หน้าหลัก > คณะวิทยาศาสตร์ > ประวัติ 12 ภาควิชา

ประวัติ 12 ภาควิชา

1. กายวิภาคศาสตร์ 2. คณิตศาสตร์ 3. เคมี 4. จุลชีววิทยา 5. ชีวเคมี 6. ชีววิทยา
7. เทคโนโลยีชีวภาพ 8. พฤกษศาสตร์ 9. พยาธิชีววิทยา 10. ฟิสิกส์ 11. เภสัชวิทยา 12. สรีรวิทยา

7. ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

            ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ แต่เดิมนั้นอยู่ภายใต้การดำเนินงานของภาควิชาจุลชีววิทยา เริ่มรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในปี พ.ศ. 2525 โดยในขณะนั้นมี ศ. ดร.พรชัย มาตังสมบัติ เป็นหัวหน้าภาควิชาและเป็นผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จนในปี พ.ศ. 2532 จึงได้มีการจัดตั้ง ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ขึ้นเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

            หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ นอกจากจะมีการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานแล้ว จะเน้นหนักทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติสำหรับวิชาเฉพาะด้านต่างๆ ที่จำเป็นของเทคโนโลยีชีวภาพ นักศึกษาจะมีโอกาสได้ศึกษาและปฏิบัติในหน่วยงานวิจัยและโรงงานอุตสาหกรรมจริง ทั้งในการเรียนภาคปกติและการฝึกงานภาคฤดูร้อน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้ว จะสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ ได้อย่างกว้างขวาง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน หรือสามารถศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งภาควิชามีหลักสูตรจนถึงระดับปริญญาเอก

            งานวิจัยในภาควิชา มีทั้งระดับห้องปฏิบัติการ และระดับกึ่งอุตสาหกรรม โดยแบ่งออกเป็น 5 สาขากลุ่มวิจัย คือ วิศวกรรม ชีวเคมีและเทคโนโลยีการหมัก เทคโนโลยีชีวภาพด้านอาหาร พันธุวิศวกรรม จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช

เยี่ยมชมเว็บไซต์ภาควิชาที่ www.sc.mahidol.ac.th/scbt