Monthly Archive: January 2019

ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 25 มกราคม 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 870 เล่ม และวารสาร จำนวน 260 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 1,130 เล่ม ให้แก่โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของโรงเรียน อันส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและสร้างคุณลักษณะสนใจใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

วันที่ 24 มกราคม 2562 นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา แผนการเรียนภาษาเยอรมัน ห้อง 72 ได้มอบหนังสือเตรียมสอบ แบบเรียน หนังสืออ่านนอกเวลา แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขและ ศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย

ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 9 มกราคม 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 750 เล่ม และวารสาร จำนวน 50 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 800 เล่ม ให้แก่ตัวแทนเจ้าหน้าที่งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสนับสนุนการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างความรัก ความผูกพันองค์การ และการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ยั่งยืน” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-12 มกราคม 2562 ณ...