การรับฟังเสียงลูกค้า (Voice of Customer) ของงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

โทรศัพท์สายด่วน (Hotline Phones)

ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข 02-201-5714
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศทางวิชาการ 02-201-5726
หน่วยสารสนเทศงานวิจัย 02-201-5720
ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสารห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข 02-201-5724, 5717
บริการบทความอิเล็กทรอนิกส์ 02-201-5718
หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ 02-201-5716

เคาน์เตอร์บริการ (Walk-in HelpDesk)

บริการยืม-คืน ชั้น 2
บริการช่วยค้นคว้า ชั้น 2
บริการไอทีชั้น 1

E-mail

อีเมลกลางของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข lisc@mahidol.ac.th
SC Webmaster scwww@mahidol.ac.th