ครั้งที่ 26/2561

วันที่ 28 กันยายน 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 1,400 เล่ม และวารสาร จำนวน 200 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 1,600 เล่ม ให้แก่โรงเรียนหนองฉางวิทยา จังหวัดอุทัยธานี เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและเยาวชนในชุมชน เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป