หน้าหลัก > คณะวิทยาศาสตร์ > ประวัติ 12 ภาควิชา

ประวัติ 12 ภาควิชา

1. กายวิภาคศาสตร์ 2. คณิตศาสตร์ 3. เคมี 4. จุลชีววิทยา 5. ชีวเคมี 6. ชีววิทยา
7. เทคโนโลยีชีวภาพ 8. พฤกษศาสตร์ 9. พยาธิชีววิทยา 10. ฟิสิกส์ 11. เภสัชวิทยา 12. สรีรวิทยา

10. ภาควิชาฟิสิกส์

            ภาควิชาฟิสิกส์-คณิตศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2501 ก่อนที่ภาควิชาคณิตศาสตร์จะแยกตัวออกไปในเวลาต่อมา แรกเริ่มได้มีการจัดการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ในลักษณะการให้บริการกับโรงเรียนเตรียมแพทย์เชียงใหม่ โดยใช้สถานที่ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งได้มีการเปลี่ยนสถานที่ทำการมาตลอด จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2511 หลังจากที่ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข คณบดี ได้มอบหมายให้ ดร.อเนก สิงหโกวินทร์ เข้ามาดูแลสายงานฟิสิกส์-คณิตศาสตร์ ภาควิชาฯ จึงได้ย้ายมายังที่ตั้งปัจจุบัน

            ฟิสิกส์ เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับสสาร พลังงาน การเคลื่อนที่ การแปลงรูประหว่างพลังงานกับพลังงาน และพลังงานกับสสาร อัตกิริยาระหว่างพลังงานกับพลังงาน และพลังงานกับสสาร วิชาฟิสิกส์ครอบคลุมกฎเกณฑ์ของปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างกว้างขวาง สาขาของวิชานี้ได้แก่ กลศาสตร์คลาสสิก ทฤษฎีไฟฟ้าแม่เหล็ก ทฤษฎีสัมพัทธภาพ ทฤษฎีควอนตัม และฟิสิกส์เชิงสถิติ เราสามารถนำความรู้จากสาขาวิชาเหล่านี้ มาผสมผสานกันเป็นความรู้ในสาขาย่อยต่างๆ อาทิเช่น ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ ธรณีฟิสิกส์ ฟิสิกส์การแพทย์ ฟิสิกส์เชิงชีวะ และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งทั้งความรู้ฟิสิกส์พื้นฐานและประยุกต์เหล่านี้ ได้มีผลต่อมนุษย์อย่างเห็นได้ชัดทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

            หลักสูตรฟิสิกส์ของภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นั้นจัดได้ว่าเป็นหลักสูตรที่เข้มข้นที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ ในระดับปริญญาตรีซึ่งเน้นวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน เราสอนให้รู้จักคิดในหลายๆ ทิศทาง คิดอย่างมีหลักเกณฑ์ รู้และเข้าใจความเชื่อมโยงของปัญหาต่างๆ ในวิชาฟิสิกส์ และฝึกฝนการประยุกต์ใช้ความรู้ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน นอกจากความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์แล้ว ภาควิชาฯ ยังปูพื้นฐานความรู้ทางคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งฟิสิกส์ประยุกต์อี่นๆ ด้วย ในระดับปริญญาโทนั้น ภาควิชาฯ เน้นที่การทำการวิจัยเพื่อสร้างความรู้ใหม่ และการประยุกต์เอาความรู้ทางฟิสิกส์ที่มีอยู่ มาใช้ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์กับประเทศไทย

            งานวิจัยทางฟิสิกส์ในภาควิชาฯ แบ่งออกเป็นหลายสาขา ได้แก่ การวิจัยทางด้านสารกึ่งตัวนำ เลเซอร์ Holography, Nanotechnology, Soliton, Chaos, Fractal, Nonlinear Systems, Neural Network, Astrophysics, Geophysics, Biological and Medical Applications, Optical Fiber Sensors รวมทั้งการวิจัยเชิงตัวเลข (Numerical Methods and Computational Physics) ในหลายสาขา เช่น Simulation ของโครงสร้างและปฏิกิริยาเคมี ทางด้านการแพทย์ และการศึกษาแบบจำลองของการเหนี่ยวนำคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโลก การแก้ปัญหา Inverse Problem นอกจากนี้แล้วยังมีงานวิจัยทางด้านฟิสิกส์การศึกษา และการผลิตสื่อการเรียนการสอนทางฟิสิกส์

เยี่ยมชมเว็บไซต์ภาควิชาที่ www.sc.mahidol.ac.th/scpy