สมภพ แสนสมบูรณ์สุข

ประวัติและผลงาน (Resume & Role Profile)

(ข้อมูลล่าสุด ประจำปีงบประมาณ 2564)

ชื่อ-สกุล
นายสมภพ แสนสมบูรณ์สุข (Sompop Sansomboonsuk)
ตำแหน่ง
บรรณารักษ์
รักษาการหัวหน้างานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
หัวหน้าหน่วยทรัพยากรและบริการ
ติดต่อ
โทรศัพท์ 0 2201 5717
e-mail: sompop.san@mahidol.ac.th
หน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1. งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (จัดซื้อ/อภินันทนาการ)
  2. งานเตรียมเล่มทรัพยากรสารนิเทศก่อนนำออกให้บริการ
  3. งานบริการยืมคืนทรัพยากรห้องสมุด
  4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
รางวัล
พ.ศ. 2558

รางวัลพนักงานดีเด่นประเภทตำแหน่งและลักษณะงานด้านวิชาชีพ หรือบริหารงานทั่วไป(ที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานติดต่อกันไม่เกิน 10 ปี) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2559

ได้รับรางวัลพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ระดับส่วนงาน ประจำปี 2558 (รับรางวัลในวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล 2 มี.ค. 2559)