ปิยะนันต์ จำนงสุทธเสถียร

ประวัติและผลงาน (Resume & Role Profile) :

(ข้อมูลล่าสุด ประจำปีงบประมาณ 2562)

ชื่อ-สกุล

นายปิยะนันต์ จำนงสุทธเสถียร (Piyanan Jumnongsutthasatein)

ตำแหน่ง :

พนักงานมหาวิทยาลัย (คณะวิทยาศาสตร์)
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สถานที่ติดต่อ :

ห้อง P106 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระรามที่ 6
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 5726
e-mail : piyanan.jum@mahidol.ac.th

การศึกษา :

วศ.บ. (วิศวกรรมศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การฝึกอบรมและดูงาน :

พ.ศ. 2557

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายไร้สายและเว็บแอพพลิเคชัน รุ่นที่ 2 และได้รับประกาศนียบัตร จัดโดย SIPA ร่วมกับ บริษัท ไอที คอมพาเนี่ยน จำกัด (25-28 สิงหาคม 2557)

พ.ศ. 2558

ผ่านการอบรม Android Programming และได้รับประกาศนียบัตรจาก Certified Technical Training Center (15-19 มิถุนายน 2558)

ผ่านการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC (27 สิงหาคม 2558) ด้วยคะแนน 610

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Introduction to Virtualization : Microsoft Hyper-V (2 พฤศจิกายน 2558)

พ.ศ. 2559

ผ่านการอบรม NodeJS for enterprise (2-3 กรกฎาคม 2559)

ผ่านการอบรม Linux system & network administration (24,30,31 กรกฎาคม และ 13,14 สิงหาคม 2559)

ผ่านการอบรม Raspberry Pi programing basic course (13-14 กันยายน 2559)

ผ่านการอบรม Arduino programing basic course (16 กันยายน 2559)

พ.ศ. 2560

ผ่านการสอบใบรับรอง COMPTIA Security+ (29 มิถุนายน 2560)

ผ่านการอบรมการใช้งาน NGINX (6 ธันวาคม 2560)

พ.ศ. 2561

เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security)

ผ่านการสอบวุฒิบัตรรับรองสมรรถนะด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security) ตามมาตรฐาน ICDL สำหรับบุคคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 2 (วันที่ 1-3 สิงหาคม 2561) ด้วยคะแนนเต็ม 100

     

หน้าที่และงานในความรับผิดชอบ

1. ดูแลระบบสำรองข้อมูลเครื่องแม่ข่าย
1.1 รับผิดชอบควบคุม ตรวจสอบการทำงานของระบบสำรองข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Backup web server) คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพญาไท และตรวจสอบ/ปรับปรุงการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับระบบ DR-site
1.2 ทดสอบความสมบูรณ์ของไฟล์จากระบบสำรองข้อมูล และทดสอบการทำงานระบบ Instant Recovery เพื่อป้องกันความผิดพลาดของระบบ Replication
1.3 รับผิดชอบควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงการทำงานของอุปกรณ์สำหรับเก็บข้อมูลบนเครือข่าย (NAS)
1.4 เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Web Server
1.5 ดูแลและรับผิดชอบเครื่องแม่ข่ายสำหรับจัดเก็บคลังความรู้ของคณะวิทยาศาสตร์ (Institutional Repository) ด้วยโปรแกรม Dspace https://ir.sc.mahidol.ac.th
1.6 ดูแลและรับผิดชอบการติดตั้ง และต่ออายุใบรับรอง SSL ของโดเมน
2. งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลต่างๆ เพื่อการใช้งานบนเว็บ (Web Application)
2.1 พัฒนาและดูแลระบบเว็บฐานข้อมูลสำหรับภารกิจของงานสารสนเทศและห้องสมุดฯ ดังนี้
2.2 พัฒนาและดูแลระบบเว็บฐานข้อมูลสำหรับภารกิจของคณะวิทยาศาสตร์ มหิดล ดังนี้
  • ระบบรายงานอุบัติการณ์ (Incident report) ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล https://science.mahidol.ac.th/incident
  • ระบบ E-meeting ของงานประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย https://csdt.sc.mahidol.ac.th/emeeting.php
2.3 เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานดูแล และแก้ไขปัญหาฐานข้อมูลที่ให้บริการบนระบบ Web Server
3. ดูแลระบบเครือข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
3.1 ตรวจสอบการทำงานของระบบเครือข่ายภายในงานสารสนเทศและห้องสมุดฯ และแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ทั้งซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ รวมทั้งการดำเนินการส่งซ่อมในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง
3.2 รับผิดชอบควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงการทำงานของระบบ Deep freeze และระบบควบคุม บนเครื่องคอมพิวเตอร์บริการสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการ
3.3 ให้บริการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาทางเทคนิค (IT Help Desk) แก่ผู้ใช้งานภายในห้องสมุดฯ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์
4. ภาระงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
     

Poster Presentation

นำเสนอผลงานประเภท Poster Presentation กลุ่มงานพัฒาคุณภาพงานบริการวิชาการ : บริการทั่วไป “การทำบัตรสมาชิกห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ด้วยระบบดิจิทัล” ในงาน R2R Expo 2014 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 ณ สิทธาคาร มหวิทยาลัยมหิดล