Monthly Archive: March 2019

stangdonation

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วันที่ 25 มีนาคม 2562 นักศึกษาสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้มอบหนังสือแบบเรียน หนังสืออ่านนอกเวลา หนังสือสำหรับเด็ก แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขและ ศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

ครั้งที่ 10/2562

วันที่ 22 มีนาคม 2562 ได้มอบหนังสือ จำนวน 2,900 เล่ม และวารสาร จำนวน 700 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 3,600 เล่ม ให้แก่วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของวิทยาลัย ส่งเสริมการเรียนการสอนของวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในวิทยาลัยและชุมชนสืบไป

โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2

วันที่ 14 มีนาคม 2562 โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 ได้มอบหนังสือเตรียมสอบ แบบเรียน หนังสืออ่านนอกเวลา หนังสือฝึกและเสริมทักษะด้านภาษา ในโครงการ กน.จิตอาสาแบ่งปันเพื่อเปลี่ยนแปลง แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ พร้อมกับเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขและ ศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย

ครั้งที่ 9/2562

วันที่ 11 มีนาคม 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 2,050 เล่ม และวารสาร จำนวน 1,150 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 3,200 เล่ม ให้แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของวิทยาลัย โดยให้บริการกับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ได้ใช้ประโยชน์ประกอบการศึกษาค้นคว้า เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการหาความรู้ด้วยตนเองในวิทยาลัยและชุมชนสืบไป