พิทวัส ดาราทิพย์

ประวัติและผลงาน (Resume & Role Profile)

(ข้อมูลล่าสุด ประจำปีงบประมาณ 2563)

ชื่อ-สกุล
นายพิทวัส ดาราทิพย์ (Pittawat Darathip)
ตำแหน่ง
บรรณารักษ์
ติดต่อ
โทรศัพท์ 0 2201 5724
e-mail: pittawat.dar@mahidol.ac.th
หน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1. งานศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
  2. งานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
  3. งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (อภินันทนาการ)
  4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย