หน้าหลัก > คณะวิทยาศาสตร์ > ประวัติ 12 ภาควิชา

ประวัติ 12 ภาควิชา

1. กายวิภาคศาสตร์ 2. คณิตศาสตร์ 3. เคมี 4. จุลชีววิทยา 5. ชีวเคมี 6. ชีววิทยา
7. เทคโนโลยีชีวภาพ 8. พฤกษศาสตร์ 9. พยาธิชีววิทยา 10. ฟิสิกส์ 11. เภสัชวิทยา 12. สรีรวิทยา

2. ภาควิชาคณิตศาสตร์

            ภาควิชาฟิสิกส์-คณิตศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2501 พร้อมกับการก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ โดยในครั้งแรกได้อาศัยตึกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็นสถานที่ทำการเรียนการสอน เมื่อเริ่มดำเนินการนั้นมีอาจารย์สอนวิชาฟิสิกส์อยู่เพียง 3 ท่าน คือ อ.วิทยา สุภาพ อ.สมศรี ศรีรัฐ และ อ.ไพบูลย์ เลปนานนท์ มีอาจารย์สอนวิชาคณิตศาสตร์เพียง 1 ท่าน คือ อ.ลาวรรณ อมรศิลป์ จนเมื่อย้ายมายังบริเวณถนนศรีอยุธยา จึงได้เชิญอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาช่วยทำการสอนเพิ่ม เนื่องจากจำนวนคณาจารย์มีไม่เพียงพอ

            ปี พ.ศ. 2532 ได้มีการดำเนินการจัดตั้ง ภาควิชาคณิตศาสตร์ โดยแยกตัวออกจากภาควิชาฟิสิกส์-คณิตศาสตร์ ในช่วงแรกนั้นยังคงประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากร มีอาจารย์ประจำอยู่เพียง 5 ท่าน จึงได้จัดหาทุนการศึกษาเพื่อให้คณาจารย์รุ่นใหม่เดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ เพื่อกลับมาช่วยพัฒนาภาควิชาคณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

            ภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้จัดหลักสูตรการเรียนการสอน หลักสูตรปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาคณิตศาสตร์และปริญญาโทสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ และได้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและนักศึกษา โดยเปิดให้มีการศึกษาคณิตศาสตร์แยกได้เป็น 5 สาขาด้วยกัน คือ คณิตศาสตร์บริสุทธิ์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ คณิตศาสตร์สถิติ คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ประกันภัย

            นอกจากจะรับผิดชอบการเรียนการสอน ในหลักสูตรภาคปกติแล้ว ภาควิชาคณิตศาสตร์ยังบริการสอนคณิตศาสตร์พื้นฐานในหลักสูตรพยาบาลต่อเนื่อง หลักสูตรอุปกรณ์การแพทย์และเวชศาสตร์การกีฬา อีกทั้งยังเปิดอบรมคณิตศาสตร์พื้นฐานระดับมัธยมปลายให้แก่ลูกหลานของคณาจารย์และบุคคลทั่วไปอีกด้วย ซึ่งตั้งแต่เมื่อภาควิชาคณิตศาสตร์ก่อตั้งขึ้น ได้มีการดำเนินงานและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความร่วมมือและการอุทิศตนของคณาจารย์เพื่อนำภาควิชาฯ ไปสู่ความเป็นเลิศ ในทางวิชาการ ทั้งในด้านการเรียนการสอนและการวิจัย

เยี่ยมชมเว็บไซต์ภาควิชาที่ www.sc.mahidol.ac.th/scma