หน้าหลัก > คณะวิทยาศาสตร์ > ประวัติ 12 ภาควิชา

ประวัติ 12 ภาควิชา

1. กายวิภาคศาสตร์ 2. คณิตศาสตร์ 3. เคมี 4. จุลชีววิทยา 5. ชีวเคมี 6. ชีววิทยา
7. เทคโนโลยีชีวภาพ 8. พฤกษศาสตร์ 9. พยาธิชีววิทยา 10. ฟิสิกส์ 11. เภสัชวิทยา 12. สรีรวิทยา

3. ภาควิชาเคมี

            ภาควิชาเคมีมีความเป็นมาอันยาวนานพอ ๆ กับคณะวิทยาศาสตร์และเป็นภาควิชาแรกของคณะฯ ที่ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี เดิมสาขาเคมีเป็นสาขาหนึ่งที่ทำการสอนให้กับนักศึกษาเตรียมแพทย์ ทั้งจุฬาฯ เชียงใหม่ และมหิดล เนื่องจาก ศ. ดร.สตางค์ มงคลสุข คณบดีคนแรกของคณะฯ เป็นนักเคมีที่เข้าใจถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์พื้นฐานอย่างถ่องแท้ จึงได้ชักจูงนักศึกษาแพทย์หลายคนมาเป็นบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต และเป็นคณาจารย์ของภาควิชาเคมีในที่สุด

            สาขาที่เปิดเป็นสาขาแรก คือ เคมีอินทรีย์ ในระดับปริญญาโทและเอก เน้นงานวิจัยเคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและอินทรีย์เคมีสังเคราะห์มาอย่างต่อเนื่อง และก้าวหน้าจนเป็นปึกแผ่น มีขีดความสามารถสูง ผลิตผลงานและบุคลากรที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ต่อมาได้เปิด สาขาฟิสิกส์เชิงเคมี และ เคมีเชิงฟิสิกส์ ทำงานวิจัยในด้านเคมีทฤษฎีด้านจลนศาสตร์ และอุณหพลศาสตร์ ต่อมาภาควิชาได้เล็งเห็นความจำเป็นในการผลิตนักเคมีเชิงประยุกต์ เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ จึงได้เปิดหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาเคมีวิเคราะห์และ เคมีอนินทรีย์ประยุกต์ ตามด้วย สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพอลิเมอร์ โดยมุ่งศึกษาและปรับเปลี่ยนสมบัติและลักษณะของวัสดุจำพวกพอลิเมอร์ ผลึกเหลว เซรามิกส์ขั้นสูง เพื่อปรับปรุงสมบัติให้ดีขึ้น รวมทั้งทำการวิเคราะห์ธาตุที่มีปริมาณน้อยและสารต่าง ๆ และค้นคว้าวิจัย เพื่อพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ปัจจุบันได้เปิดสาขาเคมีอนินทรีย์ ซึ่งมุ่งศึกษาการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาในอุตสาหกรรม

            ภาควิชาเคมีมีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน มีอุปกรณ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และที่สำคัญคือมีบุคลากรที่มีคุณภาพสูง คณาจารย์หลายคนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติทั้งการสอนและการวิจัย เช่น รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น รางวัลผลงานวิจัยเกียรติยศ สกว. ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนวิจัยทั้งในและต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ ภาควิชาได้พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนการฝึกและการดูงานในโรงงานอุตสาหกรรม บัณฑิตจาก เคมี-มหิดล จึงมีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับในทุกวงการ

            ทั้ง 7 สาขาของภาควิชาเคมี มีความเจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับ มีบรรยากาศการเรียนการสอน การวิจัยที่เข้มข้นและมีมาตรฐาน ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจาก "เคมี-มหิดล" ส่วนใหญ่จะปฏิบัติราชการเป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทำหน้าที่เผยแพร่วิชาความรู้และวางรากฐานวิชาเคมีโดยตรง ดั้งนั้นเราจึงมุ่งมั่นที่จะรักษาและเพิ่มพูนชื่อเสียงเกียรติภูมิของ "เคมี-มหิดล" ที่มีมามากกว่า 50 ปี

เยี่ยมชมเว็บไซต์ภาควิชาที่  http://chemistry.sc.mahidol.ac.th