ปิยะนันต์ จำนงสุทธเสถียร

ประวัติและผลงาน (Resume & Role Profile)

(ข้อมูลล่าสุด ประจำปีงบประมาณ 2563)

ชื่อ-สกุล
นายปิยะนันต์ จำนงสุทธเสถียร (Piyanan Jumnongsutthasatein)
ตำแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ติดต่อ
โทรศัพท์ 0 2201 5726
e-mail: piyanan.jum@mahidol.ac.th
หน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1. ดูแลระบบสำรองข้อมูลเครื่องแม่ข่าย
  2. งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลต่างๆ เพื่อการใช้งานบนเว็บ (Web Application)
  3. ดูแลระบบเครือข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  4. บริการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาทางเทคนิค (IT Help Desk)
  5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย