การรับฟังเสียงลูกค้า (Voice of Customer) ของงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการบริการ

1. สำรวจความต้องการใช้วารสารสำนักพิมพ์ Elsevier เพื่อการบอกรับต่อ ปี 2562 new
http://stang.sc.mahidol.ac.th/survey/elsevier2019.htm
2. Customer Satisfaction Survey ประจำปี new
http://stang.sc.mahidol.ac.th/survey/survey.php
3. การประเมินความพึงพอใจบุคลากรรายบุคคล ณ จุดบริการ
http://intranet.sc.mahidol/stang/rating
4. ความพึงพอใจ และประเมินคุณภาพการจัดฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
http://stang.sc.mahidol.ac.th/training
5. ความพึงพอใจผู้ใช้บริการศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร
https://goo.gl/A4060X
6. รวมแบบสำรวจความพึงพอใจงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
http://stang.sc.mahidol.ac.th/survey

ประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม

1. งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์
http://stang.sc.mahidol.ac.th/bookfair
2. Mini Bookfair
http://stang.sc.mahidol.ac.th/miniBookFair/
3. Stang Library Shopping Book
http://stang.sc.mahidol.ac.th/survey/
4. ยืมไม่อั้น อ่านไม่ยั้ง
http://stang.sc.mahidol.ac.th/survey/

แบบฟอร์มรับข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน

1. กล่องรับข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการแบบออนไลน์
http://stang.sc.mahidol.ac.th/suggestion
2. ใบแสดงความคิดเห็นและสมุดเซ็นต์เยี่ยมชมหน่วยงาน
http://stang.sc.mahidol.ac.th/comment

Facebook

ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
https://www.facebook.com/StangLibrary
Stang Mongkolsuk Library
https://www.facebook.com/StangMongkolsukLibrary
Stang Donation
https://www.facebook.com/StangDonation

โทรศัพท์สายด่วน (Hotline Phones)

ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข 02-201-5714
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศทางวิชาการ 02-201-5726
หน่วยสารสนเทศงานวิจัย 02-201-5890
ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสารห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข 02-201-5717
บริการบทความอิเล็กทรอนิกส์ 02-201-5718
หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ 02-201-5716

เคาน์เตอร์บริการ (Walk-in HelpDesk)

บริการยืม-คืน ชั้น 2
บริการช่วยค้นคว้า ชั้น 2
บริการไอทีชั้น 1

E-mail

อีเมลกลางของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข lisc@mahidol.ac.th
SC Webmaster scwww@mahidol.ac.th

Blog

1. Stang Mongkolsuk Library's Blog
http://stanglibrary.wordpress.com
2. Stang Knowledge Base
http://stang.sc.mahidol.ac.th/kb
3. แนะนำสิ่งพิมพ์มาใหม่
http://stang.sc.mahidol.ac.th/newresources