for IT Professionals และได้รับประกาศนียบัตรจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) (23-27 มี.ค. 52)

พ.ศ.2553

ผ่านการอบรม Installing, Configuring, and Administering Microsoft Windows Server 2008 Administrator และได้รับประกาศนียบัตรจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) (3-7 พ.ค.53)
ผ่านการอบรม Ubuntu Linux Server และได้รับประกาศนียบัตรจากนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ (30-31 ต.ค.53)
เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ NETDAY 2010 (Emerging Technology on Mobility) หลักสูตร Snort IDS/IPS with Snort และได้รับประกาศนียบัตรจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (1-2 ธ.ค.53)

พ.ศ.2554

ผ่านการอบรม Rocks Cluster Administration และได้รับประกาศนียบัตรจาก ClusterKit Training Center (21-23 มิ.ย.54)

พ.ศ.2556

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Hands-on Workshop on Private Cloud via OpenStack และได้รับประกาศนียบัตรจาก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (26-27 พ.ย.56)

พ.ศ.2558

ผ่านการอบรม Android Programming และได้รับประกาศนียบัตรจาก Certified Technical Training Center (15-19 มิ.ย.58)
ผ่านการอบรม Cyber Security Policy Masterclass และได้รับประกาศนียบัตรจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) (21-23 ก.ค.58)
ผ่านการอบรม Developing Business Intelligence Information System with Open Source Pentaho BI Suite and Weka และได้รับประกาศนียบัตรจาก สมาคมศูนย์วิชาการไทย – ออสเตรเลีย (20-24, 27-28 เม.ย. 2558)

   
     

หน้าที่และงานในความรับผิดชอบ

1. หัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีทางวิชาการ

  1.1 รับผิดชอบ กำกับดูแล ภารกิจของหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศทางวิชาการ
  1.2 รับผิดชอบ กำกับ และควบคุมดูแลบุคลากรในหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศทางวิชาการ

2. ดูแล Web Server ของคณะวิทยาศาสตร์ และของหน่วยงาน

  2.1 รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเครื่องแม่ข่าย Web Server ของคณะฯ รักษาความปลอดภัยของข้อมูล แก้ไขปัญหา และปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องแม่ข่าย
  2.2 เขียนโปรแกรมบนเว็บ (Web Programming) เช่น การลงทะเบียนออนไลน์ เว็บบอร์ด ฯลฯ รวมทั้งทำการศึกษาค้นคว้า แสวงหาและทดลองโปรแกรมหรือระบบใหม่ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับงานต่างๆ บนเว็บไซต์ของคณะฯ และของหน่วยงาน
  2.3 ติดต่อประสานงาน และแก้ไขปัญหาให้คำปรึกษากับหน่วยงานอื่นๆ
  2.4 ให้บริการติดตั้งระบบคลัสเตอร์สำหรับงานวิจัยให้แก่ภาควิชา/หน่วยงานอื่นๆ ของคณะวิทยาศาสตร์

3. ดูแลระบบเครือข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

  3.1 ดูแล ติดตั้ง บำรุงรักษา แก้ไขปัญหา และจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งหมดที่เป็นครุภัณฑ์ของงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ให้พร้อมสำหรับการใช้งาน
  3.2 ดำเนินการบริหารความเสี่ยง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ได้แก่ ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใกล้เสื่อมสภาพตรวจสอบทะเบียนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สืบราคาเพื่อประกอบการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
  3.3 ระบบประชาสัมพันธ์ผ่าน Smart TV

4. งานบริการช่วยเหลือแก้ปัญหาทางเทคนิคสำหรับผู้ใช้บริการสืบค้นสารสนเทศ (IT Helpdesk)

  4.1 บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาช่วยเหลือทางด้านไอที (IT - Helpdesk) สำหรับสมาชิกชมรมฯ โดยผ่านทาง e-mail โทรศัพท์ และติดต่อด้วยตนเอง
  4.2 เป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อต่างๆ

5. ภาระงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  5.1 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ หรือคณะทำงาน
5.2 เข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้พัฒนาตนเอง เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะในการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
5.3 เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในโอกาสต่างๆ ที่คณะฯ จัดขึ้น ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมงต่อปี และปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

6. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

  6.1 เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในโอกาสต่างๆ ที่คณะฯ จัดขึ้น ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมงต่อปี อยู่เวรให้บริการสืบค้นสารสนเทศของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เป็นครั้งคราว และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  6.2 มีการพัฒนาตนเอง เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะในการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 

ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ (Publications)

พ.ศ. 2554

พิชิต ลีรุ่งนาวารัตน์ และ วรัษยา สุนทรศารทูล. "ระบบควบคุมคอมพิวเตอร์สำหรับบริการสืบค้นสารสนเทศ Information Café" ในการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารและจัดการเครือข่ายยูนิเน็ต: UniNOMS2011. 285-286. มหาวิทยาลัยมหิดล. 2554
     

Oral Presentation :

- นำเสนอบทความวิชาการเรื่อง "ระบบควบคุมคอมพิวเตอร์สำหรับบริการสืบค้นสารสนเทศ (Information café)" ในการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารและจัดการเครือข่ายยูนิเน็ต (UniNOMS2011 : 23rd WUNCA) (27-28 ม.ค. 54)
 
เป็นกรรมการและงานพิเศษอื่นๆ
  - คณะทำงานโครงการวิจัยเรื่อง "การประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี 2557 (คณะทำงาน 1)" ของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)