logo

ข้อมูลการจัดงาน

โครงการจัดงาน "มหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 12"
(12th Mahidol-Phayathai BookFair)

วันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2561
ณ บริเวณลานตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

หลักการและเหตุผล         

งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เล็งเห็นถึงความสำคัญของการแสวงหาความรู้และเพื่อนำพาคณะวิทยาศาสตร์ ก้าวไปสู่ "สังคมรักการอ่าน" จึงได้ริเริ่มจัดงาน "มหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์" ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2548 และได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลากว่าสิบปี โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมนิสัยการรักการอ่านให้แก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 Excellence in outcome-based education for globally – competent graduates ของมหาวิทยาลัยมหิดล ภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายหนังสือตำราวิชาการภาษาไทยและต่างประเทศที่ผ่านการ คัดสรรจากสำนักพิมพ์ที่ได้รับการยอมรับจากแวดวงวิชาการ เป็นโอกาสอันดีที่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร จะได้เลือกซื้อหนังสือที่มีคุณภาพ ในราคายุติธรรม สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ยังออกร้านจำหน่ายหนังสือทั่วไปทั้งประเภทสารคดีและบันเทิงคดี เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้นอกตำรา ช่วยจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เติมเต็มให้นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์ที่ดี เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ และส่งเสริมการอ่าน ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ภายในเขตพื้นที่พญาไท และบริเวณใกล้เคียง 
2. เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ รวมทั้งคณะและสถาบันอื่นๆของมหาวิทยาลัยมหิดล และบุคคลภายนอกทั่วไป มีโอกาสเลือกซื้อหนังสือทุกประเภทได้อย่างหลากหลายในราคาลดพิเศษ 
3. เป็นส่วนหนึ่งของการบริการสู่ชุมชนของคณะวิทยาศาสตร์ 
4. เป็นการจัดกิจกรรมพิเศษ หารายได้สมทบทุนพัฒนาห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข

ผู้รับชอบโครงการ

คณะกรรมการจัดงาน มหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 02-201-5710โทรสาร 02-354-7144
เว็บไซต์ http://stang.sc.mahidol.ac.th  อีเมล lisc@mahidol.ac.th

ระยะเวลาจัดงาน

ระยะเวลา 4 วัน

สถานที่จัดงาน

บริเวณลานรอบตึกกลม  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักศึกษาและบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และคณะ สถาบันใกล้เคียง  มีโอกาสเลือกซื้อหนังสือตำราและหนังสืออื่นๆ ทุกประเภทได้อย่างหลากหลายในราคาลดพิเศษ 
2. มีบรรยากาศของการเรียนรู้และการรักการอ่านมากขึ้น ในกลุ่มของนักศึกษา และบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ คณะ/สถาบันอื่นๆ ในเขตพญาไท รวมทั้งนักเรียนและประชาชนทั่วไป 
3. เกิดกิจกรรมการบริการสู่ชุมชน เสริมสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะวิทยาศาสตร์ 
4. สร้างรายได้เพื่อใช้ในการพัฒนาห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน (PDF)