รายชื่อวารสาร/นิตยสารไทย ที่มีให้บริการในห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

ชื่อวารสาร : แก่นเกษตร = Khon Kaen Agriculture Journal
เจ้าของ : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ISSN : 0125-0485
ภาษา : ไทย / อังกฤษ
กำหนดออก : ปีละ 4 ฉบับ
เว็บไซต์ : https://ag2.kku.ac.th/kaj/
ห้องสมุดมี: ปีที่ 36-41 พ.ศ.2551-56
ปีที่ 42 ฉบับที่ 1-4 พ.ศ.2557
วัตถุประสงค์ : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านเกษตรศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ชื่อวารสาร : ก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์
เจ้าของ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ISSN : 1513-9980
ภาษา : ไทย
กำหนดออก : ปีละ 2 ฉบับ
เว็บไซต์ : http://sci.bsru.ac.th/sciweb/eMagazine.php/
ห้องสมุดมี: ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2555
ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2558
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เป็นเวทีในการเสนอผลงานทางวิชาการ ในรูปแบบของบทความทางวิชาการและบทความวิจัย รวมถึงผลงานสร้างสรรค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อวารสาร : ความรู้คือประทีป
เจ้าของ : บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ISSN : 0125-8583
ภาษา : ไทย
กำหนดออก : ปีละ 4 ฉบับ
ห้องสมุดมี: ปีที่ 51-58 พ.ศ.2551-58
ปีที่ 59 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2559
วัตถุประสงค์ : นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับความเป็นไทย ทั้งในอดีตและปัจจุบัน
ชื่อวารสาร : คิด Creative Thailand
เจ้าของ : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)
ISSN : --
ภาษา : ไทย
กำหนดออก : รายเดือน
เว็บไซต์ : www.tcdc.or.th/creativethailand/
ห้องสมุดมี: ปีที่ 1 ฉบับที่ 4-8, 10-12 พ.ศ.2553
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2-12 พ.ศ.2553-54
ปีที่ 3-6 พ.ศ.2554-58
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1-9 พ.ศ.2558-59
วัตถุประสงค์ :
ชื่อวารสาร : ชีวจิต
เจ้าของ : บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด
ISSN : 1513-086X
ภาษา : ไทย
กำหนดออก : ราย 2 สัปดาห์
เว็บไซต์ : www.cheewajit.com/
ห้องสมุดมี: ปีที่ 16-19 ฉบับที่ 382-457 พ.ศ.2557-60
ปีที่ 20 ฉบับที่ 458-463 พ.ศ.2560-61
วัตถุประสงค์ :
ชื่อวารสาร : เชียงใหม่เวชสาร = Chiang Mai Medical Bulletin
เจ้าของ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ISSN : 0125-5893
ภาษา : ไทย / อังกฤษ
กำหนดออก : ปีละ 4 ฉบับ
เว็บไซต์ : https://www.tci-thaijo.org/index.php/CMMJ-MedCMJ
ห้องสมุดมี: ปีที่ 42-50 พ.ศ.2546-54
ปีที่ 51 ฉบับที่ 1-2 พ.ศ.2555
วัตถุประสงค์ : นำเสนอบทความด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อวารสาร : ซีเคร็ต = Secret
เจ้าของ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
ISSN : 1906-232X
ภาษา : ไทย
กำหนดออก : ราย 2 สัปดาห์
เว็บไซต์ : www.secret-thai.com
ห้องสมุดมี: ปีที่ 4-8 ฉบับที่ 91-192 พ.ศ. 2555-59
ปีที่ 9 ฉบับที่ 193-216 พ.ศ. 2559-60
ปีที่ 10 ฉบับที่ 217-229 พ.ศ. 2560-61
วัตถุประสงค์ : Secret นิตยสารที่สร้างแรงบันดาลใจ เป็นหลักให้แก่ชีวิต เป็นที่พึ่งทางใจผ่านเนื้อหาที่เข้าใจง่าย อ่านสนุก ให้แง่คิด เคล็ดลับ และแนวทางปฏิบัติเพื่อนำไปสู่ "ความสุขและความสำเร็จในชีวิต"
ชื่อวารสาร : ไซแอนซ์ อิลัสเตรเต็ด = Science Illustrated
เจ้าของ : Post International Media
ISSN : 2229-0346
ภาษา : ไทย
กำหนดออก : รายเดือน
เว็บไซต์ : www.scienceillustratedthailand.com/
ห้องสมุดมี:
no.6-79, 2011-18
วัตถุประสงค์ :
ชื่อวารสาร : โดมทัศน์
เจ้าของ : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ISSN : 0125-555X
ภาษา : ไทย
กำหนดออก : ปีละ 2 ฉบับ
เว็บไซต์ : http://main.library.tu.ac.th/tulib/index.php/library-publications/domtad
ห้องสมุดมี: ปีที่ 24-26 พ.ศ.2546-48
ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2549
ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2550
ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2552
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่งานของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่การใช้ห้องสมุด
3. เพื่อส่งเสริมการค้นคว้าและวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์และความรู้ด้านอื่นๆ
ชื่อวารสาร : เที่ยวรอบโลก = Travel Around the World
เจ้าของ : บริษัท อทิตตา พับลิเคชั่น จำกัด
ISSN : 0125-8565
ภาษา : ไทย
กำหนดออก : ปีละ 12 ฉบับ
เว็บไซต์ : www.tiewroblok.com
ห้องสมุดมี: ปีที่ 24-35 ฉบับที่ 285-420 พ.ศ.2549-60
ปีที่ 36 ฉบับที่ 421-425 พ.ศ.2560-61
วัตถุประสงค์ : นำเสนอบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว แนะนำการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ
ชื่อวารสาร : ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ = Thai Pharmaceutical and Health Science Journal
เจ้าของ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ISSN : 1905-3460
ภาษา : ไทย
กำหนดออก : ปีละ 4 ฉบับ
เว็บไซต์ : http://ejournals.swu.ac.th/index.php/pharm
ห้องสมุดมี: ปีที่ 4 ฉบับที่ 2-4 พ.ศ.2552
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1-4 พ.ศ.2553
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1-4 พ.ศ.2557
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1-3 พ.ศ.2558
วัตถุประสงค์ :
ชื่อวารสาร : บ้านและสวน
เจ้าของ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
ISSN : 0125-1996
ภาษา : ไทย
กำหนดออก : ปีละ 12 ฉบับ
เว็บไซต์ : www.baanlaesuan.com
ห้องสมุดมี: ปีที่ 33 ฉบับที่ 390-396 พ.ศ. 2552
ปีที่ 34 ฉบับที่ 397-408 พ.ศ.2552-53
ปีที่ 35 ฉบับที่ 409, 411-420 พ.ศ.2553-54
ปีที่ 36 ฉบับที่ 421-424, 426-428, 430-431 พ.ศ.2554-55
ปีที่ 37 ฉบับที่ 433, 435, 442-443 พ.ศ.2555-56
ปีที่ 38 ฉบับที่ 446, 452-455 พ.ศ.2557
ปีที่ 39-41 ฉบับที่ 457-492 พ.ศ.2557-60
ปีที่ 42 ฉบับที่ 493-497 พ.ศ.2560-61
วัตถุประสงค์ :
นิตยสาร "บ้านและสวน" ได้มุ่งเน้นที่จะสร้างสรรค์นิตยสารเกี่ยวกับการตกแต่งบ้าน และการจัดสวน กับจุดมุ่งหมายที่ต้องการจะนำเสนออีกหนึ่งคุณภาพสู่วงการนิตยสารของประเทศไทย
ชื่อวารสาร : พุทธชินราชเวชสาร = Buddhachinaraj Medical Journal
เจ้าของ : โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
ISSN : 0125-7560
ภาษา : ไทย / อังกฤษ
กำหนดออก : ปีละ 3 ฉบับ
เว็บไซต์ : https://www.tci-thaijo.org/index.php/BMJ
ห้องสมุดมี: ปีที่ 26-33 พ.ศ.2552-59
ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560
วัตถุประสงค์ :
1. เผยแพร่งานวิจัยและความรู้ทางวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
2. เป็นเวทีเสนอผลงานทางวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อส่งเสริมการค้นคว้าวิจัย
3. เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและข่าวสารทางวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ชื่อวารสาร : มติชนสุดสัปดาห์
เจ้าของ : บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
ISSN : 1686-8196
ภาษา : ไทย
กำหนดออก : รายสัปดาห์
ห้องสมุดมี: ปีที่ 32 ฉบับที่ 1638-1679 พ.ศ.2555
ปีที่ 33 ฉบับที่ 1680-1732 พ.ศ.2555-56
ปีที่ 34 ฉบับที่ 1733-1784 พ.ศ.2556-57
ปีที่ 35 ฉบับที่ 1785-1836 พ.ศ.2557-58
ปีที่ 36 ฉบับที่ 1837-1888 พ.ศ.2558-59
ปีที่ 37 ฉบับที่ 1889-1940 พ.ศ.2559-60
ปีที่ 38 ฉบับที่ 1941-1953 พ.ศ.2560-61
วัตถุประสงค์ :
นำเสนอข่าวสาร บทความทั่วไป บทความพิเศษ ทางด้านการศึกษา การเมือง เศรษฐกิจ
หมายเหตุ : ฉบับที่ 1630-1632 บริษัทจัดจำหน่ายได้มีจดหมายแจ้งมาว่าไม่สามารถจัดส่งนิตยสารฉบับดังกล่าวได้ เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วม
ชื่อวารสาร : มหิดลสาร = Mahidol University Wisdom of the Land
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยมหิดล
ISSN : 0125-2528
ภาษา : ไทย
กำหนดออก : รายเดือน
เว็บไซต์ : www.mahidol.ac.th/th/gazette/
ห้องสมุดมี: ปีที่ 34-35 พ.ศ.2552-53
ปีที่ 36 ฉบับที่ 1-8, 10-12 พ.ศ.2554
ปีที่ 37 ฉบับที่ 1-2, 4-9, 11-12 พ.ศ.2555
ปีที่ 38 พ.ศ.2556
ปีที่ 39 ฉบับที่ 2-11 พ.ศ.2557
ปีที่ 40 ฉบับที่ 1-12 พ.ศ.2558
วัตถุประสงค์ : นำเสนอข่าวสาร บทความทั่วไป บทความพิเศษ ทางด้านการศึกษา การเมือง เศรษฐกิจ
ชื่อวารสาร : ยางไทย
เจ้าของ : บริษัท ที.อาร์.ไอ.โกลบอล จำกัด
ISSN : 1906-7704
ภาษา : ไทย
กำหนดออก : รายเดือน
ห้องสมุดมี: ปีที่ 5 ฉบับที่ 6-12 พ.ศ.2557
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1-12 พ.ศ.2558
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1-6 พ.ศ.2559
วัตถุประสงค์ :
ชื่อวารสาร : วชิรเวชสาร = Vajira Medical Journal
เจ้าของ : วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
ISSN : 0125-1252
ภาษา : ไทย / อังกฤษ
กำหนดออก : ปีละ 3 ฉบับ
เว็บไซต์ : https://tci-thaijo.org/index.php/VMED
ห้องสมุดมี: ปีที่ 52-59 พ.ศ.2551-58
ปีที่ 60 ฉบับที่ 1-4 พ.ศ.2559
วัตถุประสงค์ : เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการทางการแพทย์ หรือข้อมูลใหม่ที่ได้จากการศึกษาวิจัยในรูปแบบต่างๆ
ชื่อวารสาร : วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ = Bulletin of the Department of Medical Sciences
เจ้าของ : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ISSN : 0125-684X
ภาษา : ไทย / อังกฤษ
กำหนดออก : ปีละ 4 ฉบับ
ห้องสมุดมี: ปีที่ 45-54 พ.ศ.2546-55
ปีที่ 55 ฉบับที่ 3-4 พ.ศ.2556
ปีที่ 56-58 พ.ศ.2557-59
ปีที่ 59 ฉบับที่ 1-3 พ.ศ.2560
วัตถุประสงค์ : เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกสาขา
ชื่อวารสาร : วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เจ้าของ : กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ISSN : 0857-7617
ภาษา : ไทย
กำหนดออก : ปีละ 3 ฉบับ
ห้องสมุดมี: ปีที่ 52-54 ฉบับที่ 164-172 พ.ศ.2547-49
ปีที่ 55 ฉบับที่ 173, 175 พ.ศ.2550
ปีที่ 56 ฉบับที่ 176-178 พ.ศ.2551
ปีที่ 57 ฉบับที่ 179,181 พ.ศ.2552
ปีที่ 58 ฉบับที่ 182 พ.ศ.2553
ปีที่ 59 ฉบับที่ 186 พ.ศ.2554
วัตถุประสงค์ : เผยแพร่บทความทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ นำเสนอกิจกรรมและข่าวทั่วไปของหน่วยงาน
ชื่อวารสาร : วารสารการพัฒนาความรู้เชิงลึกในงานสายสนับสนุน = = Supporting Work Insight Knowledge Development
เจ้าของ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ISSN : 1906-8956
ภาษา : ไทย
กำหนดออก : ปีละ 2 ฉบับ
เว็บไซต์ : -
ห้องสมุดมี: ปีที่ 1 ฉบับที่ 1-2 พ.ศ.2553, 2556
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2557
วัตถุประสงค์ :
ชื่อวารสาร : วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต
เจ้าของ : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ISSN : 2286-9824
ภาษา : ไทย
กำหนดออก : ราย 4 เดือน
เว็บไซต์ : http://3ls.thaicyberu.go.th/journal/
ห้องสมุดมี: ปีที่ 1 ฉบับที่ 1, 3 พ.ศ.2556
ปีที่ 2-3 พ.ศ.2557-58
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2-3 พ.ศ.2559
วัตถุประสงค์ :
ชื่อวารสาร : วารสารการเวก
เจ้าของ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ISSN : 1686-7408
ภาษา : ไทย
กำหนดออก : ปีละ 2 ฉบับ
ห้องสมุดมี: ปีที่ 6-7 พ.ศ.2553-54
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2555
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2556
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2557
วัตถุประสงค์ : -
ชื่อวารสาร : วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม = Thailand Journal of Health Promotion and Environmental Health
เจ้าของ : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ISSN : 0859-5453
ภาษา : ไทย
กำหนดออก : ปีละ 4 ฉบับ
ห้องสมุดมี: ปีที่ 31-39 พ.ศ.2551-59
ปีที่ 40 ฉบับที่ 1-3 พ.ศ.2560
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ และวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อเผยแพร่ผลงานค้นคว้า และวิจัยของนักวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนทัศนคติ ข้อคิดเห็น และข่าวสาร และเป็นสื่อสัมพันธ์ในวงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ชื่อวารสาร : วารสารกีฏและสัตววิทยา
เจ้าของ : สมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย
ISSN : 0125-3794
ภาษา : ไทย
กำหนดออก : ปีละ 2 ฉบับ
ห้องสมุดมี: ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2551
ปีที่ 27-33 พ.ศ.2552-58
ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2559
วัตถุประสงค์ :
ชื่อวารสาร : วารสารเกษตรนเรศวร = Naresuan Agriculture Journal
เจ้าของ : คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
ISSN : 0859-3027
ภาษา : ไทย / อังกฤษ
กำหนดออก : ปีละ 2 ฉบับ
ห้องสมุดมี: ปีที่ 13 ฉบับที่ 1-2 พ.ศ.2554
ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2555
วัตถุประสงค์ :
ชื่อวารสาร : วารสารเกษตรพระจอมเกล้า = King Mongkut’s Agricultural Journal
เจ้าของ : คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
ISSN : 0857-0108
ภาษา : ไทย / อังกฤษ
กำหนดออก : ปีละ 3 ฉบับ
ห้องสมุดมี: ปีที่ 26-34 พ.ศ.2551-59
ปีที่ 35 ฉบับที่ 1-2 พ.ศ.2560
วัตถุประสงค์ :
1. เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความก้าวหน้าของผลงานและวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
2. เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนแนวความคิดเห็นและความรู้ทางด้านวิชาการ หรือประสบการณ์ของผู้ที่อยู่ในวงการเกษตร
3. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสถาบันต่างๆ
ชื่อวารสาร : วารสารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ = Journal of Faculty of Science and Technology Thammasat University
เจ้าของ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
ISSN : 2228-8481
ภาษา : ไทย / อังกฤษ
กำหนดออก : ปีละ 1 ฉบับ
ห้องสมุดมี: ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2552-53
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553-54
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่จากผลงานวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักศึกษา อาจารย์และนักวิจัยสู่สาธารณชน
ชื่อวารสาร : วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่ = Bulletin of Chiang Mai Associated Medical Sciences
เจ้าของ : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ISSN : 0125-5347
ภาษา : ไทย / อังกฤษ
กำหนดออก : ปีละ 3 ฉบับ
ห้องสมุดมี: ปีที่ 41-42 พ.ศ.2551-52
ปีที่ 43 ฉบับที่ 2-3 พ.ศ.2553
ปีที่ 44-47 พ.ศ.2554-57
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิคกิจกรรมบำบัด กายภาพบำบัด และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ชื่อวารสาร : วารสารไทย = Thai Journal
เจ้าของ : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ISSN : 0125-572X
ภาษา : ไทย
กำหนดออก : ปีละ 4 ฉบับ
ห้องสมุดมี: ปีที่ 24-30 ฉบับที่ 85-88 พ.ศ.2546-52
ปีที่ 32 ฉบับที่ 121-123 พ.ศ.2555
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้เชิงสารคดีที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนชาวไทย เพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ชื่อวารสาร : วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช = Journal of Graduate Studies Sukhothai Thammathirat Open University
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ISSN : 1905-8837
ภาษา : ไทย / อังกฤษ
กำหนดออก : ปีละ 2 ฉบับ
ห้องสมุดมี: ปีที่ 1 ฉบับที่ 1-2 พ.ศ.2551
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1-2 พ.ศ.2552
วัตถุประสงค์ :
 
ชื่อวารสาร : วารสารพระจอมเกล้าลาดกระบัง = Journal of King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
เจ้าของ : งานส่งเสริมการวิจัย กองบริการการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
ISSN : 0858-8430
ภาษา : ไทย / อังกฤษ
กำหนดออก : ปีละ 3 ฉบับ
ห้องสมุดมี: ปีที่ 11-15 พ.ศ.2546-50
ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2551
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าของผลงานด้านวิชาการและการวิจัยแก่ผู้สนใจทั่วไป
2. เป็นสื่อกลางรายงานข่าวสารที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่าที่เกี่ยวข้องกับผลงานด้านวิชาการและวิจัย
3. เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด/ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับผลงานด้านวิชาการและวิจัย
ชื่อวารสาร : วารสารเพลงดนตรี = Music Journal
เจ้าของ : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ISSN : 0858-9038
ภาษา : ไทย
กำหนดออก : ปีละ 12 ฉบับ
เว็บไซต์ : https://www.music.mahidol.ac.th/musicjournal/th/index.php
ห้องสมุดมี: ปีที่ 14-16 พ.ศ.2552-54
ปีที่ 17 ฉบับที่ 1-4 พ.ศ.2554-55
ปีที่ 18-22 พ.ศ.2555-60
ปีที่ 23 ฉบับที่ 1-4 พ.ศ.2560
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเผยแพร่ความรู้และข่าวสารด้านดนตรีทุกสาขา
ชื่อวารสาร : วารสารฟิสิกส์ไทย = Thai Journal of Physics
เจ้าของ : สมาคมฟิสิกส์ไทย
ISSN : 0857-1449
ภาษา : ไทย
กำหนดออก : ราย 3 เดือน
ห้องสมุดมี: ปีที่ 26 ฉบับที่ 4 พ.ศ.2552-53
ปีที่ 27 ฉบับที่ 4 พ.ศ.2553-54
ปีที่ 28 ฉบับที่ 4 พ.ศ.2555
ปีที่ 29 พ.ศ.2555-56
ปีที่ 30 ฉบับที่ 1-4 พ.ศ.2556-57
วัตถุประสงค์ :
มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่สาระ ข่าวสาร และเป็นสื่อสัมพันธ์ในมวลหมู่สมาชิกและผู้ที่สนใจในแวดวงฟิสิกส์ ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์เกี่ยวกับฟิสิกส์ในวงกว้างที่สร้างสรร
ชื่อวารสาร : วารสารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล = Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences
เจ้าของ : Faculty of Pharmacy, Mahidol University
ISSN : 0125-1570
ภาษา : อังกฤษ
กำหนดออก : ปีละ 4 ฉบับ
ห้องสมุดมี: v.36, 2009;
v.37-41 2010-14;
v.42 no.1-4, 2015;
วัตถุประสงค์ :
 
ชื่อวารสาร : วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ = Thaksin University Journal
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยทักษิณ
ISSN : 0859-9807
ภาษา : ไทย / อังกฤษ
กำหนดออก : ปีละ 2 ฉบับ
เว็บไซต์ : https://www.tci-thaijo.org/index.php/tsujournal/
ห้องสมุดมี: ปีที่ 6-13 พ.ศ.2546-53
ปีที่ 16 ฉบับที่ 2-3 พ.ศ.2556
ปีที่ 17 ฉบับที่ 1-2 พ.ศ.2557
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความของบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณและหน่วยงานต่างๆ
2. เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
3. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
ชื่อวารสาร : วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ = Princess of Naradhiwas University Journal
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ISSN : 1906-5861
ภาษา : ไทย / อังกฤษ
กำหนดออก : ปีละ 3 ฉบับ
เว็บไซต์ : http://journal.pnu.ac.th/
ห้องสมุดมี: ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553
ปีที่ 3-5 พ.ศ.2554-56
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย บทความทางวิชาการของ คณะครูอาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในด้านการแพทย์ การพยาบาล การเกษตรและเทคโนโลยี วิศวกรรม การบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ อิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ การศึกษา และการฝึกอาชีพ สาขาอื่นๆ
2. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย บทความทางวิชาการของนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงาน ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องตลอดจนศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ในด้านการแพทย์ การพยาบาล การเกษตรและเทคโนโลยี วิศวกรรม การบริหารจัดการ และบริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ อิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ การศึกษา และการฝึกอาชีพสาขาอื่นๆ
3. เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการทั้งในสถาบันการศึกษาและสถาบันวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
4. เพื่อตอบสนองพันธกิจหลักในการสร้างองค์ความรู้และการเผยแพร่ผลงานวิชาการ และงานวิจัยของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ชื่อวารสาร : วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี = Naresuan University Journal: Science and Technology
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ISSN : 0858-7418
ภาษา : ไทย / อังกฤษ
กำหนดออก : ปีละ 3 ฉบับ
เว็บไซต์ : http://www.journal.nu.ac.th/
ห้องสมุดมี: ปีที่ 13 ฉบับที่ 2-3 พ.ศ.2548
ปีที่ 14-23 พ.ศ.2549-58
ปีที่ 24 ฉบับที่ 1-2 พ.ศ.2559
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเป็นสื่อกลางในการรวบรวมและเผยแพร่บทความวิจัย บทความ ปริทัศน์ บทความพิเศษ รายงานต่าง ๆ ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ชื่อวารสาร : วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี = Journal of Srinakharinwirot University
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ISSN : 1686-9311
ภาษา : ไทย / อังกฤษ
กำหนดออก : ปีละ 2 ฉบับ
เว็บไซต์ : http://ejournals.swu.ac.th/
ห้องสมุดมี: ปีที่ 1 ฉบับที่ 1-2 พ.ศ.2552
ปีที่ 2 ฉบับที่ 3-4 พ.ศ.2553
ปีที่ 3 ฉบับที่ 5, พิเศษ1-2 พ.ศ.2554
วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2) เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ
3) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของบุคลากร
ชื่อวารสาร : วารสารยางพารา
เจ้าของ : สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย
ISSN : 0125-4405
ภาษา : ไทย
กำหนดออก : ปีละ 4 ฉบับ
ห้องสมุดมี: ปีที่ 34 ฉบับที่ 4 พ.ศ.2556
ปีที่ 35 พ.ศ.2557
ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2558
วัตถุประสงค์ :
ชื่อวารสาร : วารสารร่มพฤกษ์
เจ้าของ : ศูนย์ส่งเสริมวิจัยและผลิตตำรา มหาวิทยาลัยเกริก
ISSN : 0125-7609
ภาษา : ไทย
กำหนดออก : ปีละ 3 ฉบับ
ห้องสมุดมี: ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2552
ปีที่ 28-29 พ.ศ.2553-54
ปีที่ 30 ฉบับที่ 1-2 พ.ศ.2554-55
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเผยแพร่ศิลปะ วิทยาการ และความรู้ใหม่ๆ ในสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย
2. เพื่อส่งเสริมอาจารย์ ผู้สอนในสาขาวิชาต่างๆ ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
3. เพื่อเป็นเอกสารประกอบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ชื่อวารสาร : วารสารราชพฤกษ์ = Journal of Graduate School
เจ้าของ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ISSN : 1905-1344
ภาษา : ไทย
กำหนดออก : ปีละ 3 ฉบับ
ห้องสมุดมี: ปีที่ 8 ฉบับที่ 1-3 พ.ศ. 2553-54
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1-2 พ.ศ. 2554-55
ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555-56
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการ และการวิจัยในรูปของบทความวิชาการ หรือบทความวิจัยของอาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจทั่วไป
2. เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้แสดง ผลงานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา
3. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และผลงานระหว่างอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากับสถาบันการศึกษาอื่นๆ
ชื่อวารสาร : วารสารโรคติดต่อนำโดยแมลง = Journal of the Vector - Borne Diseases
เจ้าของ : สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ISSN : 1686-3734
ภาษา : ไทย / อังกฤษ
กำหนดออก : ปีละ 2 ฉบับ
ห้องสมุดมี: ปีที่ 6-8 พ.ศ. 2552-54
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2555
ปีที่ 12 ฉบับที่ - พ.ศ.2558
วัตถุประสงค์ :
 
ชื่อวารสาร : วารสารวิจัย มสด (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) = SDU Research Journal
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ISSN : 1905-2847
ภาษา : ไทย
กำหนดออก : ปีละ 3 ฉบับ
ห้องสมุดมี: ปีที่ 6 ฉบับที่ 2-3 พ.ศ.2553
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2555
วัตถุประสงค์ :
 
ชื่อวารสาร : วารสารวิจัย มสด (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) = SDU Research Journal
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ISSN : 1906-3334
ภาษา : ไทย
กำหนดออก : ปีละ 2 ฉบับ
ห้องสมุดมี: ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2553
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2554
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1-2 พ.ศ.2556
วัตถุประสงค์ :
ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. = KMUTT Research and Development Journal
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ISSN : 0125-278X
ภาษา : ไทย / อังกฤษ
กำหนดออก : ปีละ 4 ฉบับ
ห้องสมุดมี: ปีที่ 31-39 พ.ศ.2551-59
ปีที่ 40 ฉบับที่ 1-3 พ.ศ.2560
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเป็นสื่อกลางการเผยแพร่ผลงานวิจัยและพัฒนาทางสหสาขาวิชา เช่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สังคมศาสตร์และภาษาศาสตร์ เป็นต้น
ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย = Journal of Scientific Research Chulalongkorn University
เจ้าของ : ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ISSN : 0125-6335
ภาษา : ไทย / อังกฤษ
กำหนดออก : ปีละ 2 ฉบับ
ห้องสมุดมี: ปีที่ 27-33 พ.ศ.2545-2551
ปีที่ 34 ฉบับที่ 1-2 พ.ศ.2552
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเผยแพร่ความรู้ผลงานวิจัยทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ (Section T) = Journal of Scientific Research Chulalongkorn University (Section T)
เจ้าของ : คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ISSN : 1685-2923
ภาษา : ไทย / อังกฤษ
กำหนดออก : ปีละ 3 ฉบับ
ห้องสมุดมี: ปีที่ 1 ฉบับที่ 2-3 พ.ศ.2545
ปีที่ 2-5 พ.ศ.2546-49
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2550
วัตถุประสงค์ :
1. เผยแพร่วิทยาการด้านวิทยาศาสตร์ทุกสาขา
2. เผยแพร่ผลงานของคณาจารย์และนักวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจากภายนอก
3. เป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนความรู้และแนวความคิดทางการวิจัย
4. เสนอข่าวในวงการวิทยาศาสตร์
ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ชื่อใหม่ Journal of Health Research)
เจ้าของ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ISSN : 0857-4421
ภาษา : ไทย / อังกฤษ
กำหนดออก : ปีละ 2 ฉบับ
ห้องสมุดมี: ปีที่ 18-20 พ.ศ.2547-49
ปีที่ 21 ฉบับที่ 1-4 พ.ศ.2550
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเผยแพร่บทความทางด้านการวิจัยพื้นฐานและการประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเป็นแนวทางของผู้อ่านที่จะทำงานวิจัย ในแนวทางที่ใกล้เคียงกัน
ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการปทุมวัน
เจ้าของ : สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ISSN : 2229-1636
ภาษา : ไทย
กำหนดออก : ปีละ 3 ฉบับ
ห้องสมุดมี: ปีที่ 3 ฉบับที่ 6-7 พ.ศ.2556
ปีที่ 4 ฉบับที่ 9-10 พ.ศ.2557
วัตถุประสงค์ :
To disseminate knowledge and original research and to promote the exchange of knowledge and experience among scholars and researchers.
ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ = Journal of King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok, The
เจ้าของ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ISSN : 0857-684X
ภาษา : ไทย / อังกฤษ
กำหนดออก : ปีละ 3 ฉบับ
เว็บไซต์ : https://www.tci-thaijo.org/index.php/kmutnb-journal
ห้องสมุดมี: ปีที่ 18-26 พ.ศ.2551-2559
ปีที่ 27 ฉบับที่ 1-4 พ.ศ.2560
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิเช่น สาขาวิชาด้าน วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาปัตยกรรม รวมทั้งวิชาการขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและอุตสาหกรรม
ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี = Journal of Thonburi University
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยธนบุรี
ISSN : 1905-9469
ภาษา : ไทย
กำหนดออก : ปีละ 2 ฉบับ
ห้องสมุดมี: ปีที่ 5-9 ฉบับที่ 9-20 พ.ศ. 2554-58
ปีที่ 10 ฉบับที่ 21 พ.ศ. 2559
วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อเป็นสื่อกลางและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ
2. เพื่อเผยแพร่ผลงานการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิชาการต่างๆ ให้ทันสมัยและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ISSN : 1906-7062
ภาษา : ไทย
กำหนดออก : ปีละ 2 ฉบับ
ห้องสมุดมี: ปีที่ 3 ฉบับที่ 1-2 พ.ศ. 2554
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1-2 พ.ศ. 2556
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2559
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมการนำเสนอผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์แก่สังคม
2. เพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัยกับนักวิชาการจากองค์กรอื่นพร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัยสู่สังคม
3. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ.
เจ้าของ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ISSN : 1906-392X
ภาษา : ไทย
กำหนดออก : ปีละ 2 ฉบับ
เว็บไซต์ : http://web.eng.ubu.ac.th/~seminar/research/Journal/
ห้องสมุดมี:
ปีที่ 5-8 พ.ศ. 2555-58
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาและผู้สนใจภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ครอบคลุมเนื้อหาวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
2. เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่การศึกษา ค้นคว้า วิจัยที่มีประโยชน์ มีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์ความรู้วิชาการในสาขาวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาศาสตร์ = Science
เจ้าของ : สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ว.ท.) ในพระบรมราชูปถัมภ์
ISSN : 0125-0515
ภาษา : ไทย / อังกฤษ
กำหนดออก : ปีละ 6 ฉบับ
ห้องสมุดมี: ปีที่ 62-68 พ.ศ.2551-57
ปีที่ 69 ฉบับที่ 1-5 พ.ศ.2558
ปีที่ 70 ฉบับที่ 1-6 พ.ศ.2559
ปีที่ 71 ฉบับที่ 1-2, 5 พ.ศ.2560
วัตถุประสงค์ :
1. เผยแพร่วิทยาการทางวิทยาศาสตร์ทุกสาขา
2. เผยแพร่เกียรติคุณและผลงานนักวิทยาศาสตร์
3. ประสานความสัมพันธ์ระหว่างนักวิทยาศาสตร์กับสังคม
4. เป็นสื่อกลางสัมพันธ์ของสมาชิกและสมาคมฯ
ชื่อวารสาร : Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences (ชื่อเดิม วารสารวิทยาศาสตร์ = Journal of Science)
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ISSN : 1905-3193
ภาษา : ไทย
กำหนดออก : ปีละ 2 ฉบับ
ห้องสมุดมี: ปีที่ 7-10 พ.ศ.2549-52
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1-2 พ.ศ.2554
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเผยแพร่วิทยาการด้านวิทยาศาสตร์ทุกสาขา
2. เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและคณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและจากภายนอก
ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาศาสตร์ มข. = KKU Science Journal
เจ้าของ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ISSN : 0125-2364
ภาษา : ไทย / อังกฤษ
กำหนดออก : ปีละ 4 ฉบับ
ห้องสมุดมี: ปีที่ 36 ฉบับที่ 3-4,พิเศษ พ.ศ.2551
ปีที่ 37-42 พ.ศ.2552-57
ปีที่ 43 ฉบับที่ 3-4 พ.ศ.2558
ปีที่ 44 ฉบับที่ 1-2 พ.ศ.2559
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่วิทยาการในสาขาวิชาต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์
2. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางด้านการวิจัย และการศึกษา ค้นคว้าของอาจารย์และนักศึกษา
3. เพื่อเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนความรู้ และแนวความคิดทางวิชาการระหว่างอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. = Srinakharinwirot University Science Journal
เจ้าของ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ISSN : 0857-1600
ภาษา : ไทย / อังกฤษ
กำหนดออก : ปีละ 2 ฉบับ
ห้องสมุดมี: ปีที่ 24-32 พ.ศ.2551-59
ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560
วัตถุประสงค์ :
1. ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานการวิจัย การศึกษา ค้นคว้า และทัศนะทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2. เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนทัศนะและข้อคิดเห็นทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3. ส่งเสริมและเผยแพร่บทบาท ความสำคัญ และผลกระทบของวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ต่อการพัฒนาสังคม
ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา = Journal of Exercise & Sport Science
เจ้าของ : คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
ISSN : 0859-6633
ภาษา : ไทย / อังกฤษ
กำหนดออก : ปีละ 2 ฉบับ
เว็บไซต์ : http://digital_collect.lib.buu.ac.th/ojs/index.php/sport/index/
ห้องสมุดมี: ปีที่ 7 ฉบับที่ 1-2 พ.ศ.2553
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1-2 พ.ศ.2554
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2555
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเผยแพร่ความรู้วิทยาการใหม่ๆ ทางด้านการออกกำลังกายและกีฬาให้แก่นักวิชาการและบุคคลทั่วไป
2. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการค้นคว้า อ้างอิงทางด้านการออกกำลังกายและกีฬา
3. เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมงานวิจัย และแนวคิดทางด้านการออกกำลังกายและกีฬาของนักวิชาการ นักศึกษาและบุคคลทั่วไป
ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ISSN : 0125-0369
ภาษา : ไทย
กำหนดออก : ปีละ 2 ฉบับ
ห้องสมุดมี: ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2549
ปีที่ 38 ฉบับที่ 5 พ.ศ.2550
ปีที่ 39 ฉบับที่ 3 (พิเศษ) พ.ศ. 2551
ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 (พิเศษ) พ.ศ.2552
ปีที่ 41 ฉบับที่ 1 (พิเศษ) พ.ศ.2553
ปีที่ 42 ฉบับที่ 1 (พิเศษ), 3 พ.ศ.2554
ปีที่ 45 ฉบับที่ 3, 1 (พิเศษ)
วัตถุประสงค์ :
 
ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha Science Journal
เจ้าของ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ISSN : 0858-7612
ภาษา : ไทย / อังกฤษ
กำหนดออก : ปีละ 2 ฉบับ
เว็บไซต์ : http://science.buu.ac.th/part/buuscij/index.php/
ห้องสมุดมี:
ปีที่ 13-18 พ.ศ.2551-56
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเผยแพร่ความรู้ และผลงานวิจัย ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในลักษณะของงานวิจัย และบทความวิชาการ โดยผลงานที่ส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์นั้น จะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ของวารสาร อื่นๆ
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี: วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร = Naresuan University Science Journal
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
1686-5561
ไทย / อังกฤษ
ปีละ 2 ฉบับ
ปีที่ 5-10 พ.ศ.2551-57
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และยังเน้นการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิชาการ จากหน่วยงานต่างๆ
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
เว็บไซต์ :
ห้องสมุดมี: วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง = Journal of Science-Ladkrabang
คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
0857-9512
ไทย / อังกฤษ
ปีละ 2 ฉบับ
https://www.tci-thaijo.org/index.php/science_kmitl/
ปีที่ 17-25 พ.ศ.2551-59
ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าของผลงานด้านวิชาการและการวิจัยแก่ผู้สนใจทั่วๆ ไป
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
เว็บไซต์ :
ห้องสมุดมี: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี = Journal of Science and Technology
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
0858-4435
ไทย / อังกฤษ
ราย 2 เดือน
http://tujournals.tu.ac.th/tstj/
ปีที่ 25 ฉบับที่ 1-6 พ.ศ.2560
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา = Journal of Sports Science and Technology
สมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย
1513-7201
ไทย / อังกฤษ
ปีละ 2 ฉบับ
ปีที่ 2-7 พ.ศ.2545-50
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2551
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1-2 พ.ศ.2552
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2553
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเผยแพร่บทความทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย
1906-0114
ไทย
ปีละ 4 ฉบับ
ปีที่ 2 พ.ศ.2551
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1, 3-4 พ.ศ.2552
ปีที่ 4-5 พ.ศ.2553-54
วัตถุประสงค์ :
วารสารเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
เว็บไซต์ :
ห้องสมุดมี: วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1905-4548
ไทย
ปีละ 2 ฉบับ
http://eng.swu.ac.th/re.html
ปีที่ 7-11 ฉบับที่ 1-2 พ.ศ. 2555-59
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560
วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมผลงานวิจัชาการ และผลงานวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2.เพื่อเป็นเอกสารเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและวิศวกรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย สาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เช่น วิศวกรรมเคมี  วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมชีวการแพทย์ และวิศวกรรมศาสตร์สาขาอื่นๆ เป็นต้น
3. เพื่อส่งเสริมและเป็นกลไกการขับเคลื่อนงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ ทำให้เกิดผลงานวิจัยที่เข้าไปสู่การพัฒนาต่อภาคสังคม ชุมชน และนำไปประยุกต์ในการเรียนการสอนเพื่อต่อยอดและเกิดความเชื่อมโยงระหว่างงานวิจัย งานวิชาการ ซึ่งนำมาสุ่การเกิดประโยชน์ต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสังคมภายในและภายนอก
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี: วารสารศาสนาและวัฒนธรรม
วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
1905-8144
ไทย
ปีละ 2 ฉบับ
ปีที่ 1-5 พ.ศ. 2550-54
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2555
ปีที่ 7 พ.ศ.2556
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2557
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2558
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1-2 พ.ศ.2559
วัตถุประสงค์ :
 
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
เว็บไซต์ :
ห้องสมุดมี: วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1513-8178
ไทย / อังกฤษ
ปีละ 2 ฉบับ
http://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/index
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1-2 พ.ศ.2552
ปีที่ 2 ฉบับที่ 3-4 พ.ศ.2553
ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 พ.ศ.2554
วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2) เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ
3) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของบุคลากร
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี: วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ = Journal of Liberal Arts Prince of Songkla University
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1906-7208
ไทย
ปีละ 2 ฉบับ
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2553
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554
ปีที่ 5-8 พ.ศ.2556-59
วัตถุประสงค์ :
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัย ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการในสาขาวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ภาษาและภาษาศาสตร์
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี: วารสารสหศาสตร์ = Journal of Sahasat
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1513-8429
ไทย / อังกฤษ
ปีละ 2 ฉบับ
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2549
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2550
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2-3 พ.ศ.2552
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1-2 พ.ศ.2553-54
ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2555
ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557
วัตถุประสงค์ :
 
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี: วารสารสัตวแพทย์ = Journal of Kasetsart veterinarians
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0125-5169
ไทย / อังกฤษ
ปีละ 3 ฉบับ
ปีที่ 18-26 พ.ศ.2551-59
ปีที่ 27 ฉบับที่ 1-2 พ.ศ.2560
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ตลอดจนปฏิบัติการแนวใหม่ด้านการสร้างเสริมสุขภาพแก่ภาคีสุขภาพ หน่วยงาน และสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
เว็บไซต์ :
ห้องสมุดมี: วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา = Journal of Public Health and Development
สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
1905-1387
ไทย / อังกฤษ
ปีละ 3 ฉบับ
https://www.tci-thaijo.org/index.php/AIHD-MU
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2-3 พ.ศ. 2552
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1-2 พ.ศ. 2553
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1-3 พ.ศ. 2554
ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555
ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2556
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัยของอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ไปสู่ผู้ปฏิบัติงานในกระทรวงสาธารณสุข ผู้ที่เกี่ยวข้องด้าน
สาธารณสุข และบุคคลที่สนใจทั่วไป
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี: วารสารสาธารณสุขศาสตร์ = Journal of Public Health
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
0125-1678
ไทย / อังกฤษ
ปีละ 3 ฉบับ
ปีที่ 32-39 พ.ศ.2545-52
ปีที่40 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2553
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัยด้านสาธารณสุขในสาขาต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อนักสาธารณสุข และผู้สนใจทั่วไป และเพื่อเป็นสื่อข่าวสาร และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรทางสาธารณสุขและการแพทย์
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี: วารสารสารสนเทศศาสตร์
กลุ่มวิชาการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2228-8457
ไทย
ปีละ 3 ฉบับ / ตั้งแต่ปี 2559 ออกปีละ 4 ฉบับ
ปีที่ 28-33 พ.ศ. 2553-58
ปีที่ 34 ฉบับที่ 1-4 พ.ศ. 2559
ปีที่ 35 ฉบับที่ 1-2 พ.ศ. 2560
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ บรรณารักษ์และนักสารสนเทศ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนักวิชาการทั่วไป ได้มีโอกาสเสนอผลงานวิชาการ เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวิทยาการในสาขาสารสนเทศศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี: วารสารสิ่งแวดล้อม = Environmental Journal
สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0859-3868
ไทย
ราย 3 เดือน
ปีที่ 13 ฉบับที่ 1, 3-4 พ.ศ.2552
ปีที่ 14-18 พ.ศ.2553-57
ปีที่ 19 ฉบับที่ 1-2, 4 พ.ศ.2558
ปีที่ 20 ฉบับที่ 1-4 พ.ศ.2559
ปีที่ 21 ฉบับที่ 1-2, 4 พ.ศ.2560
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ส่งเสริมความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม และเผยแพร่ผลงานด้านต่างๆ ของสถาบันฯ ออกสู่สาธารณชน
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี: วารสารสุขศึกษา = Journal of Health Education
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
0125-0744
ไทย / อังกฤษ
ปีละ 3 ฉบับ
ปีที่ 25-30 ฉบับที่ 91-107 พ.ศ.2545-50
ปีที่ 31 ฉบับที่ 108, 110 พ.ศ.2551
ปีที่ 32-33 ฉบับที่ 111-116 พ.ศ.2552-53
ปีที่ 34 ฉบับที่ 117, 119 พ.ศ.2554
ปีที่ 35-38 ฉบับที่ 120-131 พ.ศ.2555-58
ปีที่ 39 ฉบับที่ 132-133 พ.ศ.2559
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเผยแพร่วิชาการใหม่ๆ ในด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ การส่งเสริมสุขภาพ การสื่อสารสุขภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาธารณสุขศาสตร์
2. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กิจกรรมและผลงานระหว่างนักสุขศึกษา และนักสาธารณสุขทั่วประเทศ
3. เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมผลงานวิจัยด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ของอาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการ
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี: วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ = Journal of the National Research Council of Thailand
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
0028-0011
ไทย / อังกฤษ
ปีละ 2 ฉบับ
ปีที่ 34-38 พ.ศ.2545-2549
ปีที่ 39-41 วิทยาศาสตร์, สังคมศาสตร์ พ.ศ.2550-52
ปีที่ 42 ฉบับที่ 1 วิทยาศาสตร์, สังคมศาสตร์ พ.ศ.2553
วัตถุประสงค์ :
เพื่อส่งเสริมวิทยาการ เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสำรวจต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่จัดทำขึ้นในประเทศไทย และเพื่อให้วารสารเป็นสื่อในการแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยกับสถาบันการวิจัยในต่างประเทศทั่วโลก
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี: วารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
1513-9123
ไทย
ปีละ 2 ฉบับ
ปีที่ 3-5 พ.ศ.2547-49
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
2. เพื่อส่งเสริมการใช้ห้องสมุดและค้นคว้าสารสนเทศ
3. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัยในด้านต่างๆ
4. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้และทรรศนะของบุคคลในวงวิชาการ
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี: วารสารห้องสมุด = T.L.A. Bulletin
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
0857-0086
ไทย
ปีละ 4 ฉบับ
ปีที่ 46 พ.ศ.2545
ปีที่ 47 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2546
ปีที่ 48-49 พ.ศ.2547-48
ปีที่ 50 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2549
ปีที่ 51 ฉบับที่ 1-2 พิเศษ พ.ศ.2550
ปีที่ 52 ฉบับที่ 1-2 พ.ศ.2551
ปีที่ 53 ฉบับที่ 1-2 พิเศษ พ.ศ.2552
ปีที่ 54 ฉบับที่ 1-2 พิเศษ พ.ศ.2553
ปีที่ 55 ฉบับที่ 1-2 พ.ศ.2554
ปีที่ 56 ฉบับที่ 1-2 พ.ศ.2555
ปีที่ 59 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2558
วัตถุประสงค์ :
1. ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ ความคิด ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. เผยแพร่ผลการทดลอง การค้นคว้า และการวิจัยของสถาบันที่เกี่ยวข้อง
3. เป็นสื่อกลางในการอภิปราย และเปลี่ยนความคิดเห็นของสมาชิกและผู้สนใจ
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี: วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
1906-9790
ไทย
ปีละ 2 ฉบับ
ปีที่ 6 พ.ศ.2558
ปีที่ 7 พ.ศ.2559
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560
วัตถุประสงค์ :
-
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
เว็บไซต์ :
ห้องสมุดมี: วารสาร อพวช. = NSM Journal
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
1905-1514
ไทย
ปีละ 12 ฉบับ
www.nsm.or.th
ปีที่ 6 ฉบับที่ 67-68, 72-73 พ.ศ.2551
ปีที่ 7 ฉบับที่ 74-78, 80-84 พ.ศ.2551-52
ปีที่ 8 ฉบับที่ 85-95 พ.ศ.2552-53
ปีที่ 9 ฉบับที่ 96-108 พ.ศ.2553-54
ปีที่ 10 ฉบับที่ 109-113, 115-118 พ.ศ.2554-55
ปีที่ 11 ฉบับที่ 120, 122-131 พ.ศ.2555-56
ปีที่ 12-15 ฉบับที่ 132-179 พ.ศ.2556-60
ปีที่ 16 ฉบับที่ 180-186 พ.ศ.2560
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเป็นสื่อเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
เว็บไซต์ : ห้องสมุดมี: วารสารองค์การเภสัชกรรม
องค์การเภสัชกรรม
0125-3891
ไทย / อังกฤษ
ปีละ 4 ฉบับ
www.gpo.or.th/Default.aspx?tabid=111
ปีที่ 35-36 พ.ศ.2551-53
ปีที่ 37-39 พ.ศ.2552-53
ปีที่ 40 ฉบับที่ 1-3 พ.ศ. 2557
ปีที่ 41 ฉบับที่ 1-4 พ.ศ. 2557-58
ปีที่ 42 ฉบับที่ 1-3 พ.ศ. 2558-59
ปีที่ 43 ฉบับที่ 1-2, 4 พ.ศ. 2559-60
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร และความรู้ทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งผลงานวิเคราะห์วิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อเป็นสื่อเผยแพร่กิจกรรมและการดำเนินงานขององค์การเภสัชกรรม แก่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
3. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน
4. เพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนทัศนะและความคิดเห็น
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี: วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเรื่องมาจากพระราชดำริ
1685-8234
ไทย
ปีละ 4 ฉบับ
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1, 4 พ.ศ.2548
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2, 4 พ.ศ.2549
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1-4 พ.ศ.2550
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1-4 พ.ศ.2551
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1, 3-4 พ.ศ.2552
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1-3 พ.ศ.2553
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1-4 พ.ศ.2554
ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2555
ปีที่ 11-12 พ.ศ.2556-57
ปีที่ 13 ฉบับที่ 1-4 พ.ศ.2558
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศ์
2. เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศ์ที่ได้พระราชทานแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาประเทศให้บังเกิดความยั่งยืน
3. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวพระราชดำริ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้แก่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสื่อมวลชนให้ได้รับทราบข้อมูลอย่างถูกต้องและกว้างขวางขึ้น
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0857-2380
ไทย
ปีละ 4 ฉบับ
ปีที่ 18 ฉบับที่ 4 พ.ศ.2546
ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2547
ปีที่ 20 ฉบับที่ 3-4 พ.ศ.2548
วัตถุประสงค์ :
นำเสนอบทความที่น่าสนใจทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ การค้นคว้าวิจัย เรื่องทั่วๆ ไปที่น่าสนใจ และกิจกรรมต่างๆ ภายในหน่วยงาน
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี: วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ = Kasetsart Journal : Social Sciences
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0125-8370
ไทย / อังกฤษ
ปีละ 3 ฉบับ
ปีที่ 29-35 พ.ศ. 2551-57
ปีที่ 36 ฉบับที่ 1-3 พ.ศ. 2558
วัตถุประสงค์ :
เพื่อพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยทางสังคมศาสตร์สาขาต่างๆ เช่น สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ ทั้งในมหาวิทยาลัยฯ และจากผู้เขียนภายนอกที่มีงานทางด้านวิชาการคล้ายคลึงกัน โดยที่วารสารนี้มีการเผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี: วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล = Mahidol Dental Journal
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
0125-5614
ไทย / อังกฤษ
ปีละ 3 ฉบับ
ปีที่ 28-31 พ.ศ. 2551-54
ปีที่ 32 ฉบับที่ 1-2 พ.ศ. 2555
ปีที่ 33-35 พ.ศ. 2556-58
ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2559
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานและ การพัฒนาทางด้านทันตแพทยศาสตร์ เผยแพร่ข่าวสารและเกียรติคุณของสถาบัน รวมทั้งเป็นสื่อสัมพันธ์ทางวิชาการระหว่าง ทันตแพทย์และผู้สนใจ
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี: วิปัสสนาสาร = Vipassanasara
สำนักงานกลางกองการวิปัสสนาธุระ วัดมหาธาตุฯ
0858-9810
ไทย
ปีละ 6 ฉบับ
ปีที่ 54 ฉบับที่ 1-3, 6 พ.ศ.2551
ปีที่ 55 ฉบับที่ 2-4, 6 พ.ศ.2552
ปีที่ 56 พ.ศ.2553
ปีที่ 57 ฉบับที่ 1, 5 พ.ศ.2554
ปีที่ 58 ฉบับที่ 1-3, 6 พ.ศ.2555
ปีที่ 59 ฉบับที่ 2, 4-5 พ.ศ.2556
ปีที่ 60 ฉบับที่ 1-5 พ.ศ.2557
ปีที่ 61 ฉบับที่ 3, 4, 6 พ.ศ.2558
ปีที่ 62 พ.ศ.2559
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาด้านวิปัสสนาธุระ
2. เพื่อเผยแผ่ปรมัตถศาสนา สัมมาปฏิบัติ
3. เพื่อเป็นสื่อกลางของวิปัสสนายานิกชน
4. เพื่อส่งเสริมวิชาความรู้ ความเข้าใจในหลักการปฏิบัติวิปัสสนาที่ถูกต้อง
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
เว็บไซต์ :
ห้องสมุดมี: เวชชสารสัตวแพทย์ = Thai Journal of Veterinary Medicine, The
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0125-6491
ไทย / อังกฤษ
ปีละ 4 ฉบับ
https://www.tci-thaijo.org/index.php/tjvm
ปีที่ 39-46 พ.ศ.2552-59
ปีที่ 47 ฉบับที่ 1-2 พ.ศ.2560
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้าและการวิจัยที่เกี่ยวข้องในทางสัตวแพทย์
2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความก้าวหน้าทางวิชาการให้แก่หมู่คณะ
3. เพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างบัณฑิตสัตวแพทย์
4. เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณของสถาบัน
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
เว็บไซต์ :
ห้องสมุดมี: เวชสารแพทย์ทหารบก = Royal Thai Army Medical Journal
กรมแพทย์ทหารบก
0125-7722
ไทย / อังกฤษ
ปีละ 4 ฉบับ
http://www.rtamedj.pmk.ac.th/
ปีที่ 61-69 พ.ศ.2551-59
ปีที่ 70 ฉบับที่ 1-3 พ.ศ.2560
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเผยแพร่งานวิจัยและความรู้ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป กิจการเกี่ยวกับเสนารักษ์ เป็นสื่อประสานงานและแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นระหว่างบุคลากรทางการแพทย์
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
เว็บไซต์ :
ห้องสมุดมี: สงขลานครินทร์เวชสาร = Songklanagarind Medical Journal
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
0125-8435
ไทย / อังกฤษ
ปีละ 6 ฉบับ
http://medinfo.psu.ac.th/smj2/smj.htm
ปีที่ 27-33 พ.ศ.2552-58
ปีที่ 34 ฉบับที่ 1, 5-6 พ.ศ.2559
ปีที่ 35 ฉบับที่ 1-4 พ.ศ.2560
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อส่งเสริมการวิจัยทางการแพทย์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางวิชาการด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์สุขภาพของภาคใต้และของประเทศไทย
3. เพื่อเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ความรู้ทางวิชาการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี: สรรสาระ = Reader's Digest
บริษัท รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย) จำกัด
0859-3450
ไทย
ปีละ 12 ฉบับ
ปีที่ 7-9 พ.ศ.2550-52
ปีที่ 10 ฉบับที่ 2-12 พ.ศ. 2553
ปีที่ 11 ฉบับที่ 1-2, 4-12 พ.ศ. 2554
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1-13 พ.ศ. 2555
ปีที่ 13 ฉบับที่ 2-3, 5, 7-13 พ.ศ. 2556
ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557
เลิกผลิตเดือน ก.พ.2557
วัตถุประสงค์ :
นำเสนอบทความที่น่าสนใจทางด้านวิชาการ และเรื่องทั่วๆ ไปที่น่าสนใจ
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี: สารคดี = Sarakadee Magazine
บริษัทวิริยะธุรกิจ
0857-1538
ไทย
ปีละ 12 ฉบับ
ปีที่ 22-32 ฉบับที่ 254-384 พ.ศ.2549-60
ปีที่ 33 ฉบับที่ 385-394 พ.ศ.2560
วัตถุประสงค์ :
นำเสนอบทความด้านการท่องเที่ยว และเผยแพร่บทความที่น่าสนใจที่มีประโยชน์ทั่วๆ ไป
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
เว็บไซต์ :
ห้องสมุดมี: สื่อพลัง = Power the Thought
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
-
ไทย
ปีละ 4 ฉบับ
www.pttplc.com/th/ptt_core.asp?page=nc_po
ปีที่ 16 พ.ศ. 2551
ปีที่ 17 ฉบับที่ 1-3 พ.ศ. 2552
ปีที่ 18-20 พ.ศ. 2553-55
ปีที่ 21 ฉบับที่ 1-2, 4 พ.ศ. 2556
ปีที่ 22 พ.ศ. 2557
ปีที่ 23 ฉบับที่ 1-4 พ.ศ. 2558
(เลิกผลิตปี 2559)
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเป็นสื่อหนึ่งในการรวบรวมและนำเสนอแนวคิดหรือทัศนะใหม่ทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งอาจเป็นทางเลือกในการแก้ไขปัญหาสำหรับ สังคมไทยด้วยการนำบทความทางวิชาการที่คัดเลือกนำมาลงหรือเรียบเรียงขึ้นใหม่ โดยไม่มีการให้ความคิดเห็นหรือวิพากษ์วิจารณ์ เพื่อเป็นการชี้นำ
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี: อนุสาร อ.ส.ท.
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
0125-7226
ไทย
ปีละ 12 ฉบับ
ปีที่ 46 ฉบับที่ 11-12 พ.ศ.2549
ปีที่ 47-57 พ.ศ.2549-60
ปีที่ 58 ฉบับที่ 1-6 พ.ศ.2560-61
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเสนอข่าวสารและสารคดี อันเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอนุรักษ์ธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทย
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี: อาหาร = Food Journal
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0125-1147
ไทย
ปีละ 4 ฉบับ
ปีที่ 34-39 พ.ศ.2547-52
ปีที่ 40 ฉบับที่ 1-3 พ.ศ.2553
ปีที่ 41 ฉบับที่ 2, 4 พ.ศ.2554
ปีที่ 42 พ.ศ.2555
ปีที่ 43 ฉบับที่ 1-3 พ.ศ.2556
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเผยแพร่วิทยาการ และเสนอข่าวสารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว และโภชนาการ
2. ส่งเสริมการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมากขึ้น
3. เป็นสื่อกลางด้านธุรกิจอุตสาหกรรมระหว่างผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้บริโภคและหน่วยงานของรัฐ
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี: A Day
บริษัท เดย์ โพเอทส์ จำกัด
1513-6205
ไทย
ปีละ 12 ฉบับ
v.13-15 no.148-180, 2555-58
v.16 no.181, 183-192, 2558-59
v.17 no.193-204, 2559-60
v.18 no.205-207, 2560
วัตถุประสงค์ :
 
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี:
Advanced Thailand Geographic Magazine = ไทยแลนด์จีโอกราฟฟิค
บริษัท สำนักพิมพ์กรีนแมคพาย จำกัด
0859-5356
ไทย
ปีละ 12 ฉบับ
ปีที่ 11 ฉบับที่ 83, 86-90 พ.ศ. 2548-49
ปีที่ 12-17 ฉบับที่ 91-133 พ.ศ. 2549-55
เลิกบอกรับปี 2555
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเผยแพร่สาระความรู้และความบันเทิงเพลิดเพลินด้านการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ เข้าใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพและศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตของผู้คนในแง่มุมที่น่าสนใจ
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
เว็บไซต์ :
ห้องสมุดมี: All Magazine
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
1905-3762
ไทย
รายเดือน
www.all-magazine.com
ปีที่ 7 ฉบับที่ 9-12 พ.ศ.2556
ปีที่ 8-11 พ.ศ.2556-60
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1-9 พ.ศ.2560-61
วัตถุประสงค์ :
 
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี: Bioscope
บริษัท ไบโอสโคป พลัส จำกัด
1685-5906
ไทย
ปีละ ฉบับ
ฉบับที่ 86-88, 90, 94-95 พ.ศ.2552
ฉบับที่ 98-99, 101-109 พ.ศ. 2553
ฉบับที่ 110-120 พ.ศ. 2554
ฉบับที่ 121-131 พ.ศ. 2555
ฉบับที่ 132-133 พ.ศ. 2556
วัตถุประสงค์ :
 
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
เว็บไซต์ :
ห้องสมุดมี: Chiang Mai Journal of Science
Faculty of Science, Chiang Mai University
0125-2526
อังกฤษ
ปีละ 3 ฉบับ
http://it.science.cmu.ac.th/ejournal/
v.30 no.1-2, 2003
v.31 no.3, 2004
v.32-37, 2005-10
v.38 no.1-4, suppl., 2011
v.39 no.1-4, 2012
v.40 no.1-5, 2013
v.41 no.1-4, 5.1, 5.2, 2014
v.42 no.1-4, 2015
v.43 no.1-6, 2016
วัตถุประสงค์ :
 
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี: Computer Today = คอมพิวเตอร์ทูเดย์
บริษัท เอ.อาร์. อินฟอร์เมชัน แอนด์ พับลิเคชัน จำกัด
0858-947x
ไทย
ปีละ 24 ฉบับ
ปีที่ 17 ฉบับที่ 326-346 พ.ศ.2551
ปีที่ 18 ฉบับที่ 347-349, พ.ศ. 2551-52
(ได้รับอภินันทนาการเพียง 1 ปี)
วัตถุประสงค์ :
 
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี: Creative & Idea KAIZEN
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
1906-0939
ไทย
ปีละ 12 ฉบับ
ปีที่ 4 ฉบับที่ 40, 42-44, 46-48 พ.ศ.2553
ปีที่ 5 ฉบับที่ 49-60 พ.ศ.2553-54
ปีที่ 6 ฉบับที่ 63, 66-68, 71-72 พ.ศ.2554-55
ปีที่ 7 ฉบับที่ 74-75 พ.ศ.2555
ปีที่ 8 ฉบับที่ 87-96 พ.ศ.2556-57
ปีที่ 9 ฉบับที่ 97-99, 101-108 พ.ศ.2557-58
ปีที่ 10-11 ฉบับที่ 109-132 พ.ศ.2558-60
ปีที่ 12 ฉบับที่ 133-135 พ.ศ.2560
วัตถุประสงค์ :
"Creative & Idea Kaizen" แปลจากวารสารรายเดือน "Soi to Kufu" ของ Japan Human Relations Association สมาคมที่ให้คำปรึกษาเรื่องไคเซ็นทั้งในและนอกประเทศญี่ปุ่นมานานนับสิบปี
1. ช่วยให้พนักงานในองค์กรรู้จัก กิจกรรมไคเซ็นที่ถูกต้อง
2. ส่งเสริมให้พนักงานทำไคเซ็นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรด้วยตัวอย่างการทำกิจกรรมไคเซ็น, แนวคิด ปรัชญา, ทรรศนะผู้บริหารต่อกิจกรรมไคเซ็น นำเสนอในรูปแบบที่อ่านง่าย เข้าใจง่าย
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี: East-West Journal of Mathematics = วารสารคณิตศาสตร์: อิสท์-เวสท์

1513-489X
อังกฤษ
ปีละ 2 ฉบับ
v.1-9, 1998-2007
วัตถุประสงค์ :
 
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
เว็บไซต์ :
ห้องสมุดมี: Engineering Today
บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด
1685-618x
ไทย
ปีละ - ฉบับ
www.engineeringtoday.net
ปีที่ 6 ฉบับที่ 64-72, พ.ศ.2551
ปีที่ 7-11 ฉบับที่ 73-132 พ.ศ.2552-56
ปีที่ 12 ฉบับที่ 133-137, 139 พ.ศ.2557
วัตถุประสงค์ :
วารสารเพื่อความก้าวหน้าในวงการวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
เว็บไซต์ :
ห้องสมุดมี: Engineering transactions
Faculty of Engineering, Mahanakorn University of Technology
0859-9238
ไทย / อังกฤษ
ปีละ 2 ฉบับ
http://www.engtrans.mut.ac.th/Home/
v.10-14, 2007-11
v.15 no.1, 2012
v.17-18, 2014-15
v.19 no.1-2, 2016
วัตถุประสงค์ :
 
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี: Enterprise IT Pro (ชื่อเดิม : Windows IT Pro)
VBT Communications Co., Ltd.
1686-0500
ไทย
ปีละ 6 ฉบับ
ปีที่ 12 ฉบับที่ 142-144 พ.ศ. 2559
(เลิกผลิต ปี 2559)
วัตถุประสงค์ :
 
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
เว็บไซต์ :
ห้องสมุดมี: Health & Cuisine
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
1513-7589
ไทย
ปีละ 12 ฉบับ
www.healthandcuisine.com
ปีที่ 2 ฉบับที่ 16, 22 พ.ศ. 2545
ปีที่ 3 ฉบับที่ 33-34 พ.ศ. 2546
ปีที่ 4 ฉบับที่ 38, 40, 47 พ.ศ. 2547
ปีที่ 5 ฉบับที่ 50-53, 55-59 พ.ศ. 2548-49
ปีที่ 6 ฉบับที่ 60-61, 64-68, 70-71 พ.ศ. 2549
ปีที่ 7 ฉบับที่ 72, 80-81, 83 พ.ศ. 2550
ปีที่ 8 ฉบับที่ 86-88, 90, 92, 95 พ.ศ. 2551
ปีที่ 9 ฉบับที่ 98, 104-105 พ.ศ. 2552
วัตถุประสงค์ :
 
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
เว็บไซต์ :
ห้องสมุดมี: Health Today
บริษัท ทิมส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1513-8178
ไทย
รายเดือน
www.healthtoday.net/Thailand
ปีที่ 9 ฉบับที่ 102-103, 105-108 พ.ศ. 2552-53
ปีที่ 10 ฉบับที่ 109-118 พ.ศ. 2553-54
ปีที่ 11 ฉบับที่ 122-126, 128 พ.ศ. 2554
ปีที่ 12 ฉบับที่ 129 พ.ศ. 2554
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี: Journal of Health Research (ชื่อเดิม วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0857-4421
อังกฤษ
ปีละ 6 ฉบับ
v. 22-25, 2008-11
v. 26 no. 3-6, 2012
v. 27, 2013
v. 28 no. 1-3, 5-6, suppl.1, 2014
v. 29 no. 1-6, suppl.1, 2015
v. 30 no. 1-2, 2016
วัตถุประสงค์ :
 
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี: Journal of the Faculty of Art Mahidol University
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1686-7831
อังกฤษ
ปีละ 2 ฉบับ
v.1 no.1-2, 2005
v.2 no.2, 2006
v.3 no.2, 2007
v.4 no.1, 2008
v.5 no.1, 2009
วัตถุประสงค์ :
 
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี: Kasetsart Journal : Natural Science
Kasetsart University
0075-5192
อังกฤษ
ปีละ 4 ฉบับ
v.37, 2003
v.38 no.2-4, suppl. 5-6, 2004
v.39 no.1, 4, suppl.5, 2005
v.40-43, 2006-09
v.44 no.1-6, 2010
v.45 no.1-3, 2011
วัตถุประสงค์ :
 
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
เว็บไซต์ :
ห้องสมุดมี: Kasetsart Journal of Social Sciences / Formerly to : Kasetsart Journal : Social Sciences = วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์
Kasetsart University
2452-3151
อังกฤษ
ปีละ 3 ฉบับ
http://kjss.kasetsart.org/
v.37, 2016
v.38 no.1-3, 2017
วัตถุประสงค์ :
เพื่อพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยทางสังคมศาสตร์สาขาต่างๆ เช่น สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และอื่นๆ ทั้งในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจากผู้เขียนภายนอกที่มีงานทางด้านวิชาการคล้ายคลึงกัน
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี: KMITL Science and Technology Journal / Formerly to : KMITL Science Journal
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
1905-2367
อังกฤษ
ปีละ 2 ฉบับ
v.6 no.1-2, 2006
v.7 no.1-2, suppl.1-2, 2007
v.8-13, 2008-13
v.14 no.1, 2014 v.15-16, 2015-16
v.17 no.1, 2017
วัตถุประสงค์ :
 
ชื่อวารสาร : KMITL Science Journal / Title changed to : KMITL Science and Technology Journal
เจ้าของ : Faculty of Science, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
ISSN : 1685-2044
ภาษา : อังกฤษ
กำหนดออก : ปีละ 2 ฉบับ
ห้องสมุดมี: v.2 no.1, 2002
v.3 no.1, 3, 2003
v.4 no.1-2, 2004
v.6 no.1-2, 2006
v.7 no.1-2, 2007
v.8 no.1-2a,2b, 2008
วัตถุประสงค์ :
 
ชื่อวารสาร : KMUTNB : IJAST = King Mongkut's University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology
เจ้าของ : Faculty of Science, King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok
ISSN : 2465-4531
ภาษา : อังกฤษ
กำหนดออก : ปีละ 4 ฉบับ
เว็บไซต์ : http://ojs.kmutnb.ac.th/index.php/ijst/
ห้องสมุดมี: v.8-9 no.1-4, 2015-16
v.10 no.1-4, 2017
วัตถุประสงค์ :
 
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
เว็บไซต์ :
ห้องสมุดมี: Majo International Journal of Science and Technology
Maejo University
1905-7873
อังกฤษ
ปีละ 3 ฉบับ
http://www.mijst.mju.ac.th/
v.1 no.1-2, 2007
v.2 no.1-3, 2008
v.6-8 no.1-3, 2012-14
v.9 no.1-3, 2015
วัตถุประสงค์ :
 
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี: Money & Wealth = นิตยสารเพื่อการบริหารการเงินส่วนบุคคล
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1685-7755
ไทย
ปีละ 12 ฉบับ
ปีที่ 5 ฉบับที่ 57-60 พ.ศ.2551
ปีที่ 6 ฉบับที่ 61-68, 70-72 พ.ศ.2551-52
ปีที่ 7-13 พ.ศ.2552-59
ปีที่ 14 ฉบับที่ 157-164 พ.ศ.2559
วัตถุประสงค์ :
เป็นนิตยสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการทางการเงิน
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี: Mother & Care
บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)
1686-6045
ไทย
ปีละ 12 ฉบับ
v.2 no.15-24, 2006
v.3 no.25-27, 29-36, 2007
v.4 no.37-48, 2008
v.5 no.49-53, 2009
v.6 no.62, 65-72, 2010
v.7 no.74-84, 2011
v.8-11 no.85-132, 2011-15
v.12 no.133-136, 2016
วัตถุประสงค์ :
เป็นวารสารสำหรับครอบครัว เผยแพร่บทความเกี่ยวกับแม่และลูก
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี: National Geographic (ฉบับภาษาไทย)
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
1513-9840
ไทย
ปีละ 12 ฉบับ
ปีที่ 6 ฉบับที่ 54-72 พ.ศ. 2549-50
ปีที่ 7-16 พ.ศ. 2550-60
ปีที่ 17 ฉบับที่ 193-198 พ.ศ. 2560-61
วัตถุประสงค์ :
นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยาศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ เนื้อหาของบทความมีทั้งแบบวิชาการ และเนื้อหาสบายๆ ทั่วไป
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี: Natural History Journal of Chulalongkorn University, The / Title changed to : Tropical Natural History
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1513-9700
อังกฤษ
ปีละ 2 ฉบับ
v.4 no.2, 2004
v.5 no.1-2, 2015
v.6 no.1, 2006
v.7 no.2, 2007
v.8 no.2, 2008
v.9 no.1, 2009
วัตถุประสงค์ :
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
เว็บไซต์ :
ห้องสมุดมี: OpenSource2day = โอเพ่นซอร์ททูเดย์
บริษัท ครีเอชั่น โปร จำกัด
1906-0173
ไทย
ปีละ - ฉบับ
www.opensource2day.com
no.1-3, 2007
no.4-8, 2008
no.9-11, 14, 2009
no.15-17, 2010
วัตถุประสงค์ :
นิตยสารเพื่อส่งเสริมการใช้ software ถูกกฎหมาย
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี: PC Today
บริษัท ดิแอสไพเธอร์สกรุ๊ป จำกัด
1686-2511
ไทย
ปีละ 12 ฉบับ
v.2 no.15-17, 19-21, 2005-06
v.3-7, 2006-11
v.8 no.100, 104, 106-110, 2011-12
v.9-10, 2012-14
v.11 no.135-137, 2014
(เลิกผลิตปี 2558)
วัตถุประสงค์ :
นำเสนอบทความทางด้านไอที เนื้อหาอ่านง่าย กระชับ และอัพเดท พร้อมทิปเทคนิคสนุกๆ เอาใจผู้ใช้ทั่วไปทั้งมือใหม่มือเก่า
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี: PC World Thailand
บริษัท ดิแอสไพเธอร์สกรุ๊ป จำกัด
1685-9006
ไทย
ปีละ 12 ฉบับ
v.3 no.34-39, 2006
v.4-7, 2006-10
v.8 no.87-98, 2010-11
(เลิกผลิตปี 2555)
วัตถุประสงค์ :
นำเสนอข่าวสารทางด้านไอที พร้อมบทความทิปเทคนิค และเคล็ดลับการใช้ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์อย่างชาญฉลาด เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการ นำไอทีมาใช้สำหรับการงานและการเรียน
วัตถุประสงค์ :
 
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
เว็บไซต์ :
ห้องสมุดมี: Silpakorn University Science and Technology Journal
Silpakorn University
1905-9159
อังกฤษ
ปีละ 2 ฉบับ
http://www.journal.su.ac.th/index.php/sustj
v.4 no.2, 2010
v.5-8, 2011-14
v.9 no.1, 2015
วัตถุประสงค์ :
 
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
เว็บไซต์ :
ห้องสมุดมี: Songklanakarin Journal of Science and Technology = วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
0125-3395
อังกฤษ
ปีละ 6 ฉบับ
http://rdo.psu.ac.th/sjstweb
v.25 no.1-2, 4-6, 2003
v.26 no.1-2, 5-6, 2004
v.27 no.1-3, 5-6, suppl.3, 2005
v.28 no.1-6, suppl.1, 2006
v.36-37, 2014-15
v.38 no.1-5, 2016
v.39 no.1-5, 2017
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้และวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
เว็บไซต์ :
ห้องสมุดมี: Thai Forest Bulletin (Botany)
Forest Herbarium, National Park, Wildlife and Plant Conservation Department
0495-3843
อังกฤษ
ปีละ 1 ฉบับ
http://www.dnp.go.th/botany/ThaiForestBulletin/Thai%20Forest%20Bulletin.html
no.31-44, 2003-16
วัตถุประสงค์ :
 
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
เว็บไซต์
ห้องสมุดมี: Thai Journal of Agricultural Science
The Agricultural Science Society of Thailand Under the Patronage of His Majesty the King
0049-3589
อังกฤษ
ปีละ 4 ฉบับ
www.thaiagj.org
v.38, 2005
v.39 no.1-2, 2006
v.40, 2007
v.41 no.1-2, 2008
v.42-43, 2009-10
วัตถุประสงค์ :
 
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี: Thammasat International Journal of Science and Technology (TIJSAT)
Thammasat University     
0859-4074
อังกฤษ
ปีละ 4 ฉบับ
v.9-12, 2004-07
v.13 no.1-3, 2008
v.14, 2009
v.15 no.1-2, 2010
v.22 no.1, 2017
วัตถุประสงค์ :
Thammasat International Journal of Science and Technology (TIJSAT) contains original research articles, review articles, and short communications. The objectives are to publicize and promote the research contributions and innovative works in the fields associated with science and technology. Areas covered include:
1. Biological sciences such as biology, zoology, botany, genetics, agriculture, ecology.
2. Engineering such as electrical engineering, chemical engineering, civil engineering, environmental engineering, computer engineering; and information technology.
3. Health sciences such as medicine, dentistry, veterinary, pharmacy, physical therapy, nursing, public health.
4. Physical sciences such as chemistry, physics, mathematics, statistics.
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี: Tropical Natural History / Formerly to : Natural History Journal of Chulalongkorn University, The
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1513-9700
อังกฤษ
ปีละ 2 ฉบับ
v.12-15, 2012-15
v.16 no.1, 2016
วัตถุประสงค์ :
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี: Update
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
0858-6934
ไทย
ปีละ 12 ฉบับ
ปีที่ 21-30 ฉบับที่ 223-329 พ.ศ.2549-2558
(เลิกผลิตตั้งแต่เดือน ก.ค.2558)
วัตถุประสงค์ :
ให้สาระหลากหลาย เรื่องทันสมัย ความรู้ใหม่ๆ รอบตัว ประกอบด้วยบทความพิเศษ สารคดีวิทยาศาสตร์ เรื่องสั้น ไซ -ไฟ และเรื่องปกิณกะอื่นๆ
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี: Walailak Journal of Science and Technology
Institute of Research and Development, Walailak University
1686-3933
อังกฤษ / บทคัดย่อไทย
ปีละ 2 ฉบับ
v.1-8, 2004-11
v.9 no.1-4, 2012
วัตถุประสงค์ :
 
ชื่อวารสาร : Windows IT Pro
เจ้าของ : VBT Communications Co., Ltd.
ISSN : 1686-0500
ภาษา : ไทย
กำหนดออก : ปีละ 6 ฉบับ
ห้องสมุดมี: ปีที่ 10-11 ฉบับที่ 112-131 พ.ศ. 2556-57
ปีที่ 12 ฉบับที่ 132-141 พ.ศ. 2558
วัตถุประสงค์ :