Monthly Archive: February 2019

ครั้งที่ 8/2562

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 1,600 เล่ม และวารสาร จำนวน 300 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 1,900 เล่ม ให้แก่กลุ่มคนรักเด็ก เพื่อสนับสนุนโครงการทำห้องสมุดให้เด็ก ๆ โดยทางกลุ่มจะนำหนังสือที่ได้รับ มอบให้แก่โรงเรียนบ้านน้ำพุ (ห้องเรียนสาขาเขาเหล็ก) จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของโรงเรียนที่ทางกลุ่มได้จัดสร้างไว้เมื่อปี 2561 เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

มหาวิทยาลัยเอเชียน จังหวัดชลบุรี

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับบริจาคตำราวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเอเชียน จังหวัดชลบุรี วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับบริจาคตำราวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ อาทิ Physics, Chemistry in Context, Genetics: Analysis & Principles, Astronomy, Calculus ฯลฯ จากมหาวิทยาลัยเอเชียน จังหวัดชลบุรี เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการเรียนการสอนและการศึกษาวิจัย โดยได้รับหนังสือบริจาคในครั้งนี้เป็นจำนวน 150 เล่ม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในมุทิตาจิตครั้งนี้ และจะนำหนังสือต่าง ๆ...

ครั้งที่ 7/2562

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้ส่งมอบหนังสือ จำนวน 500 เล่ม และวารสาร 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 600 เล่ม ทางรถไฟ ให้แก่ โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

ครั้งที่ 6/2562

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้ส่งมอบหนังสือ จำนวน 918 เล่ม และวารสาร 5 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 923 เล่ม ทางรถไฟ ให้แก่ มูลนิธิพิสตอริโอ (ประเทศไทย) โดยทางมูลนิธิจะนำหนังสือบริจาคไปมอบต่อให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์, โรงเรียนบ้านร่องหวาย และโรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา จังหวัดเชียงราย ในโครงการส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

ครั้งที่ 5/2562

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้ส่งมอบหนังสือ จำนวน 500 เล่ม ทางรถไฟ ให้แก่ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

ครั้งที่ 4/2562

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้ส่งมอบหนังสือ จำนวน 485 เล่ม และวารสาร 140 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 625 เล่ม ทางรถไฟ ให้แก่ โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

ครั้งที่ 3/2562

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้ส่งมอบหนังสือ จำนวน 700 เล่ม และวารสาร 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 800 เล่ม ทางรถไฟ ให้แก่ โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป