รัตน์ชนก ยอดพินิจ

ประวัติและผลงาน (Resume & Role Profile)

(ข้อมูลล่าสุด ประจำปีงบประมาณ 2563)

ชื่อ-สกุล
นางสาวรัตน์ชนก ยอดพินิจ (Ratchanok Yodpinij)
ตำแหน่ง
นักเอกสารสนเทศ
ติดต่อ
โทรศัพท์ 0 2201 5721
e-mail: ratchanok.yod@mahidol.ac.th
หน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1. งานบริการสำเนาบทความ ตอบคำถามและช่วยค้นคว้า (Research Help Desk)
  2. งานพัฒนาเนื้อหาสารสนเทศบนเว็บไซต์ห้องสมุด
  3. งานบริการสารสนเทศงานวิจัย
  4. งานวารสารไทย
  5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย