Monthly Archive: June 2019

ครั้งที่ 18/2562

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 8,000 เล่ม และวารสาร จำนวน 500 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 8,500 เล่ม แก่โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของโรงเรียน ให้นักเรียนและบุคลากรได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ส่งเสริมการรักการอ่าน และเป็นแนวทางในการต่อยอดเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ กรุงเทพมหานคร 24

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ กรุงเทพมหานคร 24 ได้มอบหนังสือธรรมะ พ็อกเก็ตบุ๊ค และวารสาร แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย

ครั้งที่ 17/2562

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้ส่งมอบหนังสือ จำนวน 650 เล่ม และวารสาร 50 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 700 เล่ม ทางรถไฟ ให้แก่ โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

ครั้งที่ 16/2562

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้ส่งมอบหนังสือ จำนวน 550 เล่ม และวารสาร 50 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 600 เล่ม ทางรถไฟ ให้แก่ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนาเชือก จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

ครั้งที่ 15/2562

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้ส่งมอบหนังสือ จำนวน 950 เล่ม และวารสาร 50 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,000 เล่ม ทางรถไฟ ให้แก่ โรงเรียนบ้านกลูบี จังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

บริษัท สยามนนท์ กรุ๊ป จำกัด

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 บริษัท สยามนนท์ กรุ๊ป จำกัด ได้มอบหนังสือภาษา หนังสือการ์ตูน หนังสือเทคโนโลยี และพ็อกเก็ตบุ๊ค แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขและ ศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย