Monthly Archive: January 2018

ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 9 มกราคม 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 450 เล่ม ให้แก่สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) เพื่อสนับสนุนกิจกรรม “มุมหนังสือปรัชญา จิตวิทยาเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน” เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม อันเป็นประโยชน์แก่สังคมและผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในสถาบันวิจัยและชุมชนสืบไป

ธนาคารกรุงเทพ

วันที่ 9 มกราคม 2561 ธนาคารกรุงเทพ ได้มอบหนังสือ จำนวน 239 เล่ม แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขและ ศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย