Monthly Archive: March 2020

ครั้งที่ 7/2563

วันที่ 9 มีนาคม 2563 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบปฏิทินตั้งโต๊ะ จำนวน 1,180 ฉบับ ให้ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ The Bangkok School for The blind เพื่อนำไปทำบัตรคำและสื่อการสอนอักษรเบรลล์สำหรับผู้บกพร่องทางการเห็น (ปฎิทินดังกล่าวนำมาจาก “กิจกรรมวายทูทิ้ง” ที่ทางศูนย์ฯ ได้เปิดรับบริจาคระหว่างวันที่ 21 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2563)

ครั้งที่ 6/2563

วันที่ 9 มีนาคม 2563 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือ จำนวน 570 เล่ม และวารสาร 30 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 600 เล่ม ทางรถไฟ ให้โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในวัดและชุมชน

ครั้งที่ 5/2563

วันที่ 9 มีนาคม 2563 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือ จำนวน 770 เล่ม และวารสาร 30 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 800 เล่ม ทางรถไฟ ให้โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย จังหวัดเชียงราย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในวัดและชุมชน