Monthly Archive: June 2018

ครั้งที่ 22/2561

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 900 เล่ม และวารสาร จำนวน 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 1,000 เล่ม ให้แก่สโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนโครงการ Design Build Construction 2018 ที่จะนำหนังสือไปมอบให้นักเรียนและคนในชุมชน ณ โรงเรียนบ้านหินวัว จังหวัดระนอง เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

ครั้งที่ 21/2561

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 1,200 เล่ม และวารสาร จำนวน 200 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 1,400 เล่ม ให้แก่โรงเรียนสิรินคริสเตียน จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียน อันเป็นแหล่งส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและส่งเสริมการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

ครั้งที่ 20/2561

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 1,000 เล่ม และวารสาร จำนวน 200 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 1,200 เล่ม ให้แก่โรงเรียนวัดเจ้าแปดทรงไตรย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อสนับสนุนและฟื้นฟูแหล่งเรียนรู้ที่โรงเรียนได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัย ช่วยส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายการศึกษา เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

ครั้งที่ 19/2561

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้ส่งมอบหนังสือ จำนวน 470 เล่ม และวารสาร 30 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 500 เล่ม ทางรถไฟ ให้แก่ โรงเรียนวัดไม้เรียง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

ครั้งที่ 18/2561

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้ส่งมอบหนังสือ จำนวน 380 เล่ม และวารสาร 20 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 400 เล่ม ทางรถไฟ ให้แก่ โรงเรียนรัศมีอิสลามวิทยา จังหวัดยะลา เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในชุมชนและโรงเรียนสืบไป

ครั้งที่ 17/2561

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้ส่งมอบหนังสือ จำนวน 450 เล่ม และวารสาร 50 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 500 เล่ม ทางรถไฟ ให้แก่ โรงเรียนบ้านท่าสำราญ จังหวัดหนองคาย เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป