สมภพ แสนสมบูรณ์สุข

(ข้อมูลล่าสุด ประจำปีงบประมาณ 2561)

ประวัติและผลงาน (Resume & Role Profile) :

 
ชื่อ-สกุล นายสมภพ แสนสมบูรณ์สุข
(Sompop Sansomboonsuk)
   
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
หัวหน้าหน่วยทรัพยากรห้องสมุด
สถานที่ติดต่อ : ห้อง P201 ชั้น 2 ตึกฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระรามที่ 6
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 5717
e-mail : sompop.san@mahidol.ac.th
การศึกษา :  
พ.ศ. 2549 ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์), มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
พ.ศ. 2551 วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร (ลาดกระบัง)
การฝึกอบรมและดูงาน :
พ.ศ. 2554 - ผ่านการอบรมหลักสูตร TOEIC Success (32 hours) ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (7 มี.ค.-8 เม.ย. 54)
- ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัย Curtin University, Perth ประเทศออสเตรเลีย (27-31 ก.ค. 54)
- เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการทำงาน สำหรับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 3 (19 กรกฏาคม – 19 สิงหาคม 2554)
พ.ศ. 2555 - ศึกษาดูงาน ณ National University of Singapore (NUS) Central Library, Kinokuniya@SIMS, National Library of Singapore และ Singapore Polytechnic (SP) Library ประเทศสิงคโปร์ (2-4 พฤษภาคม 2555)
- เข้าอบรมหลักสูตร Microsoft Excel 2007 เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล ณ ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (16-17 ตุลาคม 2555)
พ.ศ. 2558 - เข้าร่วมการอบรมการทบทวนการปฏิบัติงานด้วยโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra : Acquisition + System จัดโดย หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ (22 เม.ย. 58)
- เข้าร่วมสัมมนาวิชาการหอสมุดฯ ประจำปี 2558 “Go forward together: Get to know More for Quality Services” จัดโดย หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น 4 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (6-7 ส.ค. 58)
   
 
หน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
 1. หัวหน้าหน่วยทรัพยากรห้องสมุด
  1. รับผิดชอบ ควบคุมดูแลงานพัฒนา งานวิเคราะห์ งานบริการทรัพยากรสารนิเทศ และศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
  2. รับผิดชอบ กำกับ และควบคุมดูแลบุคลากรในหน่วยทรัพยากรห้องสมุด
 2. งานจัดเตรียมข้อมูลสำหรับจัดหา/จัดซื้อทรัพยากรสารนิเทศ
  1. สำรวจความต้องการทรัพยากรสารนิเทศจากภาควิชาและหลักสูตรต่างๆ โดยติดต่อกับทางภาควิชาและหลักสูตรต่างๆ เพื่อให้เสนอรายชื่อหนังสือที่ต้องการให้ห้องสมุดจัดซื้อภาคการศึกษาละครั้ง
  2. รับการเสนอชื่อหนังสือเพื่อแนะนำการสั่งซื้อเข้าห้องสมุดจาก อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา โดยได้รับการเสนอผ่านทางบันทึกจากภาควิชาและหลักสูตร แบบฟอร์มแนะนำการสั่งซื้อหนังสือ อีเมล์ หรือเว็บไซต์ (http://stang.sc.mahidol.ac.th/bookreq/reg1.php)
  3. นำรายชื่อหนังสือที่ได้รับการเสนอให้จัดซื้อ ตรวจสอบข้อมูลรายการบรรณานุกรมที่ถูกต้อง จากฐานข้อมูลข้อมูลระดับสากล เช่น LC, Ohiolink, NLM หรือจากเว็บไซด์ร้านหนังสือหรือสำนักพิมพ์
  4. ตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับรายการหนังสือในฐานข้อมูลของระบบห้องสมุด และในรายการ E-Book ที่มหาวิทยาลัยบอกรับ
  5. หากมีการแนะนำรายการหนังสือซ้ำซ้อนกับที่ห้องสมุดมีอยู่แล้ว จะแจ้งรายชื่อหนังสือดังกล่าวให้ผู้เสนอแนะทราบ พร้อมทั้งแนบรายละเอียดบรรณานุกรมและเลขหมู่หนังสือ
  6. ตรวจสอบและเปรียบเทียบราคาหนังสือจากร้านต่างๆ จากใบเสนอราคา เพื่อคัดเลือกร้านค้าที่เหมาะสม
  7. จัดหาและคัดเลือกรายชื่อหนังสือและข้อมูลบรรณานุกรมของหนังสือวิชาการ ตำราใหม่ๆ ที่น่าสนใจ เพื่อเสนอคัดเลือกและพิจารณาสำหรับนำมาให้บริการในห้องสมุด
  8. หากมีร้านค้านำหนังสือใหม่มาเสนอเพื่อคัดเลือกเข้าห้องสมุด จะแจ้งการรายการหนังสือให้กับอาจารย์ประจำภาควิชาและหลักสูตรต่างๆ ทราบเพื่อให้เสนอแนะเข้าห้องสมุด หากมีการคัดเลือกจึงจะดำเนินการเช่นเดียวกับกระบวนการข้างต้น
 3. งานจัดหา/จัดซื้อทรัพยากรสารนิเทศ
  1. ติดตามหลักสูตรการเรียน การสอน และการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์
  2. ติดต่อ/ประสานงาน/พบปะผู้แทนสำนักพิมพ์ ผู้แทนจำหน่ายหนังสือ และร้านค้าหนังสือ
  3. ดำเนินการจัดซื้อหนังสือ โดยติดต่อสั่งซื้อผ่านร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่าย
  4. แจ้งผลการเสนอแนะในหน้าเว็บไซต์ห้องสมุดและส่งผลไปยังผู้เสนอแนะ
  5. จัดทำรายชื่อหนังสือที่ไม่อนุมัติซื้อประจำเดือน โดยแยกตามภาควิชา และหลักสูตร
  6. ตรวจสอบและติดตามหนังสือที่มีผู้ต้องการใช้มาก หนังสือที่มีการจัดพิมพ์ฉบับแก้ไขปรับปรุงใหม่ และหนังสืออ้างอิง ตลอดจนหนังสือปีเก่าที่มีให้บริการในห้องสมุดเพื่อปรับเปลี่ยนฉบับพิมพ์ให้ทันสมัย
  7. ดำเนินการตรวจสอบราคา รวมถึงดำเนินการจัดซื้อหนังสือทดแทนในกรณีที่มีผู้ทำหนังสือของห้องสมุดหาย ตลอดจนดำเนินการเตรียมข้อมูลและส่งต่อยังงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศเพื่อดำเนินการต่อไป
  8. ตรวจรับหนังสือในกรณีที่ทางตัวแทนจำหน่าย/ร้านค้า นำหนังสือมาให้พิจารณาคัดเลือก
  9. สรุปสถิติการจัดซื้อในแต่ละปีงบประมาณ
 4. งานบริการยืมคืนทรัพยากรห้องสมุด
  1. บริการยืมคืนทรัพยากรห้องสมุดประเภทต่างๆ ได้แก่ หนังสือ หนังสือสำรอง วารสาร วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย สิ่งพิมพ์บริจาค สิ่งพิมพ์เบ็ดเตล็ด ซีดีรอมประกอบหนังสือ เป็นต้น
  2. ปรับสิ่งพิมพ์เกินกำหนดส่ง และออกใบเสร็จรับเงิน
  3. บริการตอบคำถามชี้แนะสารนิเทศแก่ผู้ใช้ภายในห้องสมุด และสอบถามทางโทรศัพท์
  4. บริการต่ออายุสมาชิกห้องสมุดทั้งนักศึกษาและบุคลากร
  5. จัดทำและรวบรวมสถิติต่างๆ ของงานบริการ ได้แก่ เก็บรวบรวมสถิติการยืมในแต่ละวัน สถิติทรัพยากรที่มีการยืมสูงสุดในแต่ละเดือน สถิติผู้ใช้ที่ยืมทรัพยากรสูงสุดในแต่ละเดือน สถิติการยืมทรัพยากรแบ่งตามประเภทของผู้ใช้ สถิติการยืมทรัพยากรแบ่งตามประเภทของทรัพยากร
 5. งานเตรียมเล่มทรัพยากรสารนิเทศก่อนนำออกให้บริการ
  1. สำเนา CD-ROM ที่มาพร้อมกับหนังสือและวารสาร สำหรับให้บริการ (เฉพาะบุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เท่านั้น)
  2. จัดทำรายชื่อหนังสือใหม่ทั้งตำราวิชาการและหนังสือนอกเวลาเพื่อเผยแพร่บนเว็บไชต์ห้องสมุดด้วย Wordpress และ Facebook ของห้องสมุด รวมถึงบอร์ดประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าห้องสมุด
  3. ลงทะเบียนหนังสือที่มี Online Edition เพื่อออกให้บริการพร้อมกับตัวเล่ม
 6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  1. ปฏิบัติงานถ่ายภาพนิ่ง ในงานกิจกรรมต่าง ๆ ของงานสารสนเทศและห้องสมุดฯ
  2. จัดทำโครงการ Customer Satisfaction survey เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุดประจำปี
  3. จัดทำโครงการ Book Shopping Day โดยนำอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรไปคัดเลือกหนังสือเพื่อเสนอแนะเข้าห้องสมุดที่ร้านหนังสือชั้นนำ
  4. เป็นคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
  5. ปฏิบัติงานบริการห้องสมุดนอกเวลาราชการ ตามตารางเวรที่กำหนด
  6. เป็นคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ และมินิบุ๊คแฟร์
  7. ไปอบรม ไปศึกษาดูงาน และประชุมสัมมนา ตามที่ต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 
เป็นกรรมการและงานพิเศษอื่นๆ
  - เป็นอาจารย์พี่เลี้ยงฝึกงาน นักศึกษาสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยบูรพา (22 พฤศจิกายน 2554 - 12 กุมภาพันธ์ 2554)
- คณะทำงานประจำห้องประชุมของงานประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2558 (16th Congress of Southeast Asian Librarians - CONSAL XVI)
  - คณะทำงานโครงการวิจัยเรื่อง "การประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี 2557 (คณะทำงาน 1)" ของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
   
Oral Presentation : นำเสนอผลงานวิจัย Oral Presentation บทความเรื่อง "Using LibQUAL+ to Evaluate Service Quality: An experience of Stang Mongkolsuk Library" ในงานประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (CONSAL XVI) (12 มิ.ย. 58)
   
Speaker : บรรยายหัวข้อ "การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการบริการ : กรณีศึกษาห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข" ในกิจกรรม "โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้ของชุมชนนักปฏิบัติสำนักงาน เครือข่ายบริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล" (11 ส.ค. 58)
 
รางวัลและการยกย่องเชิดชูเกียรติ :
พ.ศ. 2559 ได้รับรางวัลพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ระดับส่วนงาน ประจำปี 2558 (รับรางวัลในวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล 2 มี.ค. 2559)
 
  การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานล่วงหน้า ประจำปีงบประมาณ 2559