สำรวจความพึงพอใจ และประเมินคุณภาพการจัดฝึกอบรม ชมรมผู้ใช้ไอทีมหิดล-พญาไท

» ประจำปีงบประมาณ 2553

ลำดับที่
วัน เดือน ปี
หัวข้อฝึกอบรม
1 7 ต.ค. 52 How EndNote can help you with your Research and Thesis รุ่นที่ 29
ภาพข่าว แบบประเมิน
2 2 พ.ย. 52 การสร้าง Poster ผลงานวิจัย ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop รุ่นที่ 8
ภาพข่าว แบบประเมิน
3 4 พ.ย. 52 การสร้าง Presentation แบบมืออาชีพด้วยโปรแกรม Powerpoint รุ่นที่ 2
ภาพข่าว แบบประเมิน
4 6 พ.ย. 52 เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 3
ภาพข่าว แบบประเมิน
5 9 พ.ย. 52 How EndNote can help you with your Research and Thesis รุ่นที่ 30
ภาพข่าว แบบประเมิน
6 12 พ.ย. 52 How EndNote can help you with your Research and Thesis (English Version) รุ่นที่ 2
ภาพข่าว แบบประเมิน
7 17 ก.พ. 53 การใช้งาน Facebook และ Twitter เบื้องต้น รุ่นที่ 1
ภาพข่าว แบบประเมิน
8 18 ก.พ. 53 How EndNote can help you with your Research and Thesis รุ่นที่ 31
ภาพข่าว แบบประเมิน
9 23 ก.พ. 53 Zotero: An Endnote alternative รุ่นที่ 1
ภาพข่าว แบบประเมิน
10 24 ก.พ. 53 การสร้าง Poster ผลงานวิจัย ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop รุ่นที่ 9
ภาพข่าว แบบประเมิน
11 25 ก.พ. 53 การใช้งาน Facebook และ Twitter เบื้องต้น รุ่นที่ 2
ภาพข่าว แบบประเมิน
12 26 ก.พ. 53 การติดตั้ง Windows และโปรแกรมสามัญประจำเครื่อง รุ่นที่ 5
ภาพข่าว แบบประเมิน
13 18 มี.ค. 53 Zotero: An Endnote alternative รุ่นที่ 2
ภาพข่าว แบบประเมิน
14 22 มี.ค. 53 การสร้าง Presentation แบบมืออาชีพด้วยโปรแกรม Powerpoint รุ่นที่ 3
ภาพข่าว แบบประเมิน
15 23 มี.ค. 53 การสร้าง Poster ผลงานวิจัย ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop รุ่นที่ 10
ภาพข่าว แบบประเมิน
16 24 มี.ค. 53 How EndNote can help you with your Research and Thesis (English Version) รุ่นที่ 3
ภาพข่าว แบบประเมิน
17 25 มี.ค. 53 เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 4
ภาพข่าว แบบประเมิน
18 15 มิ.ย. 53 การใช้งาน Facebook และ Twitter เบื้องต้น (เทคนิคการใช้ Facebook ให้ปลอดภัย) รุ่นที่ 3
ภาพข่าว แบบประเมิน
19 16 มิ.ย. 53 How EndNote can help you with your Research and Thesis รุ่นที่ 32
ภาพข่าว แบบประเมิน
20 17 มิ.ย. 53 การใช้งาน Blog by Wordpress รุ่นที่ 1
ภาพข่าว แบบประเมิน
21 23 มิ.ย. 53 Zotero: An Endnote alternative รุ่นที่ 3
ภาพข่าว แบบประเมิน
22 22 ก.ค. 53 Zotero : An Endnote alternative รุ่นที่ 4
ภาพข่าว แบบประเมิน
23 23 ก.ค. 53 การสร้าง Presentation แบบมืออาชีพด้วยโปรแกรม Powerpoint รุ่นที่ 4
ภาพข่าว แบบประเมิน
24 29 ก.ค. 53 How EndNote can help you with your Research and Thesis รุ่นที่ 33
ภาพข่าว แบบประเมิน
25 25 ส.ค. 53 เทคนิคการใช้งาน Facebook และ Twitter แบบมืออาชีพ รุ่นที่ 3
ภาพข่าว แบบประเมิน
26 30 ส.ค. 53 เทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote (เบื้องต้น) รุ่นที่ 34
ภาพข่าว แบบประเมิน
27 17 ก.ย. 53 Zotero - Free Reference Management Software รุ่นที่ 5
ภาพข่าว แบบประเมิน
28 20 ก.ย. 53 การตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกผลงานวิชาการด้วย Turnitin 2 (สำหรับอาจารย์และบุคลากร)
ภาพข่าว แบบประเมิน
29 22 ก.ย. 53 การตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกผลงานวิชาการด้วย Turnitin 2 (สำหรับนักศึกษา)
ภาพข่าว แบบประเมิน
30 23 ก.ย. 53 Presentation แบบมืออาชีพด้วย PowerPoint 2007 รุ่นที่ 5
ภาพข่าว แบบประเมิน
31 30 ก.ย. 53 การใช้ Photoshop เบื้องต้น
ภาพข่าว แบบประเมิน

 

สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ 2554
สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ 2553
สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ 2552