ติดตามผลการสั่งซื้อหนังสือ

(ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 16 มกราคม 2561)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมภพ แสนสมบูรณ์สุข บรรณารักษ์งานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ (โทร. 5717)
งบประมาณจัดซื้อหนังสือ ปี 2561 จำนวน 2,000,000 บาท ใช้ไปทั้งสิ้น 474,900.20 บาท คงเหลือ 1,525,099.80 บาท
งบประมาณจัดซื้อหนังสือ (งบบัณฑิตวิทยาลัย) ปี 2560 จำนวน 236,650 บาท ใช้ไปทั้งสิ้น 236,027.65 บาท คงเหลือ 622.35 บาท
ชื่อหนังสือ ผู้แต่ง/บรรณาธิการ ปีพิมพ์/Ed. ผู้เสนอ ภาควิชา/หน่วยงาน/หลักสูตร ราคา หมายเหตุ สรุปผล

The Book of Cells: A Breviary of Cytopathology

Richard Mac DeMay

2016 ผศ.ดร.วรวิทย์ ศุภมั่งมี กายวิภาคศาสตร์ 7,526.75 สำหรับสอน นักศึกษาบัณฑิตสาขากายวิภาคสาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง SCAN 520, 521, 522 และ 622 กำลังสั่งซื้อ/12,2017

Dermatopathology of Tropical Diseases

Omar P Sangueza

2017 อ.นพ.ชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง กายวิภาคศาสตร์ 4,321.80 ประกอบการเรียนรายวิชา SCID ของ นศพ.ปี2 และ 3 และหลักสูตรบัณฑิตของภาควิชาฯ

On Catalog

Diagnostic Dermatopathology: A Guide to Ancillary Tests Beyond the H&e

Gregory A Hosler

2017 อ.นพ.ชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง กายวิภาคศาสตร์ 2,587.50 ประกอบการเรียนรายวิชา SCID ของ นศพ.ปี2 และ 3 และหลักสูตรบัณฑิตของภาควิชาฯ กำลังสั่งซื้อ/12,2017

Non-Neoplastic Diseases of the Head and Neck

Bruce M. Wenig

2017 ผศ.ดร.วรวิทย์ ศุภมั่งมี กายวิภาคศาสตร์ 7,127.25 สำหรับสอน นักศึกษาบัณฑิตสาขากายวิภาคสาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง SCAN 520, 521, 522 และ 622 กำลังสั่งซื้อ/12,2017

A Notebook of Dermatopathology

Mariya Miteva

2016 ผศ.ดร.วรวิทย์ ศุภมั่งมี กายวิภาคศาสตร์ 2,112.25 สำหรับสอน นักศึกษาบัณฑิตสาขากายวิภาคสาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง SCAN 520, 521, 522 และ 622 กำลังสั่งซื้อ/12,2017

Saponins: Types, Sources and Research

Candice Greene

2016 รศ.ดร.ไกร มีมล กายวิภาคศาสตร์ 3,090.60 For teaching postgrad course (Anatomy/Pathology fields)

On Catalog

Tumors of the Intestines

Elizabeth A. Montgomery

2017 ผศ.ดร.วรวิทย์ ศุภมั่งมี กายวิภาคศาสตร์ 7,010.00 สำหรับสอน นักศึกษาบัณฑิตสาขากายวิภาคสาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง SCAN 520, 521, 522 และ 622

On Catalog

Tumors of the Lymph Node and Spleen

L. Jeffrey Medeiros

2017 ผศ.ดร.วรวิทย์ ศุภมั่งมี กายวิภาคศาสตร์ 8,725.00 สำหรับสอน นักศึกษาบัณฑิตสาขากายวิภาคสาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง SCAN 520, 521, 522 และ 622 ออกให้บริการวันที่ 16/01/61

WHO Classification of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues

S. Swerdlow

2017/5 อ.นพ.ชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง กายวิภาคศาสตร์ 3,442.00 ประกอบการเรียนรายวิชา SCID ของ นศพ.ปี2 และ 3 และหลักสูตรบัณฑิตของภาควิชาฯ กำลังสั่งซื้อ/12,2017

WHO Classification of Tumours of Endocrine Organs 

Ricardo V. Lloyd 

2017/4 อ.นพ.ชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง กายวิภาคศาสตร์ 5,386.50 ประกอบการเรียนรายวิชา SCID ของ นศพ.ปี2 และ 3 และหลักสูตรบัณฑิตของภาควิชาฯ กำลังสั่งซื้อ/12,2017

Corporate value of enterprise risk management : the next step in business management

Sim Segal

2011 ผศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรคู และ อ.ดร.มีโชค ชูดวง คณิตศาสตร์ 0.00 เพื่อไว้ใช้ในการเรียนการสอน และใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการต่อ ยอดงานวิจัย มีฉบับออนไลน์

Introduction to ratemaking and loss reserving for property and casualty insurance

Robert L. Brown

2015/4 ผศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรคู และ อ.ดร.มีโชค ชูดวง คณิตศาสตร์ 3,429.75 เพื่อไว้ใช้ในการเรียนการสอน และใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการต่อ ยอดงานวิจัย กำลังสั่งซื้อ/12,2017

Operations and supply chain management.

Roberta S. Russell

2016 ผศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรคู และ อ.ดร.มีโชค ชูดวง คณิตศาสตร์ 0.00 เพื่อไว้ใช้ในการเรียนการสอน และใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการต่อ ยอดงานวิจัย

รอใบเสนอราคา

Operations research : applications and algorithms

Wayne L. Winston

2004 ผศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรคู และ อ.ดร.มีโชค ชูดวง คณิตศาสตร์ 0.00 เพื่อไว้ใช้ในการเรียนการสอน และใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการต่อ ยอดงานวิจัย มีที่ห้องสมุดอื่น

Understanding actuarial management : the actuarial control cycle

Stuart A. Klugman

2010 ผศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรคู และ อ.ดร.มีโชค ชูดวง คณิตศาสตร์ 9,010.00 เพื่อไว้ใช้ในการเรียนการสอน และใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการต่อ ยอดงานวิจัย กำลังสั่งซื้อ/12,2017

Understanding actuarial practice

Stuart A. Klugman

2012 ผศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรคู และ อ.ดร.มีโชค ชูดวง คณิตศาสตร์ 7,246.25 เพื่อไว้ใช้ในการเรียนการสอน และใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการต่อ ยอดงานวิจัย กำลังสั่งซื้อ/12,2017

Behave : The Biology of Humans at Our Best and Worst

Robert Sapolsky

2017 อ.ดร.ธวัชชัย ชัยจรัสพงษ์ เทคโนโลยีชีวภาพ 1,108.00 เป็นหนังสือที่อธิบายเกี่ยวกับอิทธิพลของยีน สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ต่อพฤติกรรมของมนุษย์ และเหตุผลที่มนุษย์บางครั้งทำเรื่องที่เลวร้าย เช่นการเหยียดผิว การกีดกันคนต่างชาติ สงคราม และอื่นๆ ผมคิดว่าเป็นหนังสือที่นักศึกษาด้านชีววิทยาและสาขาที่เกี่ยวข้องควรอ่าน เพราะมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับสถานการณ์โลกในปัจจุบัน และเป็นการเชื่อมโยงระหว่างองค์ความรู้ด้านชีววิทยากับการนำไปใช้จริงในการอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ ออกให้บริการวันที่ 29/12/60

Case Studies in Medical Toxicology

Leslie R Dye

2017 อ.ดร.พรทิพา กอประเสริฐถาวร  เภสัชวิทยา 5,605.75 ใช้ประกอบการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 รายวิชา SCID 247 และบัณฑิตศึกษา รายวิชา SCPM 508, SCTX 628, SCTX 633 กำลังสั่งซื้อ/06,2017

FastTrack TOEIC grammar

สุทิน พูลสวัสดิ์

2560/4 - ห้องสมุด 238.50 LISC มีปี 2556/3

On Catalog

TOEIC พิชิตได้สบายมาก

นเรศ สุรสิทธิ์

2560 - ห้องสมุด 331.50  

On Catalog

คณิตเศรษฐศาสตร์

วรดี จงอัศญากุล

2560 - ห้องสมุด 0.00  

รอใบเสนอราคา

เคมี เล่ม 1

Raymond Chang

2560/12 - ห้องสมุด 488.75  

On Catalog

เคมีปริมาณวิเคราะห์ เทคนิคและการทดลอง 

พรพรรณ อุดมกาญจนนันท์

2560/2 - ห้องสมุด 263.50  

On Catalog

เคล็ดลับสอบ TOEIC

ธนพล (ลำดวน) จาดใจดี

2560/19 - ห้องสมุด 351.00  

On Catalog

จุลชีววิทยาทางอาหาร

บุญศรี จงเสรีจิตต์

2560 - ห้องสมุด 0.00  

รอใบเสนอราคา

เซลล์และเนื้อเยื่อพืช 

ประศาสตร์ เกื้อมณี 

2560 - ห้องสมุด 162.00  

On Catalog

เตรียมสอบ TOEIC listening & reading test

ณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล

2560 - ห้องสมุด 216.00  

On Catalog

เทคโนโลยีการตรึงเอนไซม์ 

ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล

2560 - ห้องสมุด 165.75  

On Catalog

เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย

ชูศรี วงศ์รัตนะ 

2560/13 - ห้องสมุด 255.00  

On Catalog

กระบวนการและจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องในการผลิตอาหารหมัก

ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์ 

2560 - ห้องสมุด 255.00  

On Catalog

การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ ด้วยแมทมาทิกาและแ มทแลบ

ปราโมทย์ เดชะอำไพ

2560 - ห้องสมุด 467.50  

On Catalog

วัสดุไฮบริดและนาโนคอมพอสิท จากปฏิกิริยาอินเทอร์คาเลชั่น

นิธิมา เคารพาพงศ์

2560 - ห้องสมุด 252.00  

On Catalog

ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++ 

 นเรศ สุรสิทธิ์

2560 - ห้องสมุด 250.75  

On Catalog

สถิติเชิงบรรยาย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบุกเบิก กและกราฟิกทางสถิติด้วยการเขียนโปรแกรม R เบื้องต้น

อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์

2560 - ห้องสมุด 170.00  

On Catalog

สถิติคณิตศาสตร์ 2

สายชล สินสมบูรณ์ทอง

2558/2 - ห้องสมุด 195.50  

On Catalog

สถิติประกันชีวิต

สายชล สินสมบูรณ์ทอง

2560 - ห้องสมุด 170.00  

On Catalog

สรีรวิทยาของพืช

ลิลลี่ กาวีต๊ะ

2560/4 - ห้องสมุด 193.50  

On Catalog

สิงโตนอกคอก

จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท 

2560 - ห้องสมุด 255.00 หนังสือรางวัลซีไรต์ ปี 2560 ออกให้บริการวันที่ 29/12/60

หลักการทำและการเขียนวิทยานิพนธ์และการวิจัย

สุนทร โคตรบรรเทา

2560 - ห้องสมุด 269.10  

On Catalog

หลักสถิติ

กัลยา วานิชย์บัญชา

2560/15 - ห้องสมุด 289.00  

On Catalog

6 Practice Tests for the IELTS

Kaplan

2017 - ห้องสมุด 0.00  

On Catalog

Authentic English Texts For Advanced Learners

Choosri Banditvilai

2016/7 - ห้องสมุด 135.00  

On Catalog

Barron's GRE 

Sharon Weiner Green 

2017/22 - ห้องสมุด 722.50   ออกให้บริการวันที่ 16/01/61

Calculus and Differential Equations with Mathematica

Pramote Dechaumphai

2017 - ห้องสมุด 552.50  

On Catalog

Cancer Evolution

Charles Swanton

2017 - ห้องสมุด 3,949.20   กำลังสั่งซื้อ/12,2017

Collection evaluation in academic libraries : a practical guide for librarians

Karen C. Kohn.

2015 คุณสมภพ แสนสมบูรณ์สุข (บรรณารักษ์) ห้องสมุด 1,508.75   ออกให้บริการวันที่ 16/01/61

Computing for Biologists : Python Programming and Principles

Ran Libeskind-Hadas,

2014 - ห้องสมุด 1,253.75   ออกให้บริการวันที่ 16/01/61

Correct Your English Errors

Tim Collins

2017/2 - ห้องสมุด 437.75  

On Catalog

English collocations in use : advanced : how words work together for fluent and natural English, self-study and classroom use

Felicity O'Dell

2016/2 - ห้องสมุด 725.00   ออกให้บริการวันที่ 16/01/61

English collocations in use : Intermediate : how words work together for fluent and natural English, self-study and classroom use

Michael McCarthy

2016/2 - ห้องสมุด 728.10  

On Catalog

English Prounciation For Thais

David Efron

2017 - ห้องสมุด 224.10  

On Catalog

Entrepreneurship 

Robert D. Hisrich

2017/10 - ห้องสมุด 0.00  

รอใบเสนอราคา

Entrepreneurship : theory, process, practice 

Donald F. Kuratko

2017/10 - ห้องสมุด 0.00  

รอใบเสนอราคา

Essential Statistics

William Navidi

2018/2 - ห้องสมุด 1,011.50   ออกให้บริการวันที่ 16/01/61

Essential Statistics

David S. Moore

2012/2 - ห้องสมุด 3,021.75 เพื่อใช้ประกอบรายวิชา SCMA 188 Statistical Data Analysis I กำลังสั่งซื้อ/12,2017

Essentials of Glycobiology

Ajit Varki

2017/3 - ห้องสมุด 4,736.70  

On Catalog

Evolution

Carl T. Bergstrom 

2016/2 - ห้องสมุด 4,046.00 LISC มีปี 2012 ออกให้บริการวันที่ 16/01/61

Experimental organic chemistry.

Philippa B Cranwell

2017/3 - ห้องสมุด 1,759.5   ออกให้บริการวันที่ 16/01/61

Food Microbiology

Martin R. Adams

2016/4 - ห้องสมุด 1,202.75   ออกให้บริการวันที่ 16/01/61

Food Microbiology: An Introduction

Thomas J. Montville

2017/4 - ห้องสมุด 2,766.75   กำลังสั่งซื้อ/12,2017

Fundamentals of actuarial mathematics

David Promislow

2015/3 - ห้องสมุด 2,210.00 LISC มีปี 2011/2 ออกให้บริการวันที่ 16/01/61

Fundamentals of Fourier Transform Infrared Spectroscopy

Brian C. Smith

2011/2 - ห้องสมุด 4,420.00 LISC มีปี 1996 ออกให้บริการวันที่ 16/01/61

Genetics : from genes to genomes 

Leland H. Hartwell

2017/6 - ห้องสมุด 0.00  

รอใบเสนอราคา

Guide to Life Risk Protection And Planning

Doug Scriven

2013/3 - ห้องสมุด 5,095.75 ประกอบรายวิชา SCMA 359 Principles of Insurance and Superannuation

On Catalog

Histopathology

Guy Orchard

2017/2 - ห้องสมุด 1,572.50   ออกให้บริการวันที่ 16/01/61

Introduction to the Practice of Statistics

David S. Moore

2016/9 - ห้องสมุด 6,492.60 เพื่อใช้ประกอบรายวิชา SCMA 188 Statistical Data Analysis I

On Catalog

LEAP (Learning English For Academic Purposes) 1: Listening And Speaking (Student Book)

Ken Beatty

2017 - ห้องสมุด 450.50  

On Catalog

LEAP (Learning English For Academic Purposes) 1: Read And Writing (Student Book)

Ken Beatty

2017 - ห้องสมุด 450.50  

On Catalog

Linear Algebra: A Modern Introduction

David Poole

2014/4 - ห้องสมุด 2,187.90 เพื่อประกอบรายวิชา SCMA 259 Linear Algebra

On Catalog

Longman Academic Reading 1 

Robert F. Cohen 

2014 - ห้องสมุด 459.00   ออกให้บริการวันที่ 16/01/61

Longman Academic Reading 2

Kim Sanabria 

2014 - ห้องสมุด 459.00   ออกให้บริการวันที่ 16/01/61

Longman Academic Reading 3

Robet F. Cohen

2014 - ห้องสมุด 459.00   ออกให้บริการวันที่ 16/01/61

Longman Academic Reading 4

Robet F. Cohen

2014 - ห้องสมุด 459.00   ออกให้บริการวันที่ 16/01/61

Longman Academic Reading 5 

Elizabeth Bottcher

2014 - ห้องสมุด 459.00   ออกให้บริการวันที่ 16/01/61

Mathematical Statistics: Basic Ideas and Selected Topics, Volume I

Peter J. Bickel 

2015/2 - ห้องสมุด 3,339.00   On Claim

Medical Physiology : Principles for Clinical Medicine

Rodney A. Rhoades

2017/5 - ห้องสมุด 2,431.00 LISC มีปี 2013/4 ออกให้บริการวันที่ 16/01/61

The Official Guide to the TOEFL Test 

-

2017/5 - ห้องสมุด 0.00  

รอใบเสนอราคา

Principles of human physiology 

Cindy L. Stanfield

2017/6 - ห้องสมุด 1,224.00 LISC มีปี 2013/5 ออกให้บริการวันที่ 16/01/61

Read All About It English In Newspapers

Choosri Banditvilai

2017/3 - ห้องสมุด 198.00  

On Catalog

Schaum's Outline of Linear Algebra

Seymour Lipschutz

2017/6 - ห้องสมุด 586.50   ออกให้บริการวันที่ 16/01/61

Seaweed ecology and physiology

Catriona L. Hurd

2014/2 - ห้องสมุด 2,210.00 LISC มีปี 1994 ออกให้บริการวันที่ 16/01/61

Separation Process Principles With Applications Using Process Simulators

J D Seader

2016/4 - ห้องสมุด 3,589.20 LISC มีปี 2006/2 On Claim

Statistics: Concepts and Controversies

David S. Moore

2017/9 - ห้องสมุด 4,287.60  

On Catalog

A student's guide to Python for physical modeling 

Jesse M. Kinder

2015 - ห้องสมุด 772.20  

On Catalog

Student Solutions Manual for Linear Algebra: A Modern Introduction

David Poole

2014/4 - ห้องสมุด 5,596.20 เพื่อประกอบรายวิชา SCMA 259 Linear Algebra กำลังสั่งซื้อ/12,2017

TOEFL iBT Prep Plus 2018-2019

Kaplan Test Prep

2017 - ห้องสมุด 952.00  

On Catalog

TOEFL Power Vocab

Princeton Review 

2017 - ห้องสมุด 0.00  

รอใบเสนอราคา

Writing for the TOEFL iBT

Lin Lougheed

2017/6 - ห้องสมุด 561.00 LISC มีปี 2014/5

On Catalog