Monthly Archive: May 2019

ครั้งที่ 14/2562

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 1,200 เล่ม ให้แก่ชมรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสนับสนุนโครงการ “เยือนถิ่นนครจำปาศรี เรียนรู้วิถีชีวิตชาวอีสาน” ที่จะนำหนังสือที่ได้รับบริจาคไปมอบให้กับห้องสมุดโรงเรียนบ้านโนนสะอาด จังหวัดมหาสารคาม เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

ครั้งที่ 13/2562

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 3,000 เล่ม และวารสาร จำนวน 200 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 3,200 เล่ม ให้แก่สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (บ้านพิชิตใจ) เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของสถานฟื้นฟูฯ ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ป่วย และส่งเสริมการเรียนการสอนของสถานฟื้นฟูฯ มากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในสถานฟื้นฟูฯ และชุมชนสืบไป

ครั้งที่ 12/2562

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 200 เล่ม ให้แก่ อ.ดร.โชคธำรงค์ จงจอหอ จากมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ เพื่อสนับสนุนห้องสมุดของวิทยาเขตที่จัดตั้งใหม่และยังขาดแคลนทรัพยากรสารสนเทศ เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในมหาวิทยาลัยและชุมชนสืบไป

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (AIS)

วันที่ 30 เมษายน 2562 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (AIS) ได้มอบหนังสือพัฒนาตัวเอง หนังสือการ์ตูน หนังสือธรรมะ และพ็อกเก็ตบุ๊ค แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขและ ศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย