สำรวจความพึงพอใจ และประเมินคุณภาพการจัดฝึกอบรม ชมรมผู้ใช้ไอทีมหิดล-พญาไท

» ประจำปีงบประมาณ 2555

ลำดับที่
วัน เดือน ปี
หัวข้อฝึกอบรม
1 20 ม.ค. 55 การใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม Mendeley
ภาพข่าว แบบประเมิน
2 27 ก.พ. 55 การอบรมเทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X4 (เบื้องต้น) รุ่นที่ 40
ภาพข่าว แบบประเมิน
3 29 ก.พ. 55 การอบรมเทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X4 (ขั้นสูง) รุ่นที่ 1
ภาพข่าว แบบประเมิน
4 6 มี.ค. 55 อบรมการตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin (สำหรับนักศึกษา) รุ่นที่ 7
ภาพข่าว แบบประเมิน
5 20 มี.ค. 55 The 1st training on Turnitin : Plagiarism checking software for foreign students
ภาพข่าว แบบประเมิน
6 28 มี.ค. 55 อบรมการจัดการบรรณานุกรมแบบออนไลน์ด้วย EndNote Web รุ่นที่ 2
ภาพข่าว แบบประเมิน
7 25 เม.ย. 55 อบรมการสร้างสิ่งพิมพ์ระดับมืออาชีพด้วย MS Publisher 2010 รุ่นที่ 1
ภาพข่าว แบบประเมิน
8 26 เม.ย. 55 อบรม เทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X4 เบื้องต้น รุ่นที่ 41
ภาพข่าว แบบประเมิน
9 27 เม.ย. 55 อบรมเทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X4 ขั้นสูง รุ่นที่ 2
ภาพข่าว แบบประเมิน
10 10 พ.ค. 55 อบรมการตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกผลงานวิชาการด้วย TurnItin (สำหรับอาจารย์และบุคลากร) รุ่นที่ 4
ภาพข่าว แบบประเมิน
11 16 พ.ค. 55 อบรมการตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin (สำหรับนักศึกษา) รุ่นที่ 8
ภาพข่าว แบบประเมิน
12 30 พ.ค. 55 การสร้างกราฟเพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ด้วย Sigma Plot รุ่นที่ 1
ภาพข่าว แบบประเมิน
13 21 มิ.ย. 55 การใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม Mendeley
ภาพข่าว แบบประเมิน
14 29 มิ.ย. 55 การสร้างแบบประเมินออนไลน์ด้วย Survey Monkey รุ่นที่ 1
ภาพข่าว แบบประเมิน
15 26 ก.ค. 55 อบรมเทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X4 รุ่นที่ 42
ภาพข่าว แบบประเมิน
16 30 ก.ค. 55 อบรมการตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin (สำหรับนักศึกษา) รุ่นที่ 9
ภาพข่าว แบบประเมิน
17 14 พ.ย. 55 อบรมการประเมินแบบสอบถามด้วย SPSS
ภาพข่าว แบบประเมิน

   • โครงการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Literacy)

ลำดับที่
วัน เดือน ปี
หัวข้อฝึกอบรม
1 30 เม.ย. 55 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต แนะนำแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ และเทคนิคสืบค้นข้อมูลทางวิชาการ
ภาพข่าว แบบประเมิน
2 14 พ.ค. 55 อบรมการออกแบบและสร้าง Template และการใช้สื่อผสมใน Slide presentation ด้วยโปรแกรม MS PowerPoint 2010
ภาพข่าว แบบประเมิน
3 15 พ.ค. 55 อบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Dreamweaver และการสร้างภาพกราฟิก ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS5
ภาพข่าว แบบประเมิน
4 21 พ.ค. 55 การใช้ function ในการประมวลผลข้อมูลการทดลองและการสร้างกราฟด้วยโปรแกรม MS Excel 2010
ภาพข่าว แบบประเมิน
5 28 พ.ค. 55 การจัดรูปแบบของหน้าเอกสาร การสร้างสารบัญและดัชนี และการทำจดหมายเวียนด้วยโปรแกรม MS Word 2010
ภาพข่าว แบบประเมิน

 

 

สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ 2554
สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ 2553
สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ 2552