(ข้อมูลล่าสุด ประจำปีงบประมาณ 2561)

นายพิทวัส ดาราทิพย์ (Pittawat Darathip)

ประวัติและผลงาน (Resume & Role Profile)
ตำแหน่ง
บรรณารักษ์
สถานที่ติดต่อ
ห้อง P106 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระรามที่ 6
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 5724
e-mail : pittawat.dar@mahidol.ac.th
การศึกษา :
พนักงานมหาวิทยาลัย (คณะวิทยาศาสตร์)
ศศ.บ (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หน้าที่และงานในความรับผิดชอบ