Monthly Archive: August 2018

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เข้าร่วมงาน “สิ่งไร้ค่า อาสาทำดี” ณ ช่างชุ่ย ถนนสิรินธร

เมื่อวันที่ 27-30 กรกฎาคม 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้เข้าร่วมออกบูธรับบริจาคหนังสือ ร่วมกับหน่วยงาน มูลนิธิ และองค์กรเพื่อสังคมต่าง ๆ ในงาน “สิ่งไร้ค่า อาสาทำดี” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครบ 66 พรรษา ณ อาคารอาเหนกป้าสง ช่างชุ่ย ถนนสิรินธร ทางศูนย์รับบริจาคหนังสือ และวารสาร ได้รับสิ่งพิมพ์บริจาคที่มีผู้นำมาบริจาคในงานนี้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 30 ลัง จำนวนโดยประมาณ 5,000 เล่ม ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://stang.sc.mahidol.ac.th/about/hotnews/photo-jul61-8.php

ครั้งที่ 25/2561

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 1,300 เล่ม และวารสาร จำนวน 200 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 1,500 เล่ม ให้แก่โรงเรียนบ้านคลองทราย จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียน อันเป็นแหล่งส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและส่งเสริมการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

ครั้งที่ 24/2561

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 350 เล่ม และวารสาร จำนวน 50 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 400 เล่ม ให้แก่ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนโครงการจิตอาสา “ค่ายคุณธรรมอาสาพาสนุก : พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ที่จะนำหนังสือที่ได้รับบริจาคไปมอบให้กับห้องสมุดโรงเรียนวัดโคกงาม จังหวัดสระบุรี เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป