Monthly Archive: May 2018

ครั้งที่ 16/2561

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 1,000 เล่ม และวารสาร จำนวน 200 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 1,200 เล่ม ให้แก่ศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมสู่โรงเรียนในชุมชุน ณ โรงเรียนวัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ) อำเภอบางประหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

ครั้งที่ 15/2561

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 1,500 เล่ม และวารสาร จำนวน 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 1,600 เล่ม ให้แก่วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อสนับสนุนโครงการค่ายอาสาพัฒนาเพื่อสร้างสาธารณประโยชน์ในโรงเรียนร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น ปีที่ 10 ณ โรงเรียนบ้านเขากระแต กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

ครั้งที่ 14/2561

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 1,800 เล่ม และวารสาร จำนวน 200 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 2,000 เล่ม ให้แก่โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียน อันเป็นแหล่งค้นคว้าและส่งเสริมการรักการอ่านของนักเรียน เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป