ปิยะนันต์ จำนงสุทธเสถียร

(ข้อมูลล่าสุด ประจำปีงบประมาณ 2561)

ประวัติและผลงาน (Resume & Role Profile) :

ชื่อ-สกุล

นายปิยะนันต์ จำนงสุทธเสถียร (Piyanan Jumnongsutthasatein)

ตำแหน่ง :

พนักงานมหาวิทยาลัย (คณะวิทยาศาสตร์)
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

   

สถานที่ติดต่อ :

ห้อง P106 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระรามที่ 6
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 5726
e-mail : piyanan.jum@mahidol.ac.th

   

การศึกษา :

วศ.บ. (วิศวกรรมศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การฝึกอบรมและดูงาน :

 

พ.ศ. 2557

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายไร้สายและเว็บแอพพลิเคชัน รุ่นที่ 2 และได้รับประกาศนียบัตร จัดโดย SIPA ร่วมกับ บริษัท ไอที คอมพาเนี่ยน จำกัด (25-28 ส.ค. 57)

พ.ศ. 2558

ผ่านการอบรม Android Programming และได้รับประกาศนียบัตรจาก Certified Technical Training Center (15-19 มิ.ย.58)

     
หน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
1. ดูแลระบบสำรองข้อมูลเครื่องแม่ข่าย
  1.1 รับผิดชอบควบคุม ตรวจสอบการทำงานของระบบสำรองข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Backup web server) คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพญาไท และตรวจสอบ/ปรับปรุงการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับระบบ DR-site
  1.2 ทดสอบความสมบูรณ์ของไฟล์จากระบบสำรองข้อมูล และทดสอบการทำงานระบบ Instant Recovery เพื่อป้องกันความผิดพลาดของระบบ Replication
  1.3 เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Web Server
  1.4 ดูแลและรับผิดชอบเครื่องแม่ข่ายสำหรับจัดเก็บคลังความรู้ของคณะวิทยาศาสตร์ (Institutional Repository) ด้วย โปรแกรม Dspace http://ir.sc.mahidol.ac.th
2. งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลต่างๆ เพื่อการใช้งานบนเว็บ (Web Application)
  2.1 พัฒนาและดูแลระบบเว็บฐานข้อมูลสำหรับภารกิจของงานสารสนเทศและห้องสมุดฯ โดยระบบที่พัฒนาทำงานอยู่ในรูปแบบของ Web Application เพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาต่างๆ ดังนี้
  • ระบบสมัครสมาชิกห้องสมุด สตางค์ มงคลสุข ด้วยระบบดิจิทัล http://stang.sc.mahidol.ac.th/member
  • ระบบลงทะเบียนอบรมคอมพิวเตอร์ห้องอบรม http://stang.sc.mahidol.ac.th/training
  • ระบบแนะนำบริการ Library ‘s Suggestion box http://stang.sc.mahidol.ac.th/suggestion
  • ระบบแนะนำบริการ MUSC must know http://www.sc.mahidol.ac.th/muscmustknow
  • ระบบลงทะเบียนโครงการยืมไม่อั้น อ่านไม่ยั้ง http://stang.sc.mahidol.ac.th/nolimit/
  • พัฒนาโครงการระบบ Stang Cloud เพื่อเก็บและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลวิจัยในโครงการวิจัยสกว. ระยะที่ 2
  2.2 เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานดูแล และแก้ไขปัญหาฐานข้อมูลที่ให้บริการบนระบบ Web Server
3. ดูแลระบบเครือข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  3.1 ตรวจสอบการทำงานของระบบเครือข่ายภายในงานสารสนเทศและห้องสมุดฯ และแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ทั้งซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ รวมทั้งการดำเนินการส่งซ่อมในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง
  3.2 ให้บริการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาทางเทคนิค (IT Help Desk) แก่ผู้ใช้งานภายในห้องสมุดฯ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์
4. ภาระงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  - รับผิดชอบเลขคุรุภัณฑ์ของอุปกรณ์เครือข่าย ของงานสารสนเทศฯ
- เข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
5. โครงการพิเศษ
  - โครงการคลังวารสารวิชาการฉบับย้อนหลัง (Archive academic journal repository) (ร่วมกับคุณอภิชัยและคุณ อัมฤตา) http://archives.sc.mahidol
   
Poster Presentation
  นำเสนอผลงานประเภท Poster Presentation กลุ่มงานพัฒาคุณภาพงานบริการวิชาการ : บริการทั่วไป “การทำบัตรสมาชิกห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ด้วยระบบดิจิทัล” ในงาน R2R Expo 2014 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 ณ อาคารมหาวิทยาลัยมหิดดล สิทธาคาร มหวิทยาลัยมหิดลศาลายา