หน้าหลัก > คณะวิทยาศาสตร์ > ประวัติ 12 ภาควิชา

ประวัติ 12 ภาควิชา

1. กายวิภาคศาสตร์ 2. คณิตศาสตร์ 3. เคมี 4. จุลชีววิทยา 5. ชีวเคมี 6. ชีววิทยา
7. เทคโนโลยีชีวภาพ 8. พฤกษศาสตร์ 9. พยาธิชีววิทยา 10. ฟิสิกส์ 11. เภสัชวิทยา 12. สรีรวิทยา

8. ภาควิชาพฤกษศาสตร์

            ภาควิชาพฤกษศาสตร์ แยกตัวออกจากภาควิชาชีววิทยา-พฤกษศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๐๙ ตอนที่ ๙๘ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๓๕

            พืชมีความหลากหลายราว ๒๕๐,๐๐๐ ชนิด พืชสามารถขึ้นได้แทบทุกแห่งบนพื้นโลก ตั้งแต่เขตหนาวจนถึงในน้ำพุร้อนและทะเลทราย พืชให้ปัจจัยหลักทั้งสี่คืออาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรค รวมทั้งสิ่งที่เป็นประโยชน์อีกหลายอย่าง พืชเป็นผู้ผลิตก๊าซอ๊อกซิเจนที่สิ่งมีชีวิตเกือบทุกชนิด ใช้ในการหายใจ มีเรื่องน่าเรียนรู้อีกมากมายเกี่ยวกับพืชที่ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ทั้งเรื่องพื้นฐานที่สำคัญ เช่น โครงสร้างภายนอกและภายในพืช การตั้งชื่อและจัดกลุ่มพืช การทำหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ความสัมพันธ์ของพืชกับสิ่งแวดล้อม และเรื่องที่เป็นพฤกษศาสตร์ประยุกต์ เช่น การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การตรวจสอบและสกัดสารเคมีจากพืช การปรับปรุงพันธุ์พืช การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวการศึกษาชีวโมเลกุลของพืช การศึกษาเกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับและการจัดสวน รวมไปถึงศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เรียกว่าพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน ภาควิชาพฤกษศาสตร์สนับสนุนให้นักศึกษาเลือกโครงการวิจัย ตามที่ตนเองสนใจและมีความถนัด โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ภาควิชาพฤกษศาสตร์ยังให้บริการเผยแพร่ข้อมูล และจัดอบรมให้ความรู้และวิทยาการใหม่ๆ ในสาขาพฤกษศาสตร์แก่ผู้ที่สนใจ

            ปี. พ.ศ. 2547 ภาควิชาฯ ได้ร่วมมือกับภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิทยาการพืช (หลักสูตรนานาชาติ) และมีโครงการจัดตั้งหลักสูตรปริญญาเอก สาขาพฤกษศาสตร์และชีววิทยาพืชระดับโมเลกุล

            นอกจากนี้ภาควิชาฯ ยังได้ทำการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาให้สมบูรณ์เพื่อรองรับนักศึกษาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และขยายการเรียนการสอนและการวิจัยด้านการพืชให้กว้างขวางออกไป ปรับปรุงวิธีการและเนื้อหาการเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่อย่างต่อเนื่องเสมอมา

เยี่ยมชมเว็บไซต์ภาควิชาที่ www.sc.mahidol.ac.th/scpl