วิสัยทัศน์ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข : "เป็นห้องสมุดแห่งแรกที่ทุกคนนึกถึง เมื่อต้องการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และสุขกาย - สบายใจ - ได้ความรู้ทุกครั้งที่เข้ามาใช้บริการ”"
คำขวัญ : "ชาวห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ไม่ว่าจะทำอะไร - เราทำอย่างดีที่สุด"
สำรวจความคิดเห็น โครงการ "ห้องสมุดในฝัน" (ช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน มีนาคม 2549) เรามุ่งมั่น จะทำให้ทุกฝันของท่านกลายเป็นจริง ..
รายที่ ประเภทบุคคล ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข จะต้องทำอย่างไร จึงจะได้เป็นห้องสมุดในฝันของท่าน นอกจากบริการทั่วไปของห้องสมุดแล้ว ท่านต้องการอะไร
1 อาจารย์ ควรมีหนังสือให้ยืมมากกว่านี้ ปัจจุบันพบว่าหนังสือที่มีบริการอยู่ในห้องสมุด ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ บริการส่งหนังสือถึงที่ / บริการยืมระหว่างห้องสมุด ทั้งภายใน
    ผู้ใช้บริการในวงกว้างได้ และภายนอกประเทศ / บริการสืบค้นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการ
      ทำวิจัย โดยเฉพาะทางสาขา Humanities
2 อาจารย์ ต้องมีหนังสือทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนในมหิดล บางครั้งหนังสือด้านการเรียนการสอนก็ไม่ค่อยมีใช้ (เน้นเฉพาะวิทยาศาสตร์ บริการส่งหนังสือถึงที่
    จริงแล้วมี นศ. จากคณะอื่นๆ ก็ต้องการใช้พอค้นหาปรากฎอยู่ห้องสมุดกลางที่ศาลายาหมด ทั้งที่จริง คณะวิทย์ฯ ของเราอยู่ มีเจ้าหน้าที่ค้นข้อมูลที่เป็นข้อมูลจากต่างประเทศ
    ศูนย์กลางที่ทุกคณะจะมาใช้มากกว่า โดยเสียค่าใช้จ่ายในการบันทึกข้อมูลในราคาถูก
      รับ-ส่งหนังสือระหว่างมหาวิทยาลัยโดยผู้ใช้อาจจะมีแต่ชื่อ
      ผู้แต่ง+ชื่อหนังสือ แล้วฝากห้องสมุดดำเนินการ xerox หรือยืม
      มาให้โดยผู้ใช้ไม่ต้องเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยนั้นๆ 
3 อาจารย์ จัดหนังสือใหม่ทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวกับคณะมาบริการให้มากที่สุด ปรับปรุงห้องสมุดให้เป็นสากล อาทิมีบริการ IT ที่ทันสมัย ร้านกาแฟ
4 อาจารย์ ห้องสมุดสตางค์มงคลสุข ดีเยี่ยมอยู่แล้ว ในด้านต่างๆดังนี้ 1.ห้องสมุดเคยจัด Workshop ต่างๆหลายครั้ง 
    1.มีบุคลากรที่ active มากๆ ขยันขันแข็งในการทำงาน และมีใจพร้อมให้บริการทุกเมื่อ ซึ่งคิดว่าเป็นประโยชน์มากและทำได้ดีแล้ว
    2.ระบบบริการทันสมัย มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะ search article ต่างๆ online ได้  โดยมีผู้ร่วมการอบรมเป็นจำนวนมาก
    3.ห้องสมุดได้รับการปรับปรุง บรรยากาศในห้องสงบ เป็นระเบียบ เหมาะแก่การอ่านหนังสือและค้นคว้าข้อมูล เพราะมีการประชาสัมพันธ์ที่ดี และทั่วถึง
    4.มี Journals จำนวนมากสำหรับการวิจัย แต่ Textbook ใหม่ๆบางเล่มยังไม่พอเพียงสำหรับนักศึกษา  2.ห้องสมุดช่วยจัด "Textbook Fair" ซึ่งมีห้างร้านต่างๆ ให้ความ
    ถ้าเพิ่มได้ก็จะเป็นประโยชน์มากแก่นักศึกษา ร่วมมือมากมาย และประสบความสำเร็จมาก ขณะนี้ทางห้องสมุด
      ได้ดำเนินการเชิงรุก และมีส่วนร่วมกับงานต่างๆ ของคณะ
5 อาจารย์ มีฐานข้อมูล journal ใน field ที่ทำวิจัย ซึ่งสามารถ download ได้ที่ desktop  มีการอบรมการค้นข้อมูล การใช้โปรแกรมเพื่อสะสม reference
      เช่น Endnote และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยอบรมเป็นระยะๆ บ่อย ๆ
6 อาจารย์ มีหนังสือหลากหลาย และยืมหนังสือได้ระยะเวลานาน ไม่ควรต้องต่ออายุบัตรทุกปี สำหรับอาจารย์ มุมกาแฟ
7 อาจารย์ พอใจกับบริการที่มีอยู่แล้ว จัดเสวนานักเขียน
      แจ้งเตือน 1 วันล่วงหน้า ก่อนกำหนดส่งทาง e-mail
8 อาจารย์ เพิ่มมุมหนังสือปกิณกะทั่วๆไป เช่นมวารสารต่างๆ หนังสือธรรมะดีๆ จัดเสวนานักเขียน
    มีบริการแนะนำหนังสือที่ตรงกับความต้องการ รวมถึงการแจ้งข่าวสารผ่าน e-mail จัด event ที่น่าสนใจ เช่น หนังสือหายาก 
    ให้บริการสั่งซื้อหนังสือ textbook บางเล่ม ที่อาจใช้เป็นตำราของนักศึกษา ทำให้ได้ราคาถูก หนังสือแนะนำโดยอาจารย์ ฯลฯ
9 อาจารย์ ดีอยู่แล้ว  
    หากจะให้เสนอแนะเพิ่มเติมก็ขอจำนวนหนังสือให้นักศึกษายืมมากๆ ขึ้นอีกหน่อยค่ะ                                                                  
10 อาจารย์  - มีหนังสือวิชาการใหม่ๆ ให้ทันสมัย  
     - มีตำราเรียนที่ classic (ที่ได้ชื่อว่าดีมานานแล้ว) ให้ครบ  
     - มีวารสารวิชาการให้มากกว่านี้มากๆ   
     - เน้นหนังสือวิชาการวิทยาศาสตร์  
     - ปรับอุณหภูมิในห้องสมุดให้พอเหมาะ ไม่ใช่เย็นเกินไปอย่างที่เป็นอยู่  
     - มีรายชื่อหนังสือใหม่ๆ จากสำนักพิมพ์ต่างๆ รวมทั้งรายละเอียดมาแสดงให้รู้ว่ามีหนังสือใหม่ๆ ในท้องตลาดแล้ว  
     - ห้องสมุดสตางค์ ควรเป็นห้องสมุดเฉพาะทาง "วิทยาศาสตร์" ไม่ใช่ห้องสมุดทั่วไป ควรเน้นหลักใหญ่ๆ  
11 อาจารย์ สำหรับบุคลากร ห้องสมุดควรให้ยืมหนังสือ texttbooks ได้เป็นระยะเวลานานขึ้น เหมือนห้องสมุดในต่างประเทศ ที่ staffs  บริการส่งหนังสือถึงที่ และมุมกาแฟ
    สามารถยืมหนังสือได้เป็นเทอม จนกว่าจะมีผู้ใช้คนอื่นมาจอง และควรมีหนังสือวิชาการที่เป็น rare books จำนวนมากขึ้น  
12 อาจารย์ ปัจจุบันห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้ปรับปรุงมาอยู่ในระดับที่ดีมาก ทั้งด้านบรรยากาศและการจัดการ กิจกรรมพิเศษ ก็จะคล้ายๆ กับช่วงที่ห้องสมุดจัดสัปดาห์หนังสือ
    แต่ยังมีบางส่วนที่ทางห้องสมุดอาจต้องปรับปรุงเพิ่ม เช่น เช่น จัดการพบปะระหว่างนักเขียนกับผู้อ่าน แนะนำหนังสือใหม่
     - จัดหาหนังสือในหมวดหมู่ที่หลากหลายยิ่งขึ้น เช่น อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์โปรแกรม (ที่ทันสมัย) ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ  
     - เพิ่มเติมหนังสือเรียนที่เป็นภาษาไทย เนื่องจากในปัจจุบันมีตำราเรียนในมหาวิทยาลัย หลายๆ วิชา   
       ที่เขียนเป็นภาษาไทยและมีคุณภาพ  
     - ไม่ทราบว่าอยู่ในอำนาจหน้าที่ของห้องสมุดหรือเปล่า แต่เราควรมีศูนย์หนังสือ !  
13 อาจารย์  - ให้ความช่วยเหลือในการเข้าถึงสิ่งพิมพ์ฉบับเต็มในวารสารที่บุคลากรไม่ได้เป็นสมาชิก หรือมหาวิทยาลัยไม่ได้เป็นสมาชิก  ให้บริการส่งหนังสือถึงที่
     - ให้ความช่วยเหลือในการสืบค้นข้อมูล textbook ใหม่ๆ หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งพิมพ์ตำราในสาขาต่างๆ  เปิดการอบรมการสืบค้นข้อมูลอย่างเป็นประจำ
14 อาจารย์  อยากรู้ อยากอ่าน อยากค้นหาอะไร ก็ได้คำตอบที่ต้องการจากห้องสมุดเสมอ  จัด Workshop, Round table discussion เพื่อแลกเปลี่ยน
    ห้องสมุดควรจะเป็นยิ่งกว่าห้องสมุด คือเป็น resource center สำหรับทุกคน รวมทั้งเป็นแหล่งจัดการความรู้ที่มีอยู่ในตัวคนด้วย ความรู้ ความก้าวหน้าทางวิทยาการ ระหว่างนักวิจัย หรือ
    สามารถให้คำปรึกษา แนะนำความรู้และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัยได้ ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆ
15 อาจารย์ สำหรับบุคลากร ห้องสมุดควรให้ยืมหนังสือ textbooks ได้เป็นระยะเวลานานขึ้น (เหมือนห้องสมุดในต่างประเทศ บริการส่งหนังสือถึงที่ และมุมกาแฟ
    ที่ staff สามารถยืมหนังสือได้เป็นเทอม) จนกว่าจะมีผู้ใช้คนอื่นมาจอง และควรมีหนังสือวิชาการที่เป็น  
    rare books จำนวนมากขึ้น  
16 อาจารย์ มีบริการ online มากขึ้น เช่น จองหนังสือ หรือ recall หนังสือที่มีนอื่นยืมอยู่ มี e-mail เตือนว่าถึงกำหนดส่งหนังสือแล้วนะ  
    อยากให้มหาวิทยาลัยจัด account สำหรับอาจารย์และนักศึกษา (อาจจะใช้ MUCC E-mail) สำหรับ check บริการของห้องสมุด  
    อยากให้มีบริการยืมหนังสือต่อ โดยแค่ login เข้าไปใน account แล้ว click ยืมต่อได้เลย จะได้ไม่ต้องโทร  
    อีกอย่างจะได้ check ด้วยว่า ตอนนี้ได้ใช้บริการของห้องสมุดอะไรบ้าง เช่น ยืมหนังสืออยู่กี่เล่ม  
17 อาจารย์ ส่งเสริมให้มีการจัดซื้อหนังสือสำหรับนักศึกษา ป.ตรี โท เอก เพื่อการศึกษาค้นคว้า วิจัยให้มากขึ้น จัดทำนิทรรสการแนะนำหนังสือน่าอ่าน และจัดเสวนานักเขียน
    เช่น หนังสือเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี ที่มีนักวิจัยไทยเขียนออกสู่ตลาด หรือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านอื่นๆ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้อ่านและผู้เขียน
    เช่น Biotechnology, Bioinformatics, Cosmology เป็นต้น  
18 อาจารย์ อย่างที่เป็นอยู่ ถือว่าเยี่ยมมากแล้ว จัดเสวนานักเขียน หรือมุมนิทรรศการไม่ถาวรที่ชั้น 2 
      (ใกล้ทางเข้าน่าจะดีครับ)
19 อาจารย์ ดีอยู่แล้ว นิทรรศการขนาดย่อม เช่น หนังสือเก่า หนังสือหายาก
      ห้องสมุดแบบสื่อผสม (Multimedia Library) โดยเฉพาะ CD