Monthly Archive: March 2018

ครั้งที่ 11/2561

วันที่ 30 มีนาคม 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 1,800 เล่ม และวารสาร จำนวน 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 1,900 เล่ม ให้แก่โรงเรียนบ้านคลองยาง จังหวัดชัยนาท เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

ครั้งที่ 10/2561

วันที่ 30 มีนาคม 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้ส่งมอบหนังสือ จำนวน 360 เล่ม และวารสาร 40 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 400 เล่ม ทางรถไฟ ให้แก่ โรงเรียนบ้านควนเลียบ จังหวัดตรัง เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและส่งเสริมการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น

ครั้งที่ 9/2561

วันที่ 30 มีนาคม 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้ส่งมอบหนังสือ จำนวน 570 เล่ม และวารสาร 70 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 640 เล่ม ทางรถไฟ ให้แก่ โรงเรียนสันติธรรมวิทยา จังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

ครั้งที่ 8/2561

วันที่ 30 มีนาคม 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้ส่งมอบหนังสือ จำนวน 610 เล่ม และวารสาร 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 710 เล่ม ทางรถไฟ ให้แก่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) จังหวัดเชียงราย เพื่อให้ทางโรงเรียนนำไปพัฒนาการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาวะความเปลี่ยนแปลงในอนาคต และนำไปวางแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาต่อไป

ครั้งที่ 7/2561

วันที่ 12 มีนาคม 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 1,300 เล่ม และวารสาร จำนวน 300 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 1,600 เล่ม ให้แก่โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบต่อไป