ตารางแสดงจำนวนผู้เข้าใช้ห้องสมุด ณ ช่วงเวลา 16.30-19.30 น. ของวันจันทร์-วันศุกร์ ประจำปีงบประมาณ 2553
(เดือนตุลาคม 2552-กันยายน 2553)

 

เดือน จำนวนผู้ใช้ (คน) ค่าเฉลี่ย (คน/วัน)
ต.ค. 52 282 14.84
พ.ย. 52 405 20.25
ธ.ค. 52 468 23.40
ม.ค.-53 406 20.30
ก.พ.-53 811 40.55
มี.ค.-53 233 11.65
เม.ย.-53 109 6.81
พ.ค.-53 74 6.17
มิ.ย.-53 468 21.27
ก.ค.-53 422 21.10
ส.ค.-53 294 15.47
ก.ย.-53 322 15.33