๒๕๐๙/1966

จัดตั้งภาควิชาสรีรวิทยา
The Department of Physiology was founded.

๒๕๑๕/1972

ภาควิชาจุลชีววิทยา เป็นหน่วยงานแรกของประเทศที่ได้ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก สาขาจุลชีววิทยา
Department of Microbiology is the first in Thailand to produce doctoral graduates in Microbiology.

๒๕๓๒/1989

จัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ (ต่อมาได้ยกสถานะเป็น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เมื่อปี ๒๕๕๒)
The Department of Biotechnology, Mathematics, and Computer (later became the Faculty of Information and Communication Technology) were founded.

๒๕๓๕/1992

จัดตั้งภาควิชาพฤกษศาสตร์
The Department of Plant Science was founded.

๒๕๕๕/2012

จัดตั้งศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง (Rubber Technology Research Center)
The Rubber Technology Research Center was founded.

๒๕๕๗/2014

เปิดหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปริญญา (นานาชาติ) SIM: International Bachelor Program
The SIM: International Bachelor Programs, the international dual degree programs, were opened.

๒๕๕๘/2015

หน่วยสัตว์ทดลอง ได้รับการรับรองมาตรฐานคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองของสถาบัน จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานแรกของประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ
The Central Animal Facility (CAF) received the certification by the Institutional Animal Care and Use Committee from the National Research Council of Thailand, being the first unit in Thailand to receive the certification.

พิธีเปิดอนุสาวรีย์ ศ. ดร.สตางค์ มงคลสุข ในโอกาสครบรอบ 57 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์
The opening ceremony of Prof. Dr.Stang Mongkolsuk Monument in the 57th Anniversary occasion of Faculty of Science.

ร่วมมือกับภาคเอกชน บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยเครือข่ายผลิตบัณฑิตเพื่อภาคอุตสาหกรรม และเปิดส่วนต่อขยายศูนย์นวัตกรรมและโรงงานต้นแบบ
Started collaboration whit Thai Union Group (PCL.) and the University Network in research and curriculums to produce graduates suited for private sectors and opened the expansion of the innovation center and pilot plant.

๒๕๖๐/2017

ร่วมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49 วันที่ 6-15 กรกฎาคม 2560
Hosts the 49th International Chemistry Olympiad during 6-15 July 2017.