การรับฟังเสียงลูกค้า (Voice of Customer) ของงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการบริการ
 1. Customer Satisfaction Survey ประจำปี new
  https://stang.sc.mahidol.ac.th/survey/survey.php
 2. การประเมินความพึงพอใจบุคลากรรายบุคคล ณ จุดบริการ
  http://intranet.sc.mahidol/stang/rating
 3. ความพึงพอใจ และประเมินคุณภาพการจัดฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
  https://stang.sc.mahidol.ac.th/training
 4. ความพึงพอใจผู้ใช้บริการศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร
  https://goo.gl/A4060X
 5. รวมแบบสำรวจความพึงพอใจงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
  https://stang.sc.mahidol.ac.th/survey
ประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
 1. งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์
  https://stang.sc.mahidol.ac.th/bookfair
 2. Mini Bookfair
  https://stang.sc.mahidol.ac.th/miniBookFair/
 3. Stang Library Shopping Book
  https://stang.sc.mahidol.ac.th/survey/
 4. ยืมไม่อั้น อ่านไม่ยั้ง
  https://stang.sc.mahidol.ac.th/survey/
แบบฟอร์มรับข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน
 1. กล่องรับข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการแบบออนไลน์
  https://stang.sc.mahidol.ac.th/suggestion
 2. ใบแสดงความคิดเห็นและสมุดเซ็นต์เยี่ยมชมหน่วยงาน
  https://stang.sc.mahidol.ac.th/comment
Facebook

ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
https://www.facebook.com/StangLibrary
Stang Mongkolsuk Library
https://www.facebook.com/StangMongkolsukLibrary
Stang Donation
https://www.facebook.com/StangDonation
จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
https://www.facebook.com/musc.museum

โทรศัพท์สายด่วน (Hotline Phones)

ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข 02-201-5714
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศทางวิชาการ 02-201-5726
หน่วยสารสนเทศงานวิจัย 02-201-5890
ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสารห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข 02-201-5724, 5717
บริการบทความอิเล็กทรอนิกส์ 02-201-5718
หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ 02-201-5716

เคาน์เตอร์บริการ (Walk-in HelpDesk)

บริการยืม-คืน ชั้น 2
บริการช่วยค้นคว้า ชั้น 2
บริการไอทีชั้น 1

E-mail

อีเมลกลางของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข lisc@mahidol.ac.th
SC Webmaster scwww@mahidol.ac.th

Blog
 1. Stang Mongkolsuk Library's Blog
  https://stanglibrary.wordpress.com
 2. Stang Knowledge Base
  https://stang.sc.mahidol.ac.th/kb
 3. แนะนำสิ่งพิมพ์มาใหม่
  https://stang.sc.mahidol.ac.th/newresources