Monthly Archive: October 2019

บริษัท ไทสัน โพลทรี่ (ไทยแลนด์) จำกัด

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 บริษัท ไทสัน โพลทรี่ (ไทยแลนด์) จำกัด มอบหนังสือเรียน หนังสือเสริมความรู้สำหรับเด็ก และวารสาร แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

ครั้งที่ 36/2562

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 8,500 เล่ม แก่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร นำหนังสือเข้าห้องสมุดของคณะ เพื่อประโยชน์ในการค้นคว้าความรู้ของนิสิต อาจารย์ บุคลากรของคณะ และผู้ที่สนใจในการค้นคว้าความรู้ด้วยตนเองในชุมชนสืบไป

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมศึกษา

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมศึกษา มอบหนังสือเรียน หนังสือเสริมความรู้ แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

ครั้งที่ 35/2562

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 800 เล่ม และวารสาร จำนวน 200 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 1,000 เล่ม แก่บริษัท รามอินทรา อินเตอร์เทรด จำกัด เพื่อสนับสนุนโครงการนำอุปกรณ์การเรียนการสอนและของใช้ที่จำเป็น ไปบริจาคที่โรงเรียนเพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต๋อง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จังหวัดกาญจนบุรี ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป