Mahidol's logo
Welcome to Stang Mongkolsuk Training Center
APRIL 2019

การใช้ MS Word สำหรับเขียนรายงานและวิทยานิพนธ์ รุ่นที่ 13

30 April 2019 13:30-16:00 at P114

แนะนำ การใช้โปรแกรม MS Word 2016 เพื่อจัดรูปแบบของรายงานบทความวิชาการและวิทยานิพนธ์ตามรูปแบบที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

การอบรมจะอาศัยข้อกำหนดวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัยเป็นตัวอย่าง

คำสั่งและหัวข้อการอบรม :

 • เทคนิค เครื่องมือและสัญลักษณ์ที่ควรรู้เพื่อใช้ในการจัดรูปแบบเอกสารด้วย MS Word อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การตั้งค่าอักษรในเอกสาร (Formatting text) และการใช้สไตล์สำหรับจัดย่อหน้า (paragraph style)
 • การตั้งค่าหน้ากระดาษ และกำหนดเลขหน้าแบบต่างๆ
 • การกำหนด header และ footer ของเอกสาร
 • การแบ่ง section เอกสาร
 • การสร้างสารบัญ (table of content)
 • การจัดการเอกสารที่มีความยาวด้วย Master document
 • เครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง (Spelling & Grammar checking)
 • การติดตามการแก้ไขเอกสาร (Review)

Lecturer: อ.สรวง อุดมวรภัณฑ์
Room: P114
Handout: การใช้ MS Word สำหรับเขียนรายงานและวิทยานิพนธ์ (แก้ไข กรกฏาคม 2560)
Seats: 35
Participants
1. Mr. ประณัฐพงศ์ กับกระโทก
2. Mr. Ekasit Sonpho
3. Miss ภัทรธิดา ชื่นตา
4. Miss Supanan Ampawa
5. Miss ณภาภัส ทรัพย์อัประไมย
6. Miss Supreeya Srisuk
7. Assist. Prof. Anchalee Jintapattanakit
8. Miss ศุภานัน นันทวุฒิพันธุ์
9. Miss Ployphailin Choksawad
10. Miss Ruttanaporn Kriangsaksri
11. Mr. Akanit Wongbunmak
12. Mr. Wipoo Prasitwuttisuk
13. Mr. Pakint Koram
14. Mr. ฐิติพงศ์ อัศวไพฑูรย์
15. Mr. Canitsava Phaiboon
16. Miss Orawan Thepmanee
17. Miss พัฒน์นรี รัตนะมงคลกุล
18. Mr. Kobboon Kaewpila
19. Miss Pornpatsorn Lertphadungkit
20. Mr. ธัชพล มีมินท์
21. Miss Paktraporn Mekloy
22. Mr. จิรัฏฐ์ จันต๊ะคาด
23. Mr. Chayapat Uthayopas
24. Mr. สุเมธ กิตติภูมิ
25. Mr. Wattanapong Sittisaree
26. Miss Kulachatr Panyawechamontri
27. Miss ภณิดา เอี่ยมรัชนี
28. Miss ชยาภรณ์ ลิ้มพิชัย
29. Miss บุญญาวดี พงษ์ศิลา
30. Mr. kanchit Boonruang
31. Miss Kanokwan Dekham
32. Miss ฐานิตา โสภา
33. Miss ชรัญญรัต สุขพัฒนอุดมโชค

MAY 2019

การตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin (สำหรับนักศึกษา) รุ่นที่ 32

8 May 2019 13:30-15:00 at P114

แนะนำการส่งวิทยานิพนธ์และบทความวิจัยของนักศึกษาเพื่อตรวจ original check ด้วยโปรแกรม Turnitin ตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัยรวมถึงข้อกำหนดและข้อจำกัดในการใช้ Turnitin ที่ควรทราบ

หัวข้อการอบรมประกอบด้วย

 • แนะนำโปรแกรม Turnitin (องค์ประกอบของโปรแกรมการใช้งานและข้อจำกัดของบัญชีผู้ใช้แบบ student)
 • การแก้ไขปัญหาในการเข้าใช้งานและการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
 • การเพิ่ม class ด้วยตนเอง
 • การส่งงาน (บทความวิจัยและวิทยานิพนธ์) ขึ้นตรวจสอบ
 • การวิเคราะห์รายงาน original report
 • การบันทึกรายงาน original report
 • กรณีศึกษาจากวารสาร The Journal of bone & joint surgery's

*** หมายเหตุ ***

สงวนสิทธิ์เฉพาะนักศึกษา ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น

อาจารย์และบุคลากรกรุณาเข้าอบรมหัวข้อ“การตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกผลงานวิชาการด้วย Turnitin (สำหรับอาจารย์และบุคลากร)" เนื่องจากสิทธิ์ในการใช้งานของ instructor และ student ต่างกัน

Lecturer: สรวง อุดมวรภัณฑ์
Room: P114
Handout: Turnitin for student
Seats: 35
Participants
1. Mr. Ekasit Sonpho
2. Mr. จิรัฏฐ์ จันต๊ะคาด
3. Mr. Chayapat Uthayopas
4. Miss วิชุดา พิพิธพิบูลย์สุข
5. Miss ฐานิตา โสภา

เทคนิคการใช้ EndNote X9 เบื้องต้น รุ่นที่ 68

9 May 2019 13:30-16:30 at P114

แนะนำการใช้โปรแกรม EndNote X9 ซึ่งเป็นโปรแกรมเวอร์ชั่นล่าสุดในการเก็บรวบรวม และจัดการเอกสารอ้างอิง ข้อมูลบรรณานุกรมที่มีประโยชน์ในการศึกษาและทำวิจัย การบำรุงรักษาข้อมูล จนถีงการนำไปใช้ประกอบการเขียนรายงานวิจัย วิทยานิพนธ์

หัวข้อการอบรมประกอบด้วย

1. คุณสมบัติและองค์ประกอบของโปรแกรม EndNote และการใช้งาน

2. การป้อนข้อมูลและการนำเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ

 • Manual type
 • Import from PDF
 • Direct export from databases (Pubmed, SCOPUS, ScienceDirect and several famous databases)

3. How to attached PDF file to Endnote library

4. Data maintenance (find duplicate command)

5. Writing a manuscript

Lecturer: สรวง อุดมวรภัณฑ์
Room: P114
Handout: EndNote Training Handout
Seats: 35
Participants
1. Assist. Prof. อารดา ชัยยานุรักษ์กุล
2. Mr. Ekasit Sonpho
3. Mr. จิรัฏฐ์ จันต๊ะคาด
4. Miss Kulachatr Panyawechamontri
5. Miss ภณิดา เอี่ยมรัชนี
6. Miss Kanokwan Dekham
7. Miss จริญญา เชาวน์ปรีชา
8. Miss ชรัญญรัต สุขพัฒนอุดมโชค

เทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X9 ขั้นสูง รุ่นที่ 20

29 May 2019 13:30-16:00 at P114

แนะนำคำสั่งใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาใน EndNoteและเทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote เพิ่มเติมจากการอบรมในหัวข้อ “เทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X9 เบื้องต้น"

 • Import PDF สำหรับนำข้อมูลบรรณานุกรมจากเอกสารที่อยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF เข้าไฟล์ library ของ EndNote ได้โดยตรงโดยไม่ต้องไปค้นหาจากฐานข้อมูลออนไลน์
 • Find full text คำสั่งให้ EndNote ทำการดาวน์โหลดเอกสารบทความฉบับเต็ม (PDF full text) จากเว็บไซต์ของวารสารเข้ามาเก็บเป็นไฟล์แนบ (attached file) ของ library
 • การสร้างรายการบรรณานุกรมสำหรับทำวิทยานิพนธ์ (format paper และการใช้คุณสมบัติ MS Word master document)
 • การแก้ไขปัญหาเมื่อไม่พบ output style สำหรับวารสารที่ต้องการ
  • การแก้ไของค์ประกอบของโปรแกรม EndNote แบบกำหนดตัวเลือก (custom installation)
  • ดาวน์โหลดและติดตั้ง output style จากเว็บไซต์ของ EndNote custom support
  • การแก้ไข EndNote output style
  แนะนำ MS Word template สำหรับวารสารวิชาการที่มากับโปรแกรม EndNote


คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

เคยผ่านการอบรมการใช้งานโปรแกรม EndNote มาแล้วสามารถใช้คำสั่งพื้นฐานของ EndNote ในการนำข้อมูลจากแหล่งข้อมูลประเภทต่างๆ เข้า EndNote library การแนบไฟล์ (attached file) เข้า library และการแทรกรายการอ้างอิง (reference) จาก EndNote library เข้าเอกสาร manuscriptจะไม่มีการทบทวนคำสั่งพื้นฐานในระหว่างการอบรม

Lecturer: สรวง อุดมวรภัณฑ์
Room: P114
Seats: 35
Participants
1. Assist. Prof. Anchalee Jintapattanakit


Our Lecturer
Varasaya Soonthornsarathool's Photo

Varasaya Soonthornsarathool

Microsoft Office, Google App

Pichit Leerungnavarat's Photo

Pichit Leerungnavarat

Linux, Computing Cluster

Kanchit Boonruang's Photo

Kanchit Boonruang

Journal databases

Suang Udomvaraphunt's Photo

Suang Udomvaraphunt

Journal databases, Endnote, TurnItIn


Our Training
past training
past training
past training
past training