รัตน์ชนก ยอดพินิจ

(ข้อมูลล่าสุด ประจำปีงบประมาณ 2561)

ประวัติและผลงาน (Resume & Role Profile) :

ชื่อ-สกุล นางสาวรัตน์ชนก ยอดพินิจ
(Ratchanok Yodpinij)
 
ตำแหน่ง : พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน
  นักเอกสารสนเทศ
  (ตำแหน่งเดิม ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด เปลี่ยนเมื่อ 1 ก.ค. 2561)
สถานที่ติดต่อ : ห้อง P303 ชั้น 3 ตึกฟิสิกส์
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระรามที่ 6
  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทรศัพท์ 0 2201 5721, 5890
  e-mail : ratchanok.yod@mahidol.ac.th
     
การศึกษา : ศศ.บ. (การบริหารธุรกิจ) / ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (การศึกษา), สถาบันราชภัฎนครปฐม
  ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์), มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
หน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
1. งานบริการสารสนเทศงานวิจัย
  1.1 ปฏิบัติหน้าที่สืบค้น จัดเก็บ รวบรวมผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ ของบุคลากร และนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งจำแนกตามภาควิชา/หน่วยงาน และตามรายชื่อ
1.2 บันทึกข้อมูลในคลังสารสนเทศสถาบัน (MUSC Repository) ที่จัดทำขึ้นด้วยโปรแกรม DSpace เผยแพร่ที่เว็บไซต์ http://ir.sc.mahidol.ac.th พร้อมรวบรวมและสรุปสถิติประจำเดือน จำแนกตามภาควิชา/หน่วยงาน
2. งานวารสารไทย
2.1 รับผิดชอบในการจัดหา (ทั้งการบอกรับและได้รับอภินันทนาการ) การสมัครสมาชิก ต่ออายุ และการทวงเล่มวารสาร/นิตยสารไทย ตลอดจนพิมพ์จดหมายติดต่อขอรับอภินันทนาการและขอบคุณหน่วยงานหรือบุคคลต่างๆ ที่มอบวารสารให้แก่ห้องสมุด และรวบรวมสถิติการได้รับบริจาควารสารฉบับพิมพ์
2.2 รับผิดชอบปฏิบัติงานสร้างระเบียนบรรณานุกรม (BIBLIOGRAPHIC) ระเบียนฉบับ (ITEM) ลงทะเบียบการรับเล่มวารสารไทย และเพิ่มเติม แก้ไข ปรับปรุง Holding วารสารไทยในฐานข้อมูล Sierra ฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสาร Journal Link และส่งข้อมูลให้เว็บมาสเตอร์นำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ห้องสมุด
2.3 รับผิดชอบปฏิบัติงานเตรียมเล่มวารสารไทยและนิตยสารไทย (ฉบับใหม่) ออกให้บริการ ดูแลชั้นวางวารสารไทยฉบับใหม่และฉบับย้อนหลังให้เป็นระเบียบเรียบร้อย จัดเตรียมแบบฟอร์มบันทึกสถิติทั้งวารสารไทยและต่างประเทศทุกเดือน รับผิดชอบสรุปสถิติ ดูแลการจัดทำป้ายชื่อวารสารไทย การขยายชั้นวารสารไทย และรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการจัดเตรียมหนังสือพิมพ์ จำนวน 4 รายการ เพื่อนำออกให้บริการ พร้อมทั้งดูแลจัดเก็บฉบับย้อนหลัง
3. งานบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า (Research Help Desk)
3.1 ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้าสารสนเทศจากฐานข้อมูล วารสารอิเล็กทรอนิกส์บนอินเทอร์เน็ต และวารสารฉบับพิมพ์ ให้บริการคำแนะนำในการสืบค้นสารสนเทศในระดับเบื้องต้น ตามตารางเวรที่กำหนดในเวลาทำการ (08.30-16.00 น.) และนอกเวลา (16.00-19.30 น.) โดยดูแลความเรียบร้อยของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับให้บริการ บริการสายล็อคเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค และออกใบเสร็จรับเงินค่าบริการสารสนเทศ
3.2 รับผิดชอบปฏิบัติงานให้บริการสำเนาเอกสารระหว่างห้องสมุดต่างๆ บุคคลทั่วไป และหน่วยงานภายนอกคณะวิทยาศาสตร์ ทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน โดยให้บริการสืบค้นเอกสารตามคำขอ จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ หรือ E-mail รวบรวมค่าบริการสำเนาบทความ ออกใบเสร็จ พร้อมทั้งจัดเก็บเอกสารและสถิติบริการ
3.3 รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ติดต่อขอบริการสำเนาเอกสารจากห้องสมุดอื่นๆ เพื่อบริการแก่นักศึกษาและบุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตร์
4. งานศูนย์รับบริจาคฯ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข (ในส่วนของวารสาร)
4.1 ปฏิบัติหน้าที่ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในการรับบริจาควารสาร จัดพิมพ์จดหมายตอบขอบคุณ ดำเนินการคัดแยก คัดเลือกวารสารสำหรับบริจาคต่อ ดำเนินการจัดส่ง และรวบรวมสถิติ
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และเข้าร่วมกิจกรรมของทางคณะฯ
5.1 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ หรือคณะทำงาน
5.2 เข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้พัฒนาตนเอง เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะในการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
5.3 เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในโอกาสต่างๆ ที่คณะฯ จัดขึ้น
5.4 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
เป็นกรรมการและงานพิเศษอื่นๆ
  - คณะทำงานโครงการวิจัยเรื่อง "การประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี 2557 (คณะทำงาน 1)" ของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)