สำรวจความพึงพอใจ และประเมินคุณภาพการจัดฝึกอบรม ชมรมผู้ใช้ไอทีมหิดล-พญาไท

» ประจำปีงบประมาณ 2554

ลำดับที่
วัน เดือน ปี
หัวข้อฝึกอบรม
1 13 ต.ค. 53 การใช้ Turnitin 2 : Write Cycle (สำหรับอาจารย์และบุคลากร)
ภาพข่าว แบบประเมิน
2 20 ต.ค. 53 การใช้โปรแกรม SPSS ในการประมวลผลการเรียน (ตัดเกรด) รุ่นที่ 1
ภาพข่าว แบบประเมิน
3 22 ต.ค. 53 การตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin 2 (สำหรับนักศึกษา) รุ่นที่ 2
ภาพข่าว แบบประเมิน
4 27 ต.ค. 53 Basic EndNote (English for foreign students) 4th training
ภาพข่าว แบบประเมิน
5 24 พ.ย. 53 การใช้ Adobe Photoshop เบื้องต้นรุ่นที่ 12
ภาพข่าว แบบประเมิน
6 26 พ.ย. 53 เทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote (เบื้องต้น) รุ่นที่ 35
ภาพข่าว แบบประเมิน
7 13 ธ.ค. 53 Zotero - Free Reference Management Software รุ่นที่ 6
ภาพข่าว แบบประเมิน
8 17 ธ.ค. 53 การตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin2 รุ่นที่ 3
ภาพข่าว แบบประเมิน
9 25 ม.ค. 54 การใช้ Adobe Photoshop เบื้องต้น รุ่นที่ 14
ภาพข่าว แบบประเมิน
10 26 ม.ค. 54 Presentation แบบมืออาชีพด้วย Powerpoint 2007 รุ่นที่ 6
ภาพข่าว แบบประเมิน
11 28 ม.ค. 54 การจัดการบรรณานุกรมแบบออนไลน์ด้วย EndNote Web รุ่นที่ 1
ภาพข่าว แบบประเมิน
12 25 ก.พ. 54 การสร้างโปสเตอร์ผลงานวิจัยด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop รุ่นที่ 15
ภาพข่าว แบบประเมิน
13 28 ก.พ. 54 การสร้างแบบประเมินออนไลน์ด้วย Google Docs รุ่นที่ 1
ภาพข่าว แบบประเมิน
14 23 มี.ค. 54 การตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin2 รุ่นที่ 4 (สำหรับนักศึกษา)
ภาพข่าว แบบประเมิน
15 25 มี.ค. 54 เทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X4 (เบื้องต้น) รุ่นที่ 36
ภาพข่าว แบบประเมิน
16 30 มี.ค. 54 การตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกผลงานวิชาการด้วย Turnitin 2 รุ่นที่ 1 (สำหรับอาจารย์และบุคลากร)
ภาพข่าว แบบประเมิน
17 25 เม.ย. 54 การตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin2 รุ่นที่ 5 (สำหรับนักศึกษา)
ภาพข่าว แบบประเมิน
18 27 เม.ย. 54 เทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X4 (เบื้องต้น) รุ่นที่ 37
ภาพข่าว แบบประเมิน
19 28 เม.ย. 54 การตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกผลงานวิชาการด้วย Turnitin 2 รุ่นที่ 2 (สำหรับอาจารย์และบุคลากร)
ภาพข่าว แบบประเมิน
20 25 พ.ค. 54 การสร้างแบบประเมินออนไลน์ด้วย Google Docs รุ่นที่ 2
ภาพข่าว แบบประเมิน
21 30 พ.ค. 54 เทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X4 (เบื้องต้น) รุ่นที่ 38
ภาพข่าว แบบประเมิน
22 23 มิ.ย. 54 การตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกผลงานวิชาการด้วย Turnitin2 (สำหรับอาจารย์และบุคลากร) รุ่นที่ 3
ภาพข่าว แบบประเมิน
23 29 มิ.ย. 54 การจัดรูปแบบเอกสารด้วย MS Word 2007 แบบมืออาชีพ รุ่นที่ 1
ภาพข่าว แบบประเมิน
24 30 มิ.ย. 54 Zotero - Free Reference Management Software รุ่นที่ 7
ภาพข่าว แบบประเมิน
25 24 ส.ค. 54 Basic EndNote (English for foreign students) 5th training
ภาพข่าว แบบประเมิน
26 25 ส.ค. 54 การตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin2 รุ่นที่ 6 (สำหรับนักศึกษา)
ภาพข่าว แบบประเมิน
27 31 ส.ค. 54 การสร้างภาพกราฟิกประกอบรายงาน โปสเตอร์ผลงานวิชาการ ด้วย Adobe Illustrator รุ่นที่ 1
ภาพข่าว แบบประเมิน
28 19 ก.ย. 54 เทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X4 (เบื้องต้น) รุ่นที่ 39
ภาพข่าว แบบประเมิน
29 21 ก.ย. 54 การสร้างโปสเตอร์ผลงานวิจัยด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop รุ่นที่ 16
ภาพข่าว แบบประเมิน
30 28 ก.ย. 54 การสร้างภาพกราฟิกประกอบรายงาน โปสเตอร์ผลงานวิชาการ ด้วย Adobe Illustrator รุ่นที่ 2
ภาพข่าว แบบประเมิน

 

สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ 2554
สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ 2553
สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ 2552