หน้าหลัก > คณะวิทยาศาสตร์ > ประวัติ 12 ภาควิชา

ประวัติ 12 ภาควิชา

1. กายวิภาคศาสตร์ 2. คณิตศาสตร์ 3. เคมี 4. จุลชีววิทยา 5. ชีวเคมี 6. ชีววิทยา
7. เทคโนโลยีชีวภาพ 8. พฤกษศาสตร์ 9. พยาธิชีววิทยา 10. ฟิสิกส์ 11. เภสัชวิทยา 12. สรีรวิทยา

6. ภาควิชาชีววิทยา

            ภาควิชาชีววิทยา ถือกำเนิดมาจาก ภาควิชาชีววิทยา-พฤกษศาสตร์ ซึ่งเป็นภาควิชาที่ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับโรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตรการแพทย์ เมื่อ ปี พ.ศ. 2501 ในช่วงแรกยังไม่มีสถานที่เป็นของตัวเอง ยังคงต้องอาศัยตึกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็นสถานที่เรียน มี ศ. ดร.คลุ้ม วัชโรบล เป็นอาจารย์พิเศษช่วยบรรยายวิชา General Zoology และมีอาจารย์ประจำของภาควิชาเอง 2 ท่าน คือ อ.วารุณี เลิศศิริ (บุษปวนิช) และ อ.ผดุง ว่องพยาบาล

            ปี พ.ศ. 2502 โรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้สร้างอาคารใหม่บริเวณถนนศรีอยุธยา ใกล้กับโรงเรียนอำนวยศิลป์ ภาควิชาฯ จึงย้ายตามมาและรับผิดชอบการเรียนการสอนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ซึ่งในช่วงนั้นยังมีอาจารย์ผู้สอนไม่เพียงพอ ต้องเชิญอาจารย์พิเศษมาช่วยสอนอยู่เนืองๆ อุปสรรคอีกประการหนึ่งคือในเรื่องของภาคปฏิบัติ โดยในปีแรกที่ย้ายเข้ามา ตึกปฏิบัติการต่างๆ ยังไม่เสร็จเรียบร้อยดี การเรียนภาคปฏิบัติจึงต้องทำกันในโรงอาหาร นักศึกษาทุกคนต้องช่วยอาจารย์ขนกล้องและอุปกรณ์ต่างๆ ไปเรียน และยกกลับเมื่อเรียนเสร็จเรียบร้อย

            จนในปี พ.ศ. 2511 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ย้ายมายังสถานที่ตั้งในปัจจุบัน บริเวณถนนพระรามที่ 6 ภาควิชาฯ จึงได้มีสถานที่สำหรับการเรียนการสอนและการทำวิจัยที่กว้างขวางมากขึ้น โดยมีพื้นที่ใช้สอยถึง 4 ชั้น แบ่งสรรเป็นหน่วยงานต่างๆ ตามความเหมาะสม

            กระทั่งในปี พ.ศ. 2535 ภาควิชาพฤกษศาสตร์ได้แยกตัวออกไป คงเหลือเพียงภาควิชาชีววิทยา เปิดการเรียนการสอนรวม 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.) และวิทยาศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาชีววิทยา และสาขาชีววิทยาสภาวะแวดล้อม ปัจจุบันภาควิชาฯ มีนักศึกษาปริญญาเอกทั้งสิ้น 21 คน ปริญญาโท 7 คน ปริญญาตรีกว่า 150 คน ทั้งยังดูแลการเรียนการสอนทั้งภาคบรรยาย และปฎิบัติการแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ณ มหิดล ศาลายา มากกว่า 1,000 คน

เยี่ยมชมเว็บไซต์ภาควิชาที่ www.sc.mahidol.ac.th/scbi