Mahidol's logo
Welcome to Stang Mongkolsuk Training Center
MAY 2018

เทคนิคการใช้ EndNote X8 เบื้องต้น รุ่นที่ 64

24 May 2018 13:30-16:30 at P114

แนะนำการใช้โปรแกรม EndNote X8 ซึ่งเป็นโปรแกรมเวอร์ชั่นล่าสุดในการเก็บรวบรวม และจัดการเอกสารอ้างอิง ข้อมูลบรรณานุกรมที่มีประโยชน์ในการศึกษาและทำวิจัย การบำรุงรักษาข้อมูล จนถีงการนำไปใช้ประกอบการเขียนรายงานวิจัย วิทยานิพนธ์

หัวข้อการอบรมประกอบด้วย

1. คุณสมบัติและองค์ประกอบของโปรแกรม EndNote และการใช้งาน

2. การป้อนข้อมูลและการนำเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ

 • Manual type
 • Import from PDF
 • Direct export from databases (Pubmed, SCOPUS, ScienceDirect and several famous databases)

3. How to attached PDF file to Endnote library

4. Data maintenance (find duplicate command)

5. Writing a manuscript

Lecturer: สรวง อุดมวรภัณฑ์
Room: P114
Handout: EndNote Training Handout
Seats: 35
Participants
1. Miss Bua Yentee
2. Miss Patch Thongthaisong
3. Miss Vajee Petphong
4. Mr. Nopphadol Jan-eaim
5. Miss thitima jareruttanarungruang
6. Miss ทิฆัมพร เหลืองวัฒนวิไล
7. Miss Natthanich Phaijitjinda
8. Miss สุดารัตน์ พรสุวรรณ์
9. Miss กนกวรรณ เกื้อพรธรรมกุล
10. Miss ธนัชพร ศรีมี
11. Miss Kanokwan Ongkakard
12. Miss Yosita Yingcharoenlappol
13. Miss กัญชลาพร จิระไตรพร
14. Miss Ploy Naree
15. Mr. ไวกูณฐ์ มุกดา
16. Miss ภัทรวดี ขันพระแสง
17. Miss ปภัสสร โสดา
18. Miss พิชญ์สินี รัตนลือชากุล
19. Miss ณัชชา ฤกษ์ถนอม
20. Miss ภัทราวรรณ​ สงวนสุทธิกุล​
21. Miss นภัตชยา ทองสม
22. Miss ศิริรัตน์ สถานสุข
23. Miss เพ็ญพิตรา เนื่องพิมพ์

การใช้ MS Word สำหรับเขียนรายงานและวิทยานิพนธ์ รุ่นที่ 11

30 May 2018 13:30-16:30 at P114

แนะนำ การใช้โปรแกรม MS Word 2016 เพื่อจัดรูปแบบของรายงานบทความวิชาการและวิทยานิพนธ์ตามรูปแบบที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

การอบรมจะอาศัยข้อกำหนดวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัยเป็นตัวอย่าง

คำสั่งและหัวข้อการอบรม :

 • เทคนิค เครื่องมือและสัญลักษณ์ที่ควรรู้เพื่อใช้ในการจัดรูปแบบเอกสารด้วย MS Word อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การตั้งค่าอักษรในเอกสาร (Formatting text) และการใช้สไตล์สำหรับจัดย่อหน้า (paragraph style)
 • การตั้งค่าหน้ากระดาษ และกำหนดเลขหน้าแบบต่างๆ
 • การกำหนด header และ footer ของเอกสาร
 • การแบ่ง section เอกสาร
 • การสร้างสารบัญ (table of content)
 • การจัดการเอกสารที่มีความยาวด้วย Master document
 • เครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง (Spelling & Grammar checking)
 • การติดตามการแก้ไขเอกสาร (Review)

Lecturer: อ.สรวง อุดมวรภัณฑ์
Room: P114
Handout: การใช้ MS Word สำหรับเขียนรายงานและวิทยานิพนธ์ (แก้ไข กรกฏาคม 2560)
Seats: 35
Participants
1. Mr. วันเฉลิม เย็นใจ
2. Miss Vajee Petphong
3. Mr. อภิชัย อินทะนิน
4. Miss มินตรา ทองดี
5. Mr. จักษวัชร์ สง่าวิทยากร
6. Miss Apinya Obma
7. Miss หฤทัย เพ็ชรวิเศษ
8. Miss สุดารัตน์ พรสุวรรณ์
9. Miss ธัญลักษณ์ เกษตรกาลาม์
10. Miss ศิริรัตน์ สถานสุข
11. Miss เพ็ญพิตรา เนื่องพิมพ์
12. Miss Ploy Naree
13. Miss นภัตชยา ทองสม
14. Miss ศิริลักษณ์ เพิ่มพูล
15. Miss ณัฐมน กำแพงเศรษฐ
16. Miss กนกวรรณ เกื้อพรธรรมกุล
17. Miss Kanya tongtapair

เทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X8 ขั้นสูง รุ่นที่ 19

31 May 2018 13:30-16:00 at P114

แนะนำคำสั่งใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาใน EndNoteและเทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote เพิ่มเติมจากการอบรมในหัวข้อ “เทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X8 เบื้องต้น"

 • Import PDF สำหรับนำข้อมูลบรรณานุกรมจากเอกสารที่อยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF เข้าไฟล์ library ของ EndNote ได้โดยตรงโดยไม่ต้องไปค้นหาจากฐานข้อมูลออนไลน์
 • Find full text คำสั่งให้ EndNote ทำการดาวน์โหลดเอกสารบทความฉบับเต็ม (PDF full text) จากเว็บไซต์ของวารสารเข้ามาเก็บเป็นไฟล์แนบ (attached file) ของ library
 • การสร้างรายการบรรณานุกรมสำหรับทำวิทยานิพนธ์ (format paper และการใช้คุณสมบัติ MS Word master document)
 • การแก้ไขปัญหาเมื่อไม่พบ output style สำหรับวารสารที่ต้องการ
  • การแก้ไของค์ประกอบของโปรแกรม EndNote แบบกำหนดตัวเลือก (custom installation)
  • ดาวน์โหลดและติดตั้ง output style จากเว็บไซต์ของ EndNote custom support
  • การแก้ไข EndNote output style
  แนะนำ MS Word template สำหรับวารสารวิชาการที่มากับโปรแกรม EndNote


คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

เคยผ่านการอบรมการใช้งานโปรแกรม EndNote มาแล้วสามารถใช้คำสั่งพื้นฐานของ EndNote ในการนำข้อมูลจากแหล่งข้อมูลประเภทต่างๆ เข้า EndNote library การแนบไฟล์ (attached file) เข้า library และการแทรกรายการอ้างอิง (reference) จาก EndNote library เข้าเอกสาร manuscriptจะไม่มีการทบทวนคำสั่งพื้นฐานในระหว่างการอบรม

Lecturer: สรวง อุดมวรภัณฑ์
Room: P114
Seats: 35
Participants
1. Miss Vajee Petphong
2. Miss thitima jareruttanarungruang
3. Miss Ticomporn Luangwattanawilai
4. Miss Vajee Petphong
5. Miss หฤทัย เพ็ชรวิเศษ
6. Miss ธัญลักษณ์ เกษตรกาลาม์

JUNE 2018

การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Springer Nature

22 June 2018 09:00-12:00 at P114

แนะนำการสืบค้นทรัพยากรที่บอกรับจากสำนักพิมพ์ Springer Nature

9:00 – 9:45 น. การใช้งานฐานข้อมูล Springer (Journals)
9:45 – 10:30 น. การใช้งานฐานข้อมูล Springer (e-Books)
10:30 – 10:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10:45 – 11:30 น. การใช้งานฐานข้อมูล Springer (Protocols)
11:30 – 12:00 น. การใช้งานฐานข้อมูล Nature

Lecturer: วิทยากรจาก Springer Nature
Room: P114
Seats: 45
Participants
1. Miss thitima jareruttanarungruang
2. Miss Vajee Petphong


Our Lecturer

Varasaya Soonthornsarathool

Microsoft Office, Google App

Pichit Leerungnavarat

Linux, Computing Cluster

Kanchit Boonruang

Journal databases

Suang Udomvaraphunt

Journal databases, Endnote, TurnItIn


Our Training
training cover
training cover
training cover
training cover