ตารางแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับระดับคุณภาพบริการโดยรวมของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

 

หัวข้อของบริการ

ระดับคุณภาพการให้บริการ

ระดับบริการต่ำสุด

ที่ยอมรับได้

ระดับบริการ

ที่ต้องการ

ระดับบริการ

ที่ได้รับจริง

การรับรู้บริการของห้องสมุด

1.               บุคลากรของห้องสมุดสร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการ

5.59

7.85

6.94

2.               บุคลากรของห้องสมุดเอาใจใส่ให้ความสนใจกับผู้ใช้บริการ

5.99

7.86

7.09

3.               บุคลากรของห้องสมุดมีความสุภาพต่อผู้ใช้บริการ

6.01

7.97

7.41

4.               บุคลากรของห้องสมุดมีความพร้อมในการตอบคำถามของผู้ใช้บริการ

5.97

8.04

7.38

5.               บุคลากรของห้องสมุดมีความรู้ในการตอบคำถามของผู้ใช้บริการ

6.03

7.96

7.37

6.               บุคลากรของห้องสมุดมีความน่าเชื่อถือ

6.10

7.98

7.45

7.               บุคลากรของห้องสมุดเข้าใจความต้องการของผู้ใช้บริการ

5.91

7.92

7.21

8.               บุคลากรของห้องสมุดเต็มใจให้ความช่วยเหลือผู้ใช้บริการ

6.22

8.16

7.49

9.               บุคลากรของห้องสมุดสามารถแก้ไขปัญหาของผู้ใช้บริการได้

6.06

8.01

7.30

รวม

5.99

7.97

7.29

คุณภาพและการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด

10.         ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุดจากที่บ้านหรือทำงานได้

6.17

8.14

7.23

11.         ผู้ใช้สามารถใช้เว็บไซต์ของห้องสมุดค้นหาสารสนเทศได้ด้วยตนเอง

6.02

8.11

7.16

12.         ห้องสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์ที่ผู้ใช้ต้องการ

6.12

8.05

7.28

13.         ห้องสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ใช้ต้องการ

6.20

8.15

7.66

14.         ห้องสมุดมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยทำให้ผู้ใช้เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการได้ง่าย

6.21

8.20

7.67

15.         ห้องสมุดมีเครื่องมือช่วยค้นสารสนเทศที่ใช้ง่ายทำให้ผู้ใช้ค้นหาสารสนเทศที่ต้องการได้ด้วยตนเอง

6.03

8.02

7.21

16.         ห้องสมุดจัดทรัพยากรสารสนเทศให้ผู้ใช้เข้าถึงได้ง่าย

6.01

8.02

7.13

17.         ห้องสมุดมีวารสารทั้งที่อยู่ในรูปสิ่งพิมพ์/และ/หรือ อิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ใช้ต้องการ

6.05

8.04

7.45

รวม

6.10

8.10

7.35

สถานที่ของห้องสมุด

18.         สถานที่ของห้องสมุดดึงดูดให้ผู้ใช้อยากเข้ามาศึกษาค้นคว้า

5.99

8.07

7.50

19.         ห้องสมุดมีบริเวณที่เงียบสงบสำหรับศึกษาค้นคว้าเฉพาะบุคคล

6.35

8.19

7.39

20.         สถานที่ตั้งของห้องสมุดเดินทางไปใช้ได้สะดวก

6.07

8.06

7.67

21.         ห้องสมุดเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้และ /หรือการศึกษาวิจัย

6.21

8.21

7.73

22.         ห้องสมุดมีสถานที่สำหรับศึกษาค้นคว้าเป็นกลุ่ม

5.84

7.91

6.52

รวม

6.10

8.09

7.36

กิจกรรมที่ห้องสมุดจัด

23.         ห้องสมุดจัดกิจกรรมการจัดบรรยาย อบรม สัมมนาความรู้ทางวิชาการด้านสารสนเทศในหัวข้อต่างๆ เช่น โปรแกรม Endnote  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆและเทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูล เป็นต้น

5.54

7.64

6.84

24.         ห้องสมุดจัดกิจกรรมพิเศษที่เสริมสร้างความสามัคคีและความร่วมมือภายในชุมชนคณะวิทยาศาสตร์ เช่น งาน Mini – Book Fair, IT User Club เป็นต้น

5.64

7.62

6.88

25.         การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของห้องสมุดเป็นไปอย่างทั่วถึง ท่านสามารถรับทราบและติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านวิธีต่างๆ ได้ เช่น แผ่นพับ ใบประกาศ เว็บไซต์ ฯลฯ

5.66

7.68

6.69

รวม

5.61

7.65

6.80