หน้าหลัก > คณะวิทยาศาสตร์ > ประวัติ 12 ภาควิชา

ประวัติ 12 ภาควิชา

1. กายวิภาคศาสตร์ 2. คณิตศาสตร์ 3. เคมี 4. จุลชีววิทยา 5. ชีวเคมี 6. ชีววิทยา
7. เทคโนโลยีชีวภาพ 8. พฤกษศาสตร์ 9. พยาธิชีววิทยา 10. ฟิสิกส์ 11. เภสัชวิทยา 12. สรีรวิทยา

5. ภาควิชาชีวเคมี

            ภาควิชาชีวเคมี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2507 ได้รับการช่วยเหลือจากมูลนิธิร็อกกิเฟลเลอร์ทั้งด้านงบประมาณและบุคลากร โดยมีผู้ร่วมก่อตั้งภาควิชาคนสำคัญ คือ
Dr. James S. Dinning และ Dr. James A. Olsen ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาท่านแรก

            ในระยะเริ่มแรกนั้น มูลนิธิร็อกกิเฟลเลอร์ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศมาช่วยดำเนินการสอน จำนวน ๔ ท่าน ได้แก่ Dr. James S Dinning, Dr. James A. Olsen, Dr. Gordon B. Bailey และ Dr. J. Lon Pope นอกจากนี้ยังได้ส่งนักศึกษาและคณาจารย์ไปศึกษาในระดับปริญญาเอกและทำวิจัย ยังต่างประเทศ เพื่อนำมาพัฒนาภาควิชาต่อไป

            ภาระกิจหลักของภาควิชาฯ คือการสอนและการวิจัย ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทและเอกสาขาชีวเคมี มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 และ 2513 ตามลำดับ ซึ่งนับเป็นการเปิดสอนสาขาชีวเคมีในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นแห่งแรกของประเทศไทย และยังทำการสอนในระดับปริญญาตรีให้กับนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และคณะอื่นๆ ที่เปิดสอนด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ในด้านงานวิจัย ภาควิชาฯ ก็มีงานวิจัยในหลายสาขาของชีวเคมี มีผลงานเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติเป็นจำนวนมากและต่อเนื่อง

            ตลอดระยะเวลา 5 ทศวรรษ ภาควิชาชีวเคมีได้เป็นแกนนำสำคัญ ในการผลิตบุคลากรสาขาชีวเคมีที่มีคุณภาพ คณาจารย์และศิษย์เก่าของภาควิชาฯ หลายท่านประสบความสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงานศิษย์เก่าหลายท่านมีบทบาทสำคัญ ในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับนโยบายระดับชาติด้านการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา การวิจัยระดับชาติ และ/หรือทำหน้าที่ในตำแหน่งสำคัญในองค์กรระดับนานาชาติ นับตั้งแต่ก่อตั้งภาควิชาฯ จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2548) ภาควิชาฯ ได้ผลิตบัณฑิตระดับ ปริญญาเอกจำนวนมากกว่า 75 คน และผลิตบัณฑิตปริญญาโทจำนวนประมาณ 365 คน

เยี่ยมชมเว็บไซต์ภาควิชาที่ www.sc.mahidol.ac.th/scbc