Monthly Archive: December 2018

ครั้งที่ 39/2561

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้ส่งมอบหนังสือ จำนวน 500 เล่ม และวารสาร 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 600 เล่ม ทางรถไฟ ให้แก่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยทางคณะจะนำหนังสือบริจาคไปมอบต่อให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี และโรงเรียนวัดโคกกลาง จังหวัดสระบุรี ในโครงการค่ายอาสาพัฒนาสังคม ครั้งที่ 3 เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

ครั้งที่ 38/2561

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้ส่งมอบหนังสือ จำนวน 1,000 เล่ม และวารสาร 200 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,200 เล่ม ทางรถไฟ ให้แก่ โรงเรียนเบญจคามวิทยา จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

ครั้งที่ 37/2561

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้ส่งมอบหนังสือ จำนวน 500 เล่ม และวารสาร 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 600 เล่ม ทางรถไฟ ให้แก่ โรงเรียนเขาพระทอง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

ครั้งที่ 36/2561

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 2,800 เล่ม และวารสาร จำนวน 200 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 3,000 เล่ม ให้แก่ชมรมเอสพีซี แบ่งปันรัก เพื่อสนับสนุนกิจกรรมออกค่ายอาสา เลี้ยงอาหารกลางวัน และจัดสร้างห้องสมุด ที่จะนำหนังสือที่ได้รับบริจาคไปมอบให้กับห้องสมุดโรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป