หน้าหลัก > คณะวิทยาศาสตร์ > ประวัติ 12 ภาควิชา

ประวัติ 12 ภาควิชา

1. กายวิภาคศาสตร์ 2. คณิตศาสตร์ 3. เคมี 4. จุลชีววิทยา 5. ชีวเคมี 6. ชีววิทยา
7. เทคโนโลยีชีวภาพ 8. พฤกษศาสตร์ 9. พยาธิชีววิทยา 10. ฟิสิกส์ 11. เภสัชวิทยา 12. สรีรวิทยา

12. ภาควิชาสรีรวิทยา

            ภาควิชาสรีรวิทยาเริ่มก่อกำเนิดมาพร้อมๆ กับภาควิชาอื่นๆ ในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์เมื่อประมาณปี พ.ศ.2508 ในสมัยที่ ศ. ดร.สตางค์ มงคลสุข เป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ Prof.Dr.James Dinning เป็นผู้แทนของมูลนิธิร็อคกิเฟลเลอร์ ในสมัยนั้นอาจารย์ในภาควิชาล้วนเป็นชาวต่างประเทศ โดยมูลนิธิฯ ได้จัดส่งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ในสาขาวิชาสรีรวิทยา แขนงต่างๆ จากสหรัฐอเมริกา ผลัดเปลี่ยนกันมาประจำที่ภาควิชาฯ เพื่อทำหน้าที่ทั้งด้านการบริหาร การค้นคว้าวิจัย และทำการสอนสรีรวิทยา แก่นักศึกษา เตรียมแพทยศาสตร์รามาธิบดี และนักศึกษาบัณฑิตสาขาสรีรวิทยาและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาจารย์หลายท่านเป็นผู้มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของนักสรีรวิทยาทั่วโลก อาทิ Prof. Ward W. Moore ซึ่งมีส่วนร่วมในการเขียนตำรา “Physiology” ของ Selkurt อันเป็นตำราทางสรีรวิทยาที่เป็นที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายมาจนถึงปัจจุบัน

            ภาควิชาสรีรวิทยา รับผิดชอบสอนวิชาสรีรวิทยาให้แก่นักศึกษาปริญญาตรีสาขาแพทย์ พยาบาล รังสีเทคนิค เทคนิคการแพทย์ และสาธารณสุข และเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโทและเอกในสองสาขา คือ สาขาสรีรวิทยา และสรีรวิทยาของการออกกำลังกาย หลักสูตรการเรียนการสอนดังกล่าวเป็นหลักสูตรนานาชาติที่ได้มาตรฐานสากล โดยรับนักศึกษาจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบันมีผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทและเอกไปจากภาควิชาฯ แล้วเกือบ 200 คน

            งานวิจัยของภาควิชาฯ มีทั้งงานด้านพื้นฐานและประยุกต์ โดยศึกษาถึงผลของปัจจัยต่างๆ เช่น ยาสมุนไพร สารเคมี สารพิษ การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ความเครียด และพยาธิสภาพต่อการทำงานของร่างกายในระบบต่างๆ อาทิ ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่าย (ไต) ระบบสืบพันธ์ ระบบประสาทและระบบไหลเวียน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีโครงการวิจัยในกลุ่มสรีรวิทยาการออกกำลังกาย ซึ่งศึกษาถึงผลของการออกกำลังกาย และการฝึกต่อการเจริญเติบโตและการทำงานของร่างกาย โครงการวิจัยกลุ่มเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ซึ่งมุ่งศึกษาและพัฒนาสารต้านมะเร็งจากพืชสมุนไพร โครงการวิจัยเกี่ยวกับความปลอดภัยในการนำสารสกัดจากหญ้าหวานมาใช้

เยี่ยมชมเว็บไซต์ภาควิชาที่ www.sc.mahidol.ac.th/scps