Monthly Archive: October 2018

ครั้งที่ 31/2561

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 1,600 เล่ม และวารสาร จำนวน 200 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 1,800 เล่ม ให้แก่โรงเรียนฤทัยทิพย์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของโรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและส่งเสริมการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ได้มอบหนังสือตำราเรียน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หนังสือภาษาอังกฤษ และพ็อกเก็ตบุ๊ก แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขและ ศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย

ครั้งที่ 30/2561

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 1,000 เล่ม ให้แก่มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ เพื่อสนับสนุนโครงการพี่สอนน้อง “ปลูกปัญญา พร้อมมอบความอบอุ่น” 84 รร. ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ที่จะนำหนังสือที่ได้รับบริจาค ห้องสมุดทั้งหมด 5 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดป่าแดง จังหวัดพิจิตร, โรงเรียนบ้านหนองปลามัน, โรงเรียนวัดทรายมูล, โรงเรียนบ้านน้ำริน และโรงเรียนบ้านป่าติ้ว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด ได้มอบหนังสือจากโครงการพระอาทิตย์ส่องแสง ครั้งที่ 12 ปี พ.ศ. 2561 “แสงรุ่งรวมใจ แบ่งปันความรู้เพื่อเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา” แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขและ ศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย

โรงพยาบาลนครธน

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 โรงพยาบาลนครธน ได้มอบหนังสือแก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขและ ศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย

ครั้งที่ 29/2561

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 1,000 เล่ม และวารสาร จำนวน 200 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 1,200 เล่ม ให้แก่โรงเรียนสายอนุสรณ์ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของโรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและส่งเสริมการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

ครั้งที่ 28/2561

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 900 เล่ม และวารสาร จำนวน 300 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 1,200 เล่ม ให้แก่โรงเรียนวัดหาดปู่ด้าย จังหวัดลำปาง เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของโรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและส่งเสริมการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

ครั้งที่ 27/2561

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 2,200 เล่ม และวารสาร จำนวน 300 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 2,500 เล่ม ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดอาคารส่งเสริมการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชน เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในชุมชนสืบไป